TÜRK BOĞAZLARI (THE TURKISH STRAITS)

Download
2007-12-1
İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nı içine alan Türk Boğazları, Türkiye’nin deniz ülkesinin bir parçasıdır. Türk Boğazları’ndan geçiş rejimine ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti döneminde, kısa aralarla birbirini takip eden iki ayrı sözleşme uygulanmıştır. 1923 yılında Lozan Barış Konferansı sırasında kabul edilen ve ancak, 13 yıl yürürlükte kalan Lozan Boğazlar Sözleşmesi ve nihayet bugün hala yürürlükte olan 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Günümüzde Türk Boğazları’na yönelik askeri, stratejik ve ekonomik kaygılara, bir de çevresel boyut eklendiği görülmektedir. Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nde, Türk Boğazları’nda çevre ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yer almamaktadır. Türkiye boğazlarda can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak üzere, 1994 yılında yürürlüğe giren “Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük” çerçevesinde önlemler almaya başlamış, söz konusu bu düzenleme, 1998 yılında yapılan “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” ne yerini bırakmıştır. Bu çalışmada Türk Boğazları’nın statüsü; uluslararası ulaşımda kullanlan boğazlara ilişkin uluslararası hukuk ilkeleri, Lozan’dan Montreux’ya kaydedilen gelişmeler ve Türkiye’nin ulusal düzeyde uygulamaya koyduğu, yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınmaktadır.

Suggestions

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Antalya Kaleiçi Ve Çevresi
Dayar, Evren (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-30)
Tanzimat Dönemi’nin arifesinde Antalya, surlarla kuşatılmış geleneksel bir Osmanlı kentiydi. Kentin ana yerleşim alanı, iki iç surla birbirinden ayrılan ve üç ayrı bölümden oluşan Kaleiçi idi. Tek bir dış kapı vasıtasıyla karaya açılan Kaleiçi, dış ve iç kapılardan merkeze uzanan büyük caddeler, merkezden ya da büyük caddelerden mahallelere açılan daha küçük caddeler tarafından bölünmüştü. Kaleiçi sokakları gayr-i muntazam ve kaldırımsız, evleri ise çoğunlukla ahşaptı. Surların haricinde kentin çarşısı, var...
Maden Kaynaklarının Yönetimi Bağlamında Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesinin Rolü
Güneş, Şule (2020-01-01)
Bölge olarak adlandırılan derin deniz yatağı, İnsanlığın Ortak Mirası (İOM) olarak kabul edilmiş, burada bulunan maden kaynaklarının yönetimi, Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi’ne (UDYO) verilmiştir. Bu çalışmada, öncelikle İOM kavramının sömürge yönetimlerinden kurtulan toplumlar açısından önemi ve deniz hukukuna etkisi incelenmekte; ikinci olarak bu kavramın uygulamaya aktarılmasında başlıca sorumluluğu olan UDYO’nun yetkileri ele alınmaktadır. Bölge’deki madencilik faaliyetlerinde tüm devletler, ‘deste...
Mineralization, textural and alteration characteristics of the Şahinli (Sırakayalar and Karatepe) low-sulfidation epithermal deposit (Lapseki, NW Turkey)
Dilekler, Gülnur; İmer, Ali; Department of Geological Engineering (2022-5-06)
The Şahinli Au-Ag deposit is located in Lapseki (Çanakkale), within the NW part of the Biga Peninsula. Mineralized veins are hosted in Permo-Triassic Çamlıca metamorphics and dacite porphyries of middle Eocene Beyçayır volcanics. Au-Ag mineralization occurs in two distinct zones, the Sırakayalar and Karatepe sectors, which occupy eastern and western flanks of a NW-trending steeply-incised valley, respectively. Karatepe comprises a series of structurally-controlled NNW- and E–W-trending, steeply-dipping quar...
Kurumsal sürdürülebilirlik ve finansal performans: Türkiye üretim sektörü örneği
Soytas, Mehmet Ali; Durak Uşar, Damla (Middle East Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2021-12)
Bu çalışmada Türkiye’de yerleşik İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (BIST) işlem gören üretim şirketlerinin yıllık raporlarına içerik analizi yapılmıştır. Firmalar kurumsal yönetişim, çalışan hakları, insan hakları, çevre, ürün ve tedarik zinciri yönetimi olmak üzere sürdürülebilirliğin alt boyutuna göre değerlendirilmiştir ve toplam sürdürülebilirlik puanı hesaplanmıştır. Veri kaynakları ve veri kodlama kriterleri detaylı olarak açıklanmış ve oluşturulan sürdürülebilirlik ölçütünün geçerliliği ve güveni...
The Corner Of The Horn: An Architectural Review Of The Leaded Magazine In Galata İstanbul
Erkal, Namık (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Altınboynuz olarak da bilinen Haliç’in, kuzeydoğu köşesini tarifleyen çok katmanlı bir anıt İstanbul’un kentsel kıyı bölgesinin mimarlık tarihini Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan bir kesitte ilişiklendirir: Galata Hisarı; Haliç zincirinin bağlantı noktası; Yeraltı Camisi; ve Kurşunlu Mahzen. Mekanının tarihi önemiyle koşut olarak, bu çok isimli ve işlevli yapıya özgün ve ikincil kaynaklarda, gerek tekil gerekse de başka konular kapsamında, bol atıfta bulunulmuştur. Ne var ki, bu birikim mimari olarak yerindeki ...
Citation Formats
Ş. Güneş, “TÜRK BOĞAZLARI (THE TURKISH STRAITS),” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 34, no. 2, pp. 217–250, 2007, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/164.