Tasarım öğrenimi seviye 1 ve 2’de yer alan dinamik kullanıcı grupların bilinç analizi ve yeni kullanım kılavuzu geliştirilmesi süreci

2018-12-19
Dijitalleşen ve sürekli değişen bilgi çağının dinamik gereklerine karşı, aynı düzeydedeğişmeyen geleneksel temel tasarım kavramlarına ve kodlarına ulaşım ironik bir şekildezorlaşmaktadır. Tasarım temel seviye öğrenimdeki süreç gelişimi ve süreç algısında halasıkıntılar yaşandığı giderek artan bir şekilde gözlemlenmektedir. Diğer taraftan günümüzdebilgiye hızla ulaşma beklentisi/alışkanlığı kazanmış yeni kullanıcı gruplarının nesnel bilgikaynağına ve bu bilgiye ulaşım sürecindeki sorunsallar; öncelikle ilgisizlik ve meslektenkopmaları artırmaktadır. Gözlemlenen problemlerin, temel mesleki öğretime girişte hedeflenendüzeyi yakalanamaması ile başlayan sorunların katlanarak üniversite başarı grafiğini deetkilediği bir başka gerçeğimizdir.Geleneksel yöntemlerle biçimlenen ülkemizde yaygın örgün eğitim modeli; bilinen çözümleriyinelemeğe, kısa dönem hafıza yetileri geliştirmeğe ve çoğu kez anlamlara değil çözümyöntemlerine odaklanmayı hedefleyen bir eğitim sürecidir ve sürekli değişen ama gelişmeyenbir eğitim modelinde biçimlenmiş bireylerin bu alışkanlıklardan arınıp farklı bir düşünce yapısıgerektiren tasarım öğrenimi gibi programlara kolay uyum sağlayamama sorunsalı olduğu dabilinmektedir.Geçiş seviyesi kabul edilen başlangıç düzeyinde ve “eğitimden” “öğrenmeye” geçişsüreçlerinde adayların doğru zaman, biçim ve yöntem ile bilgilendirilmeleri çağımızda çokyaşamsal durmaktadır. Bu çalışma değişken eğitim kodları çerçevesinde “ürün tasarımınagiriş 1 ve 2. sınıf düzeyinde” kullanılan temel mesleki tasarım terminolojisini ve ihtiyaç duyulan“kavram ve kodları” günümüz ihtiyaçları çerçevesinde yeniden belirlemeyi, bu seviyede izlenendeğerlendirme yöntemlerini ve prensiplerini netleştirmeyi ve eğitim sürecindeki kritik aşamakabul edilen tasarımına giriş stüdyo/proje ve benzeri içerikli dersleri alan tüm bireylerinkullanabileceği bir bilgi başvuru kılavuzunun ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır.2016 yılında ilk kontrol grubu ile başlayan çalışma içinde; proje planlama, proje yönetimsüreçleri ile proje sunuş ve proje değerlendirme aşamalarında tümünde tasarım öğrencilerininyaşaması, izlemesi ve bilmesi gereken temel esasları ortaya çıkarmak için hazırlanan anketile veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Farklı kullanıcı grupları ile yapılan bu çalışmalarsonucunda ortaya çıkan ampirik sonuçların belirlediği temel ihtiyaçlara yönelik bir genel amaçlı“kullanım kılavuzu” biçimlenmiştir. Son aşamada ise; hazırlanan “ürün” kılavuz üzerindekullanıcı memnuniyeti analizi yapılmıştır. Bu çalışma içeriği; kullanılan yöntem, süreçleri ve ortaya çıkan sonuçları ile sonuç ürünü kapsamaktadır.

Suggestions

Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi
Yurt, Yaprak Deniz; Özkan, Irmak; Töre Yargın, Gülşen (2021-01-01)
Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazanmamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gerek...
Mimari Habitusun Eşiği Olarak İlk Yıl Mimari Tasarım Stüdyoları
Çil, Ela; Demirel-Özer, Sinem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
Bu çalışma ilk yıl tasarım stüdyosunu, mesleğe dair somut bilgi ve becerilerin aktarıldığı bir ortam olmanın ötesinde öğrencilerinin bir kültürden diğerine geçiş yaptığı bir eşik olarak ele almaktadır. Stüdyo derslerinin temel stratejisi olarak öne çıkan yürütücü ve öğrenci arasındaki stüdyo içi etkileşim meslek tarafından kabul edilen beğeni, kültür ve değer sistemlerinin aktarılmasında kritik rol oynar. Bu yazı, Türkiye’de mimarlık eğitimi vermekte olan 14 üniversitenin mimarlık fakültelerini kapsayan ara...
Tasarım aktivizmi olarak katılımcı tasarım ve tasarımcının katılım deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması örneği
Süner Pla Cerda, Sedef; Kaygan, Harun (2014-09-12)
119Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışıla-gelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla de-mokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçe-nekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşr...
Sayısal Tasarım Eğitiminde Doğa Öğrenili Mimarlık
Sorguç, Arzu; Özgenel, Çağlar Fırat (2019-06-18)
Gözlemleyebildiğimiz doğanın genişlemesi, üretilen verinin artmasının yanı sıra, sayısal tasarım araçlarının tasarım pratiğindeki artan rolü ile bu verilerin işlenebilmesi, modellenebilmesi ve diğer disiplinlere aktarılması mümkün olmaktadır. Böylece diğer disiplinler ile birlikte mimarlıkta da doğa esinli (nature inspired) yaklaşımların yanı sıra doğadan öğrenilen bilginin aktarılmasını amaçlayan yaklaşımlar öne çıkmaya başlamış ve birçok yeni kavram, yaklaşım ve yöntem tasarımda yenilikçi çözümler arayan ...
Tasarım Proje Süreçleri ve İnşaat Proje Süreçlerinin Eşzamanlı Adaptasyonu İçin Yeni Bir Proje Dağıtım Modeli Önerisi
Duran, Özge Selen; Tanyer, Ali Murat (2016-11-30)
Tasarım projelerinin özerk ve karmaşık yapısından dolayı, konvansiyonel metodolojiler ve asenkron iletişim metotları, proje-bilgi akışları üzerinde istenilen süreç ve sonuçları sağlayamamaktadır. Diğer meslek pratiklerinden adapte edilmeye çalışılan modeller de günümüz karmaşık tasarım proje süreçlerinin ihtiyacı olan entegrasyonu ve bütüncül yaklaşım karşılayamamaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni metodolojiler için çalışmalar sürmektedir. ‘Bütünleşik (entegre) tasarım’ yaklaşımı ve ‘Bütünleşik Tasar...
Citation Formats
H. Gürsu, “Tasarım öğrenimi seviye 1 ve 2’de yer alan dinamik kullanıcı grupların bilinç analizi ve yeni kullanım kılavuzu geliştirilmesi süreci,” Ankara, Türkiye, 2018, p. 321, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83715.