Hide/Show Apps

Proje Tabanlı Çoklu Ortam Tasarımı Süreci̇nde Öğreti̇m Tasarımı Beceri̇leri̇ni̇n Geli̇şi̇mi̇ni̇n Araştırılması

2016
Karakuş Yılmaz, Türkan
Çağıltay, Kürşat
Öğretim tasarımı, hızla büyüyen, değişen ve gelişen bir alan olup, öğretim tasarımcılarının eğitimi de çok yönlü, gerçek hayatla uyumlu, sürece odaklı ve güncel bir eğitim anlayışı gerekmektedir. Bu durum çalışmasında, yoğun bir tasarım süreci içeren çoklu ortam tasarımı dersini alan, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin, öğretim tasarımı alanı ile ilgili elde ettikleri kazanımlar incelenmiştir. Bir öğretim dönemi boyunca, iki projeyi kapsayan tasarım dersinde her iki projede takım oluşturma stratejisi, projenin doğası, danışmanlar gibi unsurlar değişmiştir. Çalışmanın asıl katılımcılarını dersi alan 47 öğrenci (acemi öğretim tasarımcıları) oluştururken, 16 mezun ve 10 bir önceki yıldan aynı dersi alan öğrenci ile de sonuçların teyit edilmesi adına görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada mevcut öğrencilerin öğrenme çıktılarını ölçmek için ön ve son test şeklinde uygulanan bir anket kullanılmıştır. Proje grupları ile yapılan görüşmeler ve bireysel görüşmeler ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Anket sonuçlarına göre mevcut öğrenciler öğretim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olma, öğretim tasarım süreci yürütme, öykü yaprakları oluşturma, çoklu ortam tasarım programları kullanma, öğretim materyallerini değerlendirme, öğretim teknolojilerini etkin şekilde öğretim için kullanma, araştırma ve raporlama, ses video işleme, takım çalışması ve donanım bilgisi gibi unsurlarda anlamlı ölçüde yetkinlik kazandıkları görülmüştür. Tüm katılımcıların görüşmelerinden elde edilen sonuçlara göre ise, anket sonuçlarından farklı olarak, katılımcılar gerçek yaşam deneyimi kazandıkları ve hedef kitle ile iletişim kurmayı öğrendiklerini belirtmişlerdir. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin öğretim tasarımı alanında kabul edilegelen öğretim tasarımcısı becerilerinin bir çoğunu çoklu ortam tasarımı sürecinde elde edebildiklerini göstermektedir. Ancak bu süreçte, öğrencilerin zamanın kısıtlılığı nedeniyle sürecin yeterince anlaşılmaması, gerçek bir hedef kitle ile iletişime geçmenin zorluğu, öğretim üyesi tarafından belirlenen bir takımla çalışmanın proje performans ve ürününü etkilemesi gibi sorunların da yaşandığı belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları çoklu ortam tasarımının getirdiği kazanımların yanısıra, bunları etkileyen unsurları da irdelemesi yönüyle de yeni oluşturulacak dersler için bir kaynak sunmuş olacaktır.