Tasarım öğrenimi seviye 1 ve 2’de yer alan dinamik kullanıcı grupların bilinç analizi ve yeni kullanım kılavuzu geliştirilmesi süreci

2018-12-19
Dijitalleşen ve sürekli değişen bilgi çağının dinamik gereklerine karşı, aynı düzeydedeğişmeyen geleneksel temel tasarım kavramlarına ve kodlarına ulaşım ironik bir şekildezorlaşmaktadır. Tasarım temel seviye öğrenimdeki süreç gelişimi ve süreç algısında halasıkıntılar yaşandığı giderek artan bir şekilde gözlemlenmektedir. Diğer taraftan günümüzdebilgiye hızla ulaşma beklentisi/alışkanlığı kazanmış yeni kullanıcı gruplarının nesnel bilgikaynağına ve bu bilgiye ulaşım sürecindeki sorunsallar; öncelikle ilgisizlik ve meslektenkopmaları artırmaktadır. Gözlemlenen problemlerin, temel mesleki öğretime girişte hedeflenendüzeyi yakalanamaması ile başlayan sorunların katlanarak üniversite başarı grafiğini deetkilediği bir başka gerçeğimizdir.Geleneksel yöntemlerle biçimlenen ülkemizde yaygın örgün eğitim modeli; bilinen çözümleriyinelemeğe, kısa dönem hafıza yetileri geliştirmeğe ve çoğu kez anlamlara değil çözümyöntemlerine odaklanmayı hedefleyen bir eğitim sürecidir ve sürekli değişen ama gelişmeyenbir eğitim modelinde biçimlenmiş bireylerin bu alışkanlıklardan arınıp farklı bir düşünce yapısıgerektiren tasarım öğrenimi gibi programlara kolay uyum sağlayamama sorunsalı olduğu dabilinmektedir.Geçiş seviyesi kabul edilen başlangıç düzeyinde ve “eğitimden” “öğrenmeye” geçişsüreçlerinde adayların doğru zaman, biçim ve yöntem ile bilgilendirilmeleri çağımızda çokyaşamsal durmaktadır. Bu çalışma değişken eğitim kodları çerçevesinde “ürün tasarımınagiriş 1 ve 2. sınıf düzeyinde” kullanılan temel mesleki tasarım terminolojisini ve ihtiyaç duyulan“kavram ve kodları” günümüz ihtiyaçları çerçevesinde yeniden belirlemeyi, bu seviyede izlenendeğerlendirme yöntemlerini ve prensiplerini netleştirmeyi ve eğitim sürecindeki kritik aşamakabul edilen tasarımına giriş stüdyo/proje ve benzeri içerikli dersleri alan tüm bireylerinkullanabileceği bir bilgi başvuru kılavuzunun ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır.2016 yılında ilk kontrol grubu ile başlayan çalışma içinde; proje planlama, proje yönetimsüreçleri ile proje sunuş ve proje değerlendirme aşamalarında tümünde tasarım öğrencilerininyaşaması, izlemesi ve bilmesi gereken temel esasları ortaya çıkarmak için hazırlanan anketile veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Farklı kullanıcı grupları ile yapılan bu çalışmalarsonucunda ortaya çıkan ampirik sonuçların belirlediği temel ihtiyaçlara yönelik bir genel amaçlı“kullanım kılavuzu” biçimlenmiştir. Son aşamada ise; hazırlanan “ürün” kılavuz üzerindekullanıcı memnuniyeti analizi yapılmıştır. Bu çalışma içeriği; kullanılan yöntem, süreçleri ve ortaya çıkan sonuçları ile sonuç ürünü kapsamaktadır.
3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu (2018)

Suggestions

Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi
Yurt, Yaprak Deniz; Özkan, Irmak; Töre Yargın, Gülşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazanmamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gerek...
Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tas...
Tasarım Öğrencisinin Öğrenme Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi: Bir Araştırma Ve Sergileme Aracı Olarak Instagram
Tüfek Şerifoğlu, Tuğçe Ecem; Efilti, Pelin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Sosyal medyanın gündelik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile birlikte, bu plat formların tasarım alanında da çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle, görsel paylaşım platformu olarak ortaya çıkmış olan Instagram uygulaması, görsel ve metin tabanlı bilgi verme potansiyeli ile tasarım süreçlerine katkı sağlayan bir kaynak haline gelmiş, araştırmacılar tarafından tasarım eğitimindeki pedagojik bir araç olarak incelenmeye başlanmıştır. Tasarım eğitiminin geleceğ...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Kapsayıcı Tasarım İçin Bir Yöntem Önerisi
Aydın, Merve; Maralcan Gülmen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bildiriye konu olan çalışmanın amacı, kapsayıcı tasarım yaklaşımını ürün tasarımı sürecine entegre ederek lisans seviyesinde bir tasarım stüdyosunda uygulamak üzere bir yöntem öner mek ve bu yöntemin etkinliğini incelemektir. Bu çalışmada, Steinfeld ve diğerleri (1979) tara fından konut yaşam standartlarıyla ilgili erişilebilirlik konularının incelenmesi için geliştirilen ve bir insanda görülebilecek sağlık durumlarını A harfinden N harfine kadar 15 başlık altında sınıflandıran bir ideogramı da içeren En...
Mimari Habitusun Eşiği Olarak İlk Yıl Mimari Tasarım Stüdyoları
Çil, Ela; Demirel-Özer, Sinem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
Bu çalışma ilk yıl tasarım stüdyosunu, mesleğe dair somut bilgi ve becerilerin aktarıldığı bir ortam olmanın ötesinde öğrencilerinin bir kültürden diğerine geçiş yaptığı bir eşik olarak ele almaktadır. Stüdyo derslerinin temel stratejisi olarak öne çıkan yürütücü ve öğrenci arasındaki stüdyo içi etkileşim meslek tarafından kabul edilen beğeni, kültür ve değer sistemlerinin aktarılmasında kritik rol oynar. Bu yazı, Türkiye’de mimarlık eğitimi vermekte olan 14 üniversitenin mimarlık fakültelerini kapsayan ara...
Citation Formats
H. Gürsu, “Tasarım öğrenimi seviye 1 ve 2’de yer alan dinamik kullanıcı grupların bilinç analizi ve yeni kullanım kılavuzu geliştirilmesi süreci,” Ankara, Türkiye, 2018, p. 321, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83715.