Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Öğrencileri Arasındaki Karşılaştırmalı Bir Çalışma

2005
Onay Durdu, Pınar
Tüfekçi, Aslıhan
Çağıltay, Kürşat
Bu araştırma üniversite öğrencileri arasında bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarını ve oyun tercihlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 225 ve Gazi Üniversitesinden 271 öğrencinin katılımcı olarak yer aldığı çalışmada bilgisayar kullanma, bilgisayar oyunu oynama ve oyun tercihleri gibi konular incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları göstermiştir ki öğrencilerin ortalama oyun oynama süreleri literatürdekine benzerlik göstermektedir. En çok tercih edilen oyun türleri strateji, yarış ve aksiyon/serüven olarak ortaya çıkmaktadır. En çok tercih edilen oyun temaları ise serüven ve keşif olarak belirlenmiştir. Oyun oynama nedeni olarak çoğunlukla stres atma gösterilmektedir. Literatürde olduğu gibi ODTU'deki katılımcılar arasında erkekler bayanlara göre daha fazla oyun oynamakta ve oyun tür ve tema tercihleri cinsiyete göre farklılık gösterirken Gazi Üniversitesi katılımcıları arasında anlamlı bir fark gözlenmemektedir.

Suggestions

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi: Ereğli Eğitim Fakültesi Örneği
Demirdağ, Seyithan; Sarıcı, Hasan (2019-06-01)
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının üniversitelerindeki yükseköğretim yaşam kalitesine yönelik algı düzeylerini tespit etmektir. Çalışma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 2017-2018 akademik yılında öğrenim görmekte olan 1196 öğrenciden elde edilen bilgiler araştırma verisi olarak kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Yüksek Öğretim Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizine geçilmeden önce normal...
Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik Ve Çevre İle İlğili Anlayış Tutum Değer İlgi Ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma.
Ertepınar, Hamide(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili anlayış, tutum, değer, ilgi ve davranışları belirlemektir.Çalışma üniversite öğrencilerinin doğaya bağlılıkları, çevresel kaygıları, çevreye yönelik tutumları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşacaktır. Ayrıca öğrenciler soruları yanıtlarken, çevresel sosyal beğenirlik ölçeği ile sosyal normlardan etkilenip etkilenmedikleri belirlenerek, daha net sonuçlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Çalışma sırasında üç...
Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Farkındalığının Belirlenmesi.
Koçak, Mehmet Settar(2012-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin gönüllülük farkındalığının belirlenmesi ve artırılmasıdır. Projenin örneklemini, Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Geliştirilecek olan anketle, üniversite öğrencilerinin gönüllülük bilinç düzeyleri belirlenecektir. Aynı zamanda, gönüllülük bilincinin artırılması için seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır. Proje sonunda elde edilecek bulgular ve proje kapsamında yürütülecek olan seminerler vasıtasıyla ...
Self-esteem and fear of negative evaluation as predictors of self-handicapping among university students
Bozkurt, Melisa; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2022-7)
The present study aimed to investigate the predictive roles of fear of negative evaluation and self-esteem on self-handicapping among university students. The participants of the study consists of 440 university students recruited through convenience sampling. Demographic information form, Rosenberg Self-Esteem Scale, Brief Fear of Negative Evaluation Scale and Self-Handicapping Scale were administered to the participants via an online form. In order to answer the research question, a multiple regression an...
Investigating the perceptions of university students and faculty about virtual physics and chemistry laboratory activities
Güler, Hilal; Delialioğlu, Ömer; Department of Computer Education and Instructional Technology (2022-2)
This study aims to investigate the perceptions of university students and faculty about virtual chemistry and physics laboratory activities. The study was carried out in the 2020-2021 academic year with students and faculty members who were registered to general chemistry and general physics courses in 18 different universities in different parts of Turkey. Participants of the study attended virtual laboratory activities on weekly basis as a mandatory part of their courses during the fall and spring semeste...
Citation Formats
P. Onay Durdu, A. Tüfekçi, and K. Çağıltay, “Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Öğrencileri Arasındaki Karşılaştırmalı Bir Çalışma,” pp. 66–76, 2005, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52516.