Proje Tabanlı Çoklu Ortam Tasarımı Süreci̇nde Öğreti̇m Tasarımı Beceri̇leri̇ni̇n Geli̇şi̇mi̇ni̇n Araştırılması

2016
Karakuş Yılmaz, Türkan
Çağıltay, Kürşat
Öğretim tasarımı, hızla büyüyen, değişen ve gelişen bir alan olup, öğretim tasarımcılarının eğitimi de çok yönlü, gerçek hayatla uyumlu, sürece odaklı ve güncel bir eğitim anlayışı gerekmektedir. Bu durum çalışmasında, yoğun bir tasarım süreci içeren çoklu ortam tasarımı dersini alan, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin, öğretim tasarımı alanı ile ilgili elde ettikleri kazanımlar incelenmiştir. Bir öğretim dönemi boyunca, iki projeyi kapsayan tasarım dersinde her iki projede takım oluşturma stratejisi, projenin doğası, danışmanlar gibi unsurlar değişmiştir. Çalışmanın asıl katılımcılarını dersi alan 47 öğrenci (acemi öğretim tasarımcıları) oluştururken, 16 mezun ve 10 bir önceki yıldan aynı dersi alan öğrenci ile de sonuçların teyit edilmesi adına görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada mevcut öğrencilerin öğrenme çıktılarını ölçmek için ön ve son test şeklinde uygulanan bir anket kullanılmıştır. Proje grupları ile yapılan görüşmeler ve bireysel görüşmeler ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Anket sonuçlarına göre mevcut öğrenciler öğretim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olma, öğretim tasarım süreci yürütme, öykü yaprakları oluşturma, çoklu ortam tasarım programları kullanma, öğretim materyallerini değerlendirme, öğretim teknolojilerini etkin şekilde öğretim için kullanma, araştırma ve raporlama, ses video işleme, takım çalışması ve donanım bilgisi gibi unsurlarda anlamlı ölçüde yetkinlik kazandıkları görülmüştür. Tüm katılımcıların görüşmelerinden elde edilen sonuçlara göre ise, anket sonuçlarından farklı olarak, katılımcılar gerçek yaşam deneyimi kazandıkları ve hedef kitle ile iletişim kurmayı öğrendiklerini belirtmişlerdir. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin öğretim tasarımı alanında kabul edilegelen öğretim tasarımcısı becerilerinin bir çoğunu çoklu ortam tasarımı sürecinde elde edebildiklerini göstermektedir. Ancak bu süreçte, öğrencilerin zamanın kısıtlılığı nedeniyle sürecin yeterince anlaşılmaması, gerçek bir hedef kitle ile iletişime geçmenin zorluğu, öğretim üyesi tarafından belirlenen bir takımla çalışmanın proje performans ve ürününü etkilemesi gibi sorunların da yaşandığı belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları çoklu ortam tasarımının getirdiği kazanımların yanısıra, bunları etkileyen unsurları da irdelemesi yönüyle de yeni oluşturulacak dersler için bir kaynak sunmuş olacaktır.
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication

Suggestions

Kullanıcı Odaklı Tasarımda Etnografik Yaklaşımlar
Çelikoğlu, Özge Merzalı; Timur Öğüt, Şebnem; Krippendorf, Klaus (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışmada tasarımda kullanıcı araştırmaları için etnografik yöntemlerin nasıl kullanıldığı tartışılmış ve bu yöntemlerin tasarıma özelleştirilebilmesi için bir süreç önerisi yapılmıştır. Bunun için öncelikle sanal ortamda varlık gösteren iki farklı topluluğa dahil olunmuş ve katılımcı gözlem yöntemi ile bir etnografik araştırma yapılmıştır. Bu bağlamda geleneksel etnografide uygulanan katılımcı gözlem yönteminin, sanal etnografi kapsamında yeniden tanımlandığı çalışmalar temel alınarak, karşılıklı konuşm...
Tasarım öğrenimi seviye 1 ve 2’de yer alan dinamik kullanıcı grupların bilinç analizi ve yeni kullanım kılavuzu geliştirilmesi süreci
Gürsu, Hakan (Başkent Üniversitesi-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; 2018-12-19)
Dijitalleşen ve sürekli değişen bilgi çağının dinamik gereklerine karşı, aynı düzeydedeğişmeyen geleneksel temel tasarım kavramlarına ve kodlarına ulaşım ironik bir şekildezorlaşmaktadır. Tasarım temel seviye öğrenimdeki süreç gelişimi ve süreç algısında halasıkıntılar yaşandığı giderek artan bir şekilde gözlemlenmektedir. Diğer taraftan günümüzdebilgiye hızla ulaşma beklentisi/alışkanlığı kazanmış yeni kullanıcı gruplarının nesnel bilgikaynağına ve bu bilgiye ulaşım sürecindeki sorunsallar; öncelikle ilgis...
Kavramsal Değişim Koşullarına Dayalı İşbirlikçi Öğrenme Durumlarının 9. Sınıf Öğrencilerinin Karışımlar Konusu İle İlgili Kavrnamları Anlama Üzerine Etkisi.
Boz, Yezdan(2012-12-31)
Bu çalışmanın başlıca amacı, kavramsal değişim koşullarına dayalı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış işbirlikçi öğrenme yöntemleri ve geleneksel öğretim yöntemi olmak üzere, üç deneysel durumun 9. sınıf öğrencilerinin karışımlar konusunu anlamalarına etkisini incelemektir. Bu araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde bulunan bütün genel liseler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, iki okul ve her okuldan aynı öğretmenin ders verdiği üç sınıf oluşturacaktır. Sınıf mevcutlarının yaklaşık 30 kişi o...
Tasarım Araçlarının Tasarım Fikir Gelistirme Sürecinde Analoji ve Metafor Kullanımına Etkisi
Yıldırım, Nuray; Gürsu, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Analojik ve metaforik düşünce, tasarımcıların fikir geliştirme safhasında kullandığı yöntemler arasında yer almaktadır. Analoji ve metafor, aralarında benzerlikler bulunmasına rağmen, tasa- rım bağlamında ele alındığında amaç ve kullanım süreci açısından farklılaşır. Tasarım sürecinde analoji ve metafor kullanımını destekleyen farklı biçimlerde (yöntemler, kart desteleri ve veri tabanları gibi) çeşitli tasarım araçları bulunmaktadır. Bu çalışma, tasarım araçlarına ait özellik- lerin fikir geliştirme süre...
The Performance-Based Interlinked Model (PBIM) In Architectural Design: Exchanging Environmental, Structural And Spatial Parameters In The Early Design Stage
Yazıcı, Sevil (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
The paper aims to present a model that generates a framework for incorporating different types of performance issues into the conceptual design to improve the decision-making process of students by extracting only the critical parameters and demonstrate its applicability in the context of architectural education. The proposed Performance-based Interlinked Model (PBIM) seeks to address the question of whether design and performance parameters can be evaluated together in the early design stage, where concept...
Citation Formats
T. Karakuş Yılmaz and K. Çağıltay, “Proje Tabanlı Çoklu Ortam Tasarımı Süreci̇nde Öğreti̇m Tasarımı Beceri̇leri̇ni̇n Geli̇şi̇mi̇ni̇n Araştırılması,” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, pp. 244–260, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52804.