Designing the Unity: Türk Grup Espas and Architecture in Postwar Turkey

Download
2015-12-15
Yavuz, Ezgi
Türk Grup Espas Türkiye’de sanat ve mimarlık birlikteliğini ve işbirliğini destekleyen önemli bir girişim olmuştur. 1955’te üç sanatçı ve bir mimar ile kurulan grup, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde öne çıkan kolektif algı ile üretimi benimsemiştir. Türkiye’de sanat ve mimarlık işbirliğinin en somut örneği olan Türk Grup Espas, sentez düşüncesi üzerine oluşturduğu söylemini ifade etmiş, konunun kapsamını ve mantığını ele alan kendi tanımını da oluşturmuştur . Bu anlamda grup, sanat ve mimarlık için ideal bir birlikteliğin portresini çizmiştir. Yazı, bu sanatsal girişimin oluşumunu, önemini ve Türk mimarlık ortamına katkısını incelemektedir. Konuya mimarlık açısından yaklaşarak, temelde grubun Türk mimarlığındaki yeri ve anlamı üzerine odaklanılmaktadır. Bu çalışma, oluşumun ana hedeflerini incelemekte ve planlanan amaçları için nasıl bir ilişki ağı ve uygulama biçimi önerdiklerini ortaya koymaktadır. Grubun mimarlık ve güzel sanatlar arasındaki kopukluğu aşma çabası, dönemin mimarlık ve sanat ortamının konularından olan toplumsal yararlılık ve modern olanı içselleştirme arayışları bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışma bu girişimi, dönemin modernist yaklaşımlarıyla aynı doğrultuda ve Batıda gelişen bu ortama önemli bir katkı ya da etkin bir katılım şeklinde değerlendirilebilecek bir çaba olarak yorumlamaktadır. Sonuç olarak metin, bu takım çalışmasının niyetlerini ve amaçlarını tanımlamaya, bunların ne anlamda gerçekleştiğini ve mimarlık ortamında ne tür bir farkındalığı canlandırdığını ortaya koymaya çalışmaktadır.

Suggestions

Affetme arttırılabilinir mi? : Affetmeyi geliştirme grubu
Bugay Tuna, Aslı; Demir, Ayhan Gürbüz (2012-01-01)
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kendilerini ve başkalarını affetmelerini geliştirmeye yönelik olarak oluşturulan grupla psikolojik danışma programının etkililiğini test etmektir. Araştırma; 8’i deney, 8’i kontrol grubunda olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde değişik bölüm ve sınıflarda eğitim gören toplam 16 öğrenciyle yürütülmüştür. Deney grubundaki öğrencilere 5 hafta süre ile haftada bir kez olmak üzere 90 dakikalık oturumlarla Enright’ın (1996) Affetme Süreç Modeli esas alınara...
The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
Understanding the concept of locality in architecture in the 21st century: mapping contemporary architecture in Turkey
Polat, Hüseyin; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2021-9)
The relationship between architectural production and its contextual references has always been a significant ground of research and discussion in architectural criticism. The concept of locality represents the contextual aspect of architectural design and significance of place in architectural production. Consideration of contextual determinants and understanding the concept of locality may show significant differences within temporal and spatial changes. In the 21st century, the significance and impact of...
Product Design For Sustainability: Development Of A New Graduate Course In Industrial Design
Doğan, Çağla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
“Sürdürülebilirlik için Ürün Tasarımı” dersi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2011 yılı bahar döneminde, lisansüstü düzeyindeki öğrenciler için geliştirilip açılmıştır. Dersin temel amacı, ürün tasarımı ve geliştirme sürecinde, öğrencilere sürdürülebilirlik kavramının ekolojik, etik ve ekonomik boyutlarını birlikte ele alan bir yaklaşım kazandırmaktır. Bu lisansüstü ders, tasarım ve sistem odaklı güncel ve çeşitli sürdürülebilirlik yaklaşımlarının incelenmesini içerir. Ders kapsamında öğrenciler sürdürüle...
A Reading of Interpretative Models of Minimalism in Architecture
Stevanovic , Vladimir (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Mimarlıkta minimalizm 80’lerde ortaya atıldığından bu yana tartışmalı, kendine özgü bir konudur. Minimalizm üzerine söylem 90’larda yoğunluk kazanırken 21. yüzyılın ilk on yılının ortalarında kuramsal bir odak olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başlamıştır. Mimarlıkta minimalizmin bir kökeni ve süregelen bir gelişmesi olmadığından ve çok az mimar kendini minimalist ilan ettiğinden, tartışma tarz, eğilim, akım ya da okuldan bağımsız olarak sürmüştür. Demek ki, mimarlıkta minimalizm postmodern dönem ve sonrasında v...
Citation Formats
E. Yavuz, “Designing the Unity: Türk Grup Espas and Architecture in Postwar Turkey,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 2, pp. 117–132, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2015/cilt32/sayi_2/117-132.pdf.