Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi

2018
Hacıhabiboğlu, Hüseyin
Hacıhabiboğlu, Hüseyin
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kaydedilmesine olanak sağlayacak mikrofon dizisi sinyal işleme yöntemleri geliştirilmesi, 3) ses sahnelerinin betimlenmesine olanak sağlayan bir metadata biçemi geliştirilmesi, 4) ses sahnesinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak bir editör geliştirilmesi ve 5) ses sahnelerinin etkileşimli olarak geri çatılabilmesini sağlayacak esnek yöntemler geliştirilmesi planlanmıştır. Projenin ilk çıktılarından biri 13 mikrofondan oluşan ve akustik yeğinlik ölçümüne olanak sağlayan bir açık küresel mikrofon dizisinin tasarımı ve uygulanması olmuştur. Bu mikrofon dizisinin kalibrasyonu ve testleri yapılmış ve bir sonraki adımda geliştirilen bazı algoritmalarda kullanılacak olan dürtü cevabı ölçümlerinin yapılmasında kullanılmıştır. Mikrofon dizisi sinyal işleme alanında yapılan çalışmalarda ses varış yönü kestirimi ve ses kaynak ayırma işlemlerinde kullanılacak açık ve kapalı mikrofon dizileri için ayrı ayrı olmak üzere yeni ve özgün yöntemler geliştirilmiştir. Açık küresel mikrofon dizileri için geliştirilen yöntemler, akustik yeğinlik temelli varış yönü kestirimi algoritmaları ve dördey sinyal işleme temelli ses kaynak ayırma yöntemleri olmuştur. Kapalı küresel mikrofon dizileri için ise küresel harmonik alanda uzamsal entropi kavramını kullanan yeni bir varış yönü kestirimi yöntemi ve karmaşık dikgen eşleştirmeli izleme yöntemini kullanan bir ses kaynak ayırma yöntemi geliştirilmiştir. Ses sahnelerinin betimlenmesine olanak sağlayacak, SpatDIF biçemini genişleten yeni bir metaveri biçemi tasarlanmış ve bu biçemi düzenlemeye olanak sağlayan görsel bir editör tasarlanmıştır. Son olarak, ses sahnelerinin geri çatılmasında kullanılmak üzere gerçek zamanda çalışabilen bir oda akustiği simülatörü / yapay yankışımcı geliştirilmiştir. Bu simülatörün gerçekçiliğini arttırmak için birbirine bağlı hacimler ve kırılım modellerinin sistemle tümleştirilmesi çalışmaları yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Proje sonucunda iki dergi ve iki konferans yayını yapılmıştır. Bu yayınlara ek olarak Mart 2018?de bir dergi makalesi, Nisan 2018?de ise bir yeni konferans bildirisi değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Ayrıca biri yurtdışında davetli konuşma olmak üzere iki eğitim semineri verilmiştir.
Citation Formats
H. Hacıhabiboğlu and H. Hacıhabiboğlu, “Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjNE1EUTA.