Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı ile STEM Eğitimi Etkinliği Geliştirme

2020
Öztürk, Ahsen
Korkut, Fatma
STEM eğitimi, disiplinlerarası iş birliği yaparak çeşitli derslerin harmanlamasını amaçlamaktadır. Türkiye’de öğretmenlere yönelik STEM eğitimlerine ve STEM eğitimi etkinliklerine bakıldığında bunların fen bilimleri, teknoloji ve matematik dışındaki branşlar için yeterli olmadığı gözlenmektedir. Bu durum, farklı branşlardan eğitimcilerin kendi aralarında daha fazla iş birliği yapmaları gerektiğine işaret etmektedir. Öğrencilerin etkin katılımını önceleyen yaratıcı süreçlerin ve bu süreçleri destekleyen tasarım metotlarının eğitimde farklı amaçlar için kullanımı giderek artmaktadır; bu açıdan bakıldığında tasarım, disiplinlerarası eğitime katkı sağlayacak en önemli alanlardan bir tanesidir. Bu araştırma, çeşitli branşlardan öğretmenlerin STEM eğitimi etkinliği kurgulamalarında tasarım odaklı düşünme (TOD) yaklaşımını kullanmaktadır. Araştırmanın bütüncül amacı, STEM eğitimiyle bazı ortak niteliklere sahip olan TOD yaklaşımının, STEM eğitimi etkinliği planlaması ve uygulaması üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırma kapsamında geliştirilen tasarım odaklı STEM eğitimi etkinliği geliştirme yöntemini test etmek amacıyla 2017 yılında beş öğretmenin ve bir araştırmacı-tasarımcının katılımı ile iki oturumdan oluşan bir ortak-tasarım çalıştayı düzenlenmiş, bu çalıştayda öğretmenler, geliştirilen yöntemi kullanarak beşinci sınıf öğrencileri için STEM eğitimi etkinliği tasarlamışlar ve daha sonra bu etkinliği 16 kişilik bir beşinci sınıf grubuyla uygulamışlardır. Bu bildiri, ortak-tasarım çalıştayı, odak grup görüşmeleri, grup görüşmeleri, bireysel görüşmeler ve gözlemlerden elde edilen verilerin analizini ve değerlendirmesini ele almaktadır. Bulgular öğretmenlerin, TOD yaklaşımının üç özelliğine dikkat çektiğini göstermektedir: disiplinlerarası iş birliği, problem çözme yaklaşımı ve insan odaklılık. Öğretmenler, TOD yaklaşımının, etkinlik tasarımı sürecini yapılandırması ve etkili bir problem çözme metodu olması nedeniyle disiplinlerarası iş birliğini kolaylaştırdığına ve farklı derslerin harmanlanmasına yardımcı olduğuna, insan odaklı bir yaklaşım olması nedeniyle öğrenci ihtiyaçlarını ve seviyesini dikkate alarak etkinlik tasarımına yön verdiğine vurgu yapmışlardır.

Suggestions

Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı
ÇETİN, MUSTAFA; Demircan, Hasibe Özlen (2020-04-01)
Çocukların yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemler ile bilimsel kavramlar arasında bağ kuran STEM eğitimi, erken çocukluk döneminden başlayarak öğrenme süreçlerine dahil olmaktadır. STEM eğitimi kavramsal öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin aktif katılımlarının sağlandığı yaparak yaşayarak öğrenmenin ilke olarak yer verildiği bir eğitim anlayışıdır. Öyle ki STEM, öğrencilerin yaşantıları ile öğrendiklerini bütünleştirme konusunda olanaklar sunar. Erken çocukluk dönemi öğrenme ortamlarında STEM eğitiminin...
Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi
Yurt, Yaprak Deniz; Özkan, Irmak; Töre Yargın, Gülşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazanmamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gerek...
Tasarım Öğrencisinin Öğrenme Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi: Bir Araştırma Ve Sergileme Aracı Olarak Instagram
Tüfek Şerifoğlu, Tuğçe Ecem; Efilti, Pelin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Sosyal medyanın gündelik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile birlikte, bu plat formların tasarım alanında da çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle, görsel paylaşım platformu olarak ortaya çıkmış olan Instagram uygulaması, görsel ve metin tabanlı bilgi verme potansiyeli ile tasarım süreçlerine katkı sağlayan bir kaynak haline gelmiş, araştırmacılar tarafından tasarım eğitimindeki pedagojik bir araç olarak incelenmeye başlanmıştır. Tasarım eğitiminin geleceğ...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Verilen Dış Kökenli Derslerin Endüstriyel Tasarım Disiplininin Karakterine Göre Revize Edilmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi
Kaleli, M. Celaleddin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde mesleğe özgü derslerin yanında, öğrenciyi proje derslerine hazırlayan ve yetkin endüstri tasarımcısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen destek dersleri de okutulmaktadır. Bu dersler köklerini plastik sanatlar, mimarlık ve mühendislik gibi, oluşumunu endüstri ürünleri tasarımı disiplininden daha önce tamamlamış disiplinlerden almaktadır. Bu derslerin içeriklerinin, Türkiye’de görece daha genç olan endüstri ürünleri tasarımına göre değil, köklerini aldıkları diğer disiplinler...
Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı
Yılmaz, Aslıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay, endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin, tasarım disiplininin doğal dinamiği olan tasarım metodolojisini lisans eğitiminin odaklandığı ‘nesne’ tasarlamanın dışında kullanmaya yönelik bir deneyim atölyesidir. Bu deneyim atölyesi, değişen dünya düzeninde gelişen tasarım uygulamalarının farklılıkları ve benzerlikleri dönüştürerek tanımladığı yeni tasarım alanlarından ‘sosyal tasarım, toplumsal yenilik için tasarım’, ve yenilikçi fikirlerin etkinliğini artıran ‘servis tasarımı, kullanıcı d...
Citation Formats
A. Öztürk and F. Korkut, “Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı ile STEM Eğitimi Etkinliği Geliştirme,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 391, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.