Façade Conservation Of An Early 20th Century Apartment Building In İstanbul

Download
2000
Ünlü, Alper
Ersen, Ahmet
Güleç, Ahmet
İstanbul'un 20. yüzyıl başı tarihinin önemli bir yapısı ve ilk betonarme apartmanlardan biri olan Maçka Palas, Levanten mimar Giulio Mongeri tarafından İtalyan Büyükelçiliği lojmanları olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Büyükelçiliğin Ankara'ya taşınması ile bina, 1990 yıllarına kadar tanınmış politika ve sanat adamlarınca konut olarak kullanılmıştır. İlk betonarme strüktür, tasarımlanndaki hatalar ve betonun zayıf dayanımlı oluşu nedenleriyle, cepheleri korunarak yıkılmıştır. Bina yüzeyinde kullanılan yapay taş işçiliği, aslında 19. yüzyılda yoğun olarak kullanılmış, özellikle çeşitli çimentoların bağlayıcı, farklı kumların, taş pirinç ve tozlarının agrega olarak kullanılması ile geliştirilmiş bir tekniktir. Özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında kullanılan bu teknik, bina cephelerinde eklektik mimari formların canlandırılmasında kullanılmıştır. Binalarda doğal taş görüntüsü veren bu teknik, Maçka Palas cephelerinde inorganik, organik katkı ve renklendiricüer (pigmentler) de katılarak uygulanmıştır. Bu ve benzeri uygulamalar da 20. yüzyıl başlarında daha çok İstanbul'da çok katlı binaların erken örneklerinde ve daha çok kentte yaşayan Avrupalı mimarlar eliyle gerçekleştirilmiştir. Bu makalede, söz konusu yapıda cephe koruması uygulamaları için gerekli malzeme ve teknik araştırmalar açıklanarak uygulama yöntemi anlatılmıştır. Bu tür yapılarda orijinal malzemelerin karakterizasyonu ve özellikle onarım harçlarında yer alan malzeme örneklerinin kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerinin derinlemesine çalışılması gerekmektedir. Bina koruma işlerinde kullanılan onarım harçlarının, geçirgenlik, su emme, kapillarite katsayısı, kuruma oram, su buharı geçirgenliği, çizgisel genleşme katsayısı ve mekanik özelliklerinin, özgün malzeme niteliklerini karşılaması sağlanmalıdır.

Suggestions

Ankara İstiklal Yahudi Mahallesi Tarihi Dokusu ve Konutları
Avcı Hosanlı, Deniz; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2016-12-01)
Osmanlı Dönemi’nde Ankara, diğer birçok Osmanlı şehrinde olduğu gibi, Müslümanların yanı sıra, Ermeni, Rum ve Yahudi gibi Gayrimüslimlerin bir arada bulunduğu bir yerleşimdir. Özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Ankara’nın Yahudi cemaatinin büyük bir bölümü Müslümanlarla bir arada, bugün İstiklal Mahallesi olarak adlandırılan Yahudi Mahallesi’nde yaşamıştır. Yahudi Mahallesi, sokak dokusu ve elemanları, geleneksel konutları, Sinagog, Cami ve Mescit gibi dini anıtsal yapılarıyla döneminin so...
Analysis Of The Geometry Of Stalactites: Buruciye Medresesi In Sivas
Özdural, Alpay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
El-Kaşi'nin mukamaşlarla ilgili olarak bize aktardığı tipoloji, tanım ve kuralların Anadolu'daki örneklere uygunluğunu irdelemek amacıyla Sivas Buruciye Medresesi'ndeki 'portal' içi mukarnas örtüsü inceleme konusu olarak ele alınmıştır. Analiz sürecinin hazırlık aşamasını oluşturan rölöve en güvenilir teknik olan fotogrametri tekniğiyle elde edilmiştir. Mukarnasın en alt sırasını oluşturan yarım altıgen yıldızların değişmeyen ara mesafesi olan 56 cm binada kullanılan 'arşın' olarak kabul edilmiş ve analizin...
İstanbul’da Sanayinin Desantralizasyonu Ve Kentsel Ulaşıma Etkisi
Aysan, Mesture ; Demir, Orhan ; Altan, Zeynep ; Dökmeci, Vedia (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Avrupa ve Asya kıtasının buluştuğu, İstanbul Boğazı'nın iki yakasında konumlanan İstanbul, sekiz milyon ile Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip, dünyanın da sayılı büyük şehirlerindendir. 1950'li yıllara kadar doğal nüfus artışı ile gelişen kent, daha sonra ekonomik yapıdaki değişiklikler sonucunda göç olgusu ile karşı karşıya kalmış ve nüfusu büyük bir hızla artmaya başlamıştır. Kentsel merkez ve alt merkezlerde yoğunlaşan ticaret fonksiyonu, önemli karayolu bağlantıları boyunca doğrusal (linear) olarak geli...
Doğal gazın boru hatları içerisinde geçici ve izotermal olmayan şartlardaki akışının simülasyonu
Rashıdı, Fariborz; Akın, Serhat; Arıkan, Murat; Durgut, İsmail(1994)
Sabit olmayan (unsteady) veya geçici (transient) durumlar göz önüne alınarak planlanmış doğal gaz taşıma sistemleri etkin ve verimli bir işletme ortamı doğurur. Optimum planlamada hernekadar dikkat değişiklik göstermeyen, sabit (steady) yükleri destekleyecek şekilde yapılsa bile, bu çeşit ortamla ancak 'teorik durumlarda karşılaşılır. Oysa, gerçek işletme ortamlarında, zaman içeresinde doğal gaz iletim sisteminin herhangi bir noktasında geçici olarak ta oluşabilecek bir değişiklik bu sabitlik kavramını geçe...
REPRESENTATION AND HISTORIOGRAPHY IN MODERN TURKISH ARCHITECTURE (1984)
Yakupoğlu, Gizem; Özkaya, Ayşe Belgin; İmamoğlu, Bilge; Department of History of Architecture (2021-8)
Modern Turkish Architecture (1984) is one of the first publications to evaluate the development of architecture in Turkey by relating it to the contexts within which architectural works were produced. The book, covering a broad timeline of architectural production between the final years of the Ottoman Empire and the 1980s, has a historiographical significance, in addition to its continuing importance in education and academic studies. Modern Turkish Architecture (1984) is the outcome of a photographic exhi...
Citation Formats
A. Ünlü, A. Ersen, and A. Güleç, “Façade Conservation Of An Early 20th Century Apartment Building In İstanbul,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 20, no. 1-2, pp. 77–92, 2000, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2000/cilt20/sayi_1_2/77-92.pdf.