A Tale of Two Cities: In Search for Ancient Pompeii and Herculanum

Download
2008
Antik Pompeii ve Herculaneum kentleri İS 79 yılında patlayan Vezüv yanardağının püskürttüğü lavlardan oluşan kalın bir tabaka ile örtülmüş ve doğal bir koruma altına alınmıştır. Bu korunmuşluk düzeyi, diğer antik ören yerleri ile kıyaslandığında, benzersiz bir bağlam oluşturmaktadır. Hem Pompeii ve Herculaneum hem de yanardağın püskürtme menzilinde bulunan diğer bazı kentler ve kırsal yerleşimlerin sonunu getiren bu doğal afet, ironik bir şekilde klasik arkeoloji biliminin doğuşuna ve gelişimine yol açmış bir olay olarak da görülebilir. İS 17. yüzyılda tesadüfen keşfedilen Pompeii ve Herculaneum aynı zamanda ilk arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı antik kentlerdendir. Kazı ve araştırma çalışmalarının halen devam ettiği bu iki kentteki kazı tarihçesi yaklaşık üç yüzyılı kapsayan uzun ve karmaşık bir sürece yayılmaktadır. Bu sürecin oluşum ve gelişiminde bazı olay ve kişiler etkin ve belirleyici bir rol oynamıştır. Bu makale her iki kentte yapılmış olan arkeolojik kazıların ilk dönemi olan 18. yüzyıla odaklanmakta ve erken Bourbon hanedanı hamiliğinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları hakkında bilgilendirici bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve içinde ilk kazıcılar, ilk kazıların niteliği ve amacı, ilk kazı ve belgeleme metodlarının oluşumu, gelişimi ve değişimi ve buluntu yayınlarının niteliği, amacı ve kapsamı ele alınmaktadır.

Suggestions

İlköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim öğrencilerinin yoğunlaşma konusundaki kavram yanılgıları
Boz, Yezdan (2005-01-01)
Bu çalışma, 6, 8 ve 11 inci sınıflarda eğitim gören öğrencilerin havadaki su buharının yoğunlaşmasıyla ilgili kavram yanılgılarını incelemektedir. Çalışmaya 300 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yoğunlaşma konusundaki kavram yanılgılarını ölçmek için iki açık uçlu soru sorulmuştur. Yazılı yanıtların yanısıra, yaşları 12 ile 18 arasında değişen 10 öğrenciyle de mülakat yapılmıştır. Sonuçların açıklanmasında, doğru yanıtlar, yarı doğru yanıtlar ve yanlış yanıtların toplandığı üç ana kategori grupları kullanıl...
Doğal gazdan tek kademeli proses ile petrokimya ürünlerinin elde edilmesi
Altın, Orhan; Önal, Işık; Erarslanoğlu, Yeşim(1993)
Bu çalışmanın amacı metanı elan ve etilene nispeten düşük sıcaklıklarda aktif ve seçici bir şekilde dönüştürebilecek etkili katalizörler bulmaktır. Deneyler beş değişik grup katalizör kullanılarak yapılmıştır. Bunlar; saf oksitler, imprègne edilmiş oksitler, spineller, perovskitler ve süper iletken tipi maddelerdir. Katalizör test deneyleri iki gruba ayrılarak incelenebilir : a)En aktif ve seçici katalizörün bulunabilmesi için yapılan ön eleme testleri ve; b)En seçici katalizör bulunduktan sonra yapılan det...
İkili Nadir Toprak Element İyonları Katkılanmış Lantan Ve Gadolinyum Ortoborat Bileşiklerinin Lüminesans Özelliklerinin Araştırılması
Yılmaz, Ayşen; Esentürk, Okan; Abacı, Özde Ceren; Taneroğlu, Oğuzcan(2018)
Projemizde LaBO3 ve GdBO3 bileşikleri ve ikili nadir toprak elementi iyonları katkılı,Ce3+/Dy3+ ve Ce3+/Tb3+ katkılı halleri, mikro dalga yardımlı sentez yöntemi ile, tek örnekhazırlama basamağında ve kısa süreli yüksek sıcaklıkta ısıtma ile başarıyla hazırlanmıştır.Sentez yöntemimiz zaman ve enerji tasarrufu sağlamıştır. Ürettiğimiz örneklerin toz x-ışınlarıdifraksiyonu ile kristal yapı karakterizasyonları ve infra red (kızıl ötesi) spektroskopisi ileanyon gruplarının titreşim modlarının tayinleri yapılmış...
Katman Katman Kendiliğinden Yapılanma Tekniği İle İşlevsel Yüzeylerin Hazırlanması.
Erel Göktepe, İrem(2013-12-31)
Kapsam: Önerilen projede, seçici olarak betainleştirilmiş diblok kopolimerlerden elde edilen misellerin çok-katmanlı ince filmler içerisine yerleştirilmesi, elde edilen filmlerin fizyolojik pH'de kararlı olması ve film katmanlarının ve/veya misel çekirdekleri içerisine hapsedilmiş moleküllerin biyolojik uygulamalara uygun pH aralığında yüzeyden kontrollü salımının sağlanması üzerine yoğunlaşılacaktır. Yöntem: Bir bloğu betainleştirilmiş, bir bloğu ise pH'ye duyarlı diblok kopolimerin pH tetiklemesiyle sulu...
İkincil iyon kütle spektrometresinin geliştirilmesi
Süzer, Şefik; Hacaloğlu, Jale(1994)
Bu çalışmada amacımız, elimizde bulunan elektron impact kuadropol ( El ) kütle spektrometresini ikincil iyon kütle spetrometresine (secondary ion mass spectrometry, SIMS) dönüştürmektir. Bu amaçla bir ikincil iyon tüfeği ( secondary ion gun) satın alınmıştır. İyon tüfeğini kütle spektrometresine birleştirmek için gerekli vakum bağlantıları ve bir katı örnek hücre ünitesi tasarlanmış ve maklna atölyelerinde yaptırılmıştır. Yapılan değişikliklerin gerektiği zaman elektron impact konumuna kısa sürede dönüştürü...
Citation Formats
L. Özgenel, “A Tale of Two Cities: In Search for Ancient Pompeii and Herculanum,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 25, no. 1, pp. 1–25, 2008, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2008/cilt25/sayi_1/1-25.pdf.