İhracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz

Download
2007-6-1
Yapraklı, Sevda
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği incelemektir. Bu amaçla 1970-2005 dönemi için, toplam ve ana sektörlere (tarım, madencilik ve sanayi) göre ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, eş-bütünleşme ve hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik test teknikleri kullanılarak ekonometrik açıdan incelenmektedir. Analiz sonuçları, Türkiye’de toplam ve sanayi ihracatından ekonomik büyümeye doğru pozitif ve tek yönlü nedensellik bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yani, hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testlerinin sonuçları, Türkiye’de toplam ve sanayi ihracatı açısından ihracat yönlü büyüme hipotezinin desteklendiğini göstermektedir. Bununla birlikte, tarım ve madencilik ihracatı ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedenselliğin bulunduğu görülmektedir.

Suggestions

Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi
Özlale, Ümit; Yüksel, Mustafa Kerem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
Bu çalışma, Türkiye'nin 2001 krizi sonrasında uyguladığı maliye politikasına bütçe harcamaları perspektifinden baktıktan sonra, kamu harcamalarının büyümeye katkısını, dinamik bir model çerçevesinde incelenmektedir. Sonuçlar, 2001 sonrasında izlenen maliye politikasının bütçe disiplini üzerindeki olumlu etkilerini göstermekle beraber, son dönemde bütçenin harcama katılığında ve yapısal bütçe dengesinde bazı olumsuzlukları da tartışmaya açmaktadır. Bununla beraber, kamunun üretimi arttıracak altyapı yat...
Vergi Yükü ve Yapısı ile İktisadi Büyüme Arasındaki Dinamik Etkileşimler Üzerine Uygulamalı Bir Analiz
Ünlükaplan, İlter; Arısoy, İbrahim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-4)
Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde 1968–2006 Bu çalışmanın amacı Türkiye Ekonomisinde 1968-2006 dönemi için dolaylı-dolaysız vergi karmasının ve vergi yükünün iktisadi büyüme ile olan dinamik ilişkilerini test etmektir. Eş bütünleşme sonuçları, gerek vergi yükü, gerekse de vergi karmasının (dolaylı vergi hasılatı/dolaysız vergi hasılatı) reel GSMH ile uzun dönem ilişkisini doğrulamıştır. Kısa dönemde iktisadi büyüme, vergi karmasının Granger anlamda nedenseli iken, uzun dönemde iktisadi büyüme ve verg...
Ekonomik büyüme ve enflasyon sonuçları bakımından farklı kur rejimleri
Bayraktutan, Yusuf; Özkaya, Hilmi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Bu çalışmanın amacı, farklı kur rejimlerinin makroekonomik performans sonuçlarını enflasyon ve büyüme bağlamında değerlendirmektir. 1975-2004 dönemi ve 97 ülkeyi kapsayan, resmi sınıflandırma ve panel veri analiz yöntemini benimseyen analizin sonuçlarına göre, en iyi enflasyon performansını sabit kur rejimleri ortaya koymaktadır. Farklı gelir grubuna ait ülkelerde analiz sonuçları değişmekte; gelir seviyesi arttıkça kur rejimleri arasındaki enflasyon performans farklılığı azalmaktadır. Buna karşılık, farklı...
İç halkaya dâhil olmak: Türkiye’deki büyük aile holdinglerinde profesyonel yöneticiler
Üsdiken, Behlül; Yıldırım Öktem, Özlem; Şenol, F. Nazlı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Bu çalışmada, iç halka fikrini Türkiye’deki büyük aile holdingleri ortamına taşıyıp, görgül olarak inceliyoruz. Sorduğumuz soru, holdingin başında bulunan aile üyesinin etrafındaki iç halkaya dâhil olabilen profesyonel yöneticileri hangi iş ve eğitim deneyimlerinin ayırt ettiğidir. Bulgular, iç halkaya girenlerin uzun holding kıdemine ve devlet deneyimine sahip olmaları ihtimalinin diğer üst düzey yöneticilere kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yurtdışında çalışma deneyimi ile iç halka üyeliği ara...
Banka kredilerinin bölgesel büyümeye etkileri
Önder, Zeynep; Özyıldırım, Züleyha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-12)
Bu çalışmada, 1992-2006 yılları arasında kamu bankaları ve özel bankalar tarafından açılan kredilerin il bazında büyümeye olan etkileri, kamu harcamaları, kentleşme, eğitim ve illerin finansal merkezlere uzaklıkları gibi değişkenler kontrol edilerek, ve “sabit etkiler modeli” kullanılarak incelenmiştir. Bulgularımız, hem kalkınmada öncelikli bölgelerde hem de diğer bölgelerde, özel sermayeli bankalarca verilen kredilerinin büyümeye etkisinin kamu sermayeli bankalara göre istatistiksel açıdan daha anlamlı ol...
Citation Formats
S. Yapraklı, “İhracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 34, no. 1, pp. 97–112, 2007, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/153.