Urban Development In Ottoman Anatolia: 16-17th Centuries

Download
1981
Faroqhi , Suraiya
Bu makalenin bazı bölümleri, yazarın yayınlanmakta olan "Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia, Trade, Crafts, and Food Production in an Urban Setting 1520-1650" adlı kitabının özetini oluşturmaktadır. Öte yandan, "İdarî Merkez Olarak Anadolu Kenti" ile Kentsel Çevrede Evler" diye adlandırılan bölümler, halen devam etmekte olan İki araştırmanın geçici sonuçlarını bildirmektedir. Bu durumda sunulan makale, uzun süreli olarak tasarlanan bir çalışmanın belirli bir basamağında elde edilen sonuçlan ve kanıtlanmaya çalışılan varsayımları dile getirmektedir. Makale 1520 ile 1650 yılları arasındaki dönemi kapsamakta ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Birincisinde, pazar olgusu üzerinde durulmaktadır. Sıra ile, tüccar ve bölgelerarası ticaret, köylü ve arazi alım-satımı, esnaf örgütleri ile bölgelerarası ticaret die alınmıştır. Pazarların oluşması, onbeşincİ ve erken onaltıncı yüzyılda gittikçe büyüyen ve kentsel bir hal alan İdari merkezlerden başlamış, daha sonra köy ve yaylalara kadar yayılmıştır. Onaltıncı yüzyıl sonlarına doğru köylünün tarımsal arazi üzerindeki tasarruf hakkı dahi, genişleyen pazar ilişkilerinin içine girmiş ve satın alınması veya satılması mümkün olan bir mal olmuştur. Bu şekilde borcu olan bir köylünün, topraklarını yitirmesi olgusu açıklanabîlmektedir. Bu bağlamda, Osmanlı merkezi idaresinin kentleşme olgusunun karşısında takındığı tavır üzere durulmuştur. Onbeşincİ yüzyılda ve onaltıncı yüzyılın ilk yarısında kentlerin büyümesi, vakıf yoluyla ele alınan çarşı yapımının bir sonucu olarak merkezi İdare tarafından teşvik edilmişti. Ancak bu tür teşvik önlemleri, onaltıncı yüzyılın ikinci yarısından başlayarak bir hayli seyrekleşmiş ve 1600 dolaylarında Osmanlı hükümeti, kırsal alanlardan kentlere ve özellikle istanbul'a doğru meydana gelen akını durdurmak için önlemler uygulamaya başlamıştır. Bu durumda Anadolu kentlerinin gelişiminin, Osmanlı devletinin müdahalesinden soyutlanamayacağı açıkça görülmektedir. Osmanlı devletinin kente ve ticarete karşı izlediği politika, zaman zaman çelişen ögelerdan oluşmuştur. Bir kaç yüzyıllık bir süreç içinde bu öğelerin göreceli önemini kavramak, Anadolu kent gelişimini önemli derecede aydınlatmış olmak demektir.

Suggestions

Spatial Choices of Middle Classes
Korkmaz Tirkeş, Güliz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu yazıda Ankara Çayyolu ve Keçiören’de yerleşik olan iki orta sınıf grubunun mekansal seçimlerinin kıyaslanmasını konu alan bir çalışma temel alınmıştır (Korkmaz Tirkeş, 2007). Söz konusu mekansal seçimler, yerleşilen konut ve mahalle başta olmak üzere, kent mekanında çeşitli yerlerin ve etkinliklerin tüketimini ve kent mekanına yönelik değerlendirmelerini kapsamaktadır. Mekansal seçimlerde ekonomik sermaye farklılığının bilinen etkisi dışında diğer faktörlerin etkisinin araştırılması amacıyla benzer ekono...
Institutional transition in money, banking and finance : the Ottoman Empire and Turkey ; 1913-1930
Özgönül, Pelin; Özveren, Eyüp; Department of Economics (2003)
This thesis aims at contributing to the debate on continuity/discontinuity from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey regarding the fields of money, banking, and finance. In order to pave the way for a comprehensive exploration of the subject, Karl Polanyi's (1944) thesis on institutions and institutional change concerning the 19th century order is employed. In this context, in the particular Turkish case, the focus is placed upon the process leading to the establishment of the Central Bank of Turkey...
Urbanity in the Open Spaces in Developing Nodes along Main Arteries: Söğütözü Node on Dumlupınar Road in Ankara
Aral, Hacer Ela; Uysal Bilge, Fulay; Doğu Demirbaş, Güler Ufuk (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2022-6)
The effects of the main transportation arteries on the urban sprawl and the formation of new public spaces is an important topic of discussion today. Considering the urban roads, major arteries trigger fast development and the formation of a significant amount of urban open space together with buildings. Vehicular roads are the main elements that bring out urbanity and centrality by providing a combination of circulation at different speeds and making possible the interaction of users from local and remote ...
Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara ve ekonomik kayba neden olabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda sadece acil durum müdahalesi yöntemi ile afetlere karşı ne kadar hazırlıksız kalındığı anlaşılmıştır. Ardından geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte Türkiye’de ARAY kabulleri uluslararası perspektifle paralel...
İmparatorluk başkentinden Cumhuriyet'in modern kentine: Henri Prost'un İstanbul planlaması (1936-1951)
Bilsel, Fatma Cânâ (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2010-04-01)
İmparatorluk Başkenti''nden Cumhuriyet''in Modern Kentine: Henri Prost''un İstanbul Planlaması (1936-1951) sergisi kapsamında hazırlanan katalog, Atatürk tarafından İstanbul''un Nazım Plan''ını oluşturmakla görevlendirilen ünlü mimar-şehirci Henri Prost''un çalışmalarına odaklanarak şehircilik tarihimize ışık tutuyor. Paris''teki 20. Yüzyıl Mimarlık Arşivleri Merkezi ve İstanbul Atatürk Kitaplığı''nda korunan özgün çizim, eskiz ve fotoğrafların ilk kez biraraya getirildiği yayında, Henri Prost''un hayatı, m...
Citation Formats
S. Faroqhi, “Urban Development In Ottoman Anatolia: 16-17th Centuries,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 35–51, 1981, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1981/cilt07/sayi_1/35-51.pdf.