Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi

2018
Hacıhabiboğlu, Hüseyin
Hacıhabiboğlu, Hüseyin
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kaydedilmesine olanak sağlayacak mikrofon dizisi sinyal işleme yöntemleri geliştirilmesi, 3) ses sahnelerinin betimlenmesine olanak sağlayan bir metadata biçemi geliştirilmesi, 4) ses sahnesinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak bir editör geliştirilmesi ve 5) ses sahnelerinin etkileşimli olarak geri çatılabilmesini sağlayacak esnek yöntemler geliştirilmesi planlanmıştır. Projenin ilk çıktılarından biri 13 mikrofondan oluşan ve akustik yeğinlik ölçümüne olanak sağlayan bir açık küresel mikrofon dizisinin tasarımı ve uygulanması olmuştur. Bu mikrofon dizisinin kalibrasyonu ve testleri yapılmış ve bir sonraki adımda geliştirilen bazı algoritmalarda kullanılacak olan dürtü cevabı ölçümlerinin yapılmasında kullanılmıştır. Mikrofon dizisi sinyal işleme alanında yapılan çalışmalarda ses varış yönü kestirimi ve ses kaynak ayırma işlemlerinde kullanılacak açık ve kapalı mikrofon dizileri için ayrı ayrı olmak üzere yeni ve özgün yöntemler geliştirilmiştir. Açık küresel mikrofon dizileri için geliştirilen yöntemler, akustik yeğinlik temelli varış yönü kestirimi algoritmaları ve dördey sinyal işleme temelli ses kaynak ayırma yöntemleri olmuştur. Kapalı küresel mikrofon dizileri için ise küresel harmonik alanda uzamsal entropi kavramını kullanan yeni bir varış yönü kestirimi yöntemi ve karmaşık dikgen eşleştirmeli izleme yöntemini kullanan bir ses kaynak ayırma yöntemi geliştirilmiştir. Ses sahnelerinin betimlenmesine olanak sağlayacak, SpatDIF biçemini genişleten yeni bir metaveri biçemi tasarlanmış ve bu biçemi düzenlemeye olanak sağlayan görsel bir editör tasarlanmıştır. Son olarak, ses sahnelerinin geri çatılmasında kullanılmak üzere gerçek zamanda çalışabilen bir oda akustiği simülatörü / yapay yankışımcı geliştirilmiştir. Bu simülatörün gerçekçiliğini arttırmak için birbirine bağlı hacimler ve kırılım modellerinin sistemle tümleştirilmesi çalışmaları yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Proje sonucunda iki dergi ve iki konferans yayını yapılmıştır. Bu yayınlara ek olarak Mart 2018?de bir dergi makalesi, Nisan 2018?de ise bir yeni konferans bildirisi değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Ayrıca biri yurtdışında davetli konuşma olmak üzere iki eğitim semineri verilmiştir.

Suggestions

Faz-uyumlu (düşük faz kaymalı) Tümleşik Sayısal Zayıflatıcı Geliştirilmesi
Kocaman, Serdar(2018)
Bu projede literatürde sunulan ve piyasada bulunan tümlesik sayısal sinyal zayıflatıcıların enbüyük sorunlarından biri olan zayıflatma derecesine ve frekansa baglı, istenmeyen fazkaymalarının azaltılması hedeflenmistir. Bu hedef gerçeklenirken mevcut sinyalzayıflatıcıların adım hatası (step error), durum hatası (state error), dogrusallık gibiözelliklerden ödün verilmemistir. Proje sonunda literatürde ve piyasada sunulan sayısalzayıflatıcılara benzer hata payları ve dogrusallık sunabilen ve aynı zamanda düsü...
X-bant Radar Uygulamaları için GaN Tabanda Alıcı/Verici Tümleşik Devreleri
Aydın Çivi, Hatice Özlem(2018)
GaN teknolojisiyle, X-bant radar alıcı/verici devre modüllerinde kullanılabilecek güçyükselteci, düsük gürültülü yükselteç, tek kutup çift atım RF anahtar ve vektör modülatörgelistirilmistir. Tasarlanan devreler 0.25 ?m Power GaN/SiC HEMT üretim süreci ile WINSemiconductor firmasında üretilmistir. Güç yükseltecinde 25W üzeri güç çıkısı, düsükgürültülü yükselteçte 20dB'den fazla kazanç, 2dBnin altında gürültü figürü elde edilmistir.Anahtarın araya girme kaybı 0.8 dB, izolasyonu 50 dB'dir. Ölçüm sonuçları, ge...
Grafiksel veri tabanlı elektrik sistemleri analiz programı
Aşkar, Murat; Sevaioğlu, Osman; Temürcü, Ohan; Öner, Mehmet(1993)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde yürütülen çeşitli yüksek lisans, doktora ve uygulamalı araştırma projeleri sonucunda elektrik sistemlerinin durgun durum altında analizi için bir yazılım paketi geliştirilmiştir. Paket önce büyük bilgisayarlar için hazırlanmış, daha sonra, kişisel bilgisayarların hızla yaygınlaşması ile bu ortama aktarılmıştır. Kişisel (bilgisayarların yetenekleri, özellikle grafik ve fare kulanımı konusundaki yetenekleri, arttıkça yazılımda kullan...
C++ derleyicisi kullanılarak iki boyutlu sıkıştırılabilen akışlar için bir euler çözücüsünün geliştirilmesi
Aksel, Haluk M.(1995)
Ses altı, ses etrafı ve ses üstü tuzlardaki iki boyutlu sıkıştınlabilen akışkanlar için C++ bilgisayar dilinde etkileşimli bir Euler çözücüsü geliştirilmiştir. Bu yazılım daha önceden hesaplama ağı oluşturulmuş bir problem için çeşitli sınır şartlarının etkileşimli olarak uygulanabilmesine imkan tanımıştır. Çözüm yöntemleri olarak, sonlu fark, sonlu eleman ve sonlu hacim yöntemleri kullanılmış ve bunların ekrandan etkileşimli olarak seçimi mümkün olmuştur. Yinelemeler sırasında çözümün gelişmesinin ekrandan...
Ters evrişim ve tamamen gözü kapalı kanal kestrimi
Tuncer, Engin T.(2010)
Bu proje çalışmasında, dört temel konu işlenmiştir. Ters evrişim konusunda yapılan çalışmada, FIR, IIR, ve Blok tabanlı Wiener ters evrişim yapıları incelenmiş, bu yapılara ait en küçük ortalama hata değerleri için kapalı formüller türetilmiştir. Bu tür yapıların giriş işaretinin sadece bir bölgesini elde etmek için kullanılması durumunda hata oranının düştüğü gösterilmiştir. Gözü-kapalı kanal kestirimi konusunda yapılan çalışmada, SISO ve SIMO yapısındaki sistemler için kanal derecesi, kanal katsayıları, ç...
Citation Formats
H. Hacıhabiboğlu and H. Hacıhabiboğlu, “Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjNE1EUTA.