Magnetohidrodinamik (MHD)-Stokes Akışın Karşılıklı Sınır Elemanları Metodu (DRBEM) ile Nümerik Çözümü

2015-12-31
Bu projede MHD-Stokes denklemleri 2-boyutlu kanal kesitlerinde ve daha sonra 3-boyutta parçacıklar üzerinden geçen sıvının manyetik alan etkisindaki davranışını belirleyen bölgelerede çözülecektir. Çözüm sıvının hızı, basıncı ve vortisitesi cinsinden bulunacaktır. Ayrıca sıvıdaki elektrik geçirgenliği de gözönüne alınacak ve elektrik potansiyel değişkeni de hesaplanacaktır. Sayısal yöntem olarak karşılıklı sınır elemanları metodu (Dual Reciprocity Boundary Element Method, DRBEM) kullanılacaktır. DRBEM, denklemlerdeki lineer olmayan terimleri sağ taraf fonksiyonu olarak alıp kolaylıkla ayrıklaştırılmış sistem haline dönüştürebildiği ve yalnız problem bölgesinin sınırını ayrıklaştırma özelliğine sahip olduğu için tercih edilmektedir. MHD-Stokes model problemlerinin simülasyonu sıvının akış profili, streamdoğruları, vortisite eğrileri ve elektrik potansiyel eğrileri cinsinden yapılacaktır.

Suggestions

Radyal Baz Fonksiyonları Yaklaşımı ile Manyetik Akış ve Elektrik Potansiyel Denklemlerinin Çözümü
Tezer, Münevver(2015-12-31)
Bu projede radyal baz fonksiyonları kullanılarak magnetohidrodinamik-Stokes ve elektrik potansiyel denklemlerine nümerik çözüm elde edilecektir. Çözüm, sıvının hızı,vortisitesi, elektrik potansiyeli cinsinden elde edilecek ve simülasyonu yapılacaktır. Değişik radyal baz fonksiyonlarının çözüm hassasiyeti üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Stokes akış denklemlerine dış bir manyetik alan tesiri eklendiğinde denklemler modifiye Helmholtz denklemine indirgenecek, sağ taraf fonksiyonunu radyal baz fonksiyonul...
Silindirik kanal içerisinde magnetohidrodinamik akış probleminin teorik çözümü ve nümerik simülasyonu
Tezer, Münevver; Bozkaya, Canan(2016-12-31)
Bu projede, silindirik bir kanalın içinde ve dışında magnetohidrodinamik (MHD) akışı tanımlayan kuple kısmi diferansiyel denklemler bağlantılı sınır koşulları için teorik olarak çözülecektir. Manyetik bir ortamda bulunan kanallar içerisinde elektrikçe iletken sıvıların akışı (MHD akış) çok önemli fiziksel problemler arasında bulunmaktadır. Endüstrideki uygulamaları arasında MHD jeneratör ve pompaların tasarımları, nükleer füzyon reaktörlerinde başlık soğutma teknikleri, kan basıncını ölçen aletlerin tasarım...
BDF2 diskterizasyonlu SUPG sonlu eleman yönteminin sayısal analizi üzerine
Kaya Merdan, Songül(2017-12-31)
Bu çalışmada çeşitli bilim dallarında ve endüstride karşılaşılan türbülanslı akış problemlerini modelleyen Navier Stokes denklemleri için kullanılan SUPG (Streamline Upwind Petrov Galerkin) sonlu eleman stabilizasyon (kararlılık) yönteminin BDF2 diskretizasyonlu ile birlikte sayısal analizi yapılacaktır.Çalışma iki ana aşamadan oluşacak; ilk aşamada modelin matematiksel geçerliliği incelenecektir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen bulgular, belirlenen nümerik metotlar yardımıyla bilgisayar ortamı...
Yapay sinir ağlarının karmaşık dinamik davranışları
Okutmuştur, Baver(2016-12-31)
Bu projede yapay sinir ağlarının (Hopfield sinir ağları, Cohen-Grossberg sinir ağları ve shunting inhibitory hücresel sinir ağları, BAM sinir ağları) karmaşık dinamik davranışlarını inceleyeceğiz. Araştırmamız iki kısımdan oluşmaktadır: 1. Süreksizlik içeren sinir ağlarının periodik çözümlerinin varlığı, robust kararlılığı ve üstel kararlığını coincide derece teorisi, topolojik derece teorisi, Lyapunov fonksiyonelleri metodu ve lineer matris eşitsizlikleri yardımı ile inceleyeceğiz. Ayrıca bu tipteki...
Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü
Bozkaya, Canan; Tezer, Münevver(2018-12-31)
Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülecek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Magnetohidrodinamik denklemleri, viskoz, sıkıştırılamayan ve elektrik ileten sıvıların akışı ve manyetik alanlarla arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Proje kapsamında, birbirine bağlı magnetohidrodinamik denklemleri öncelikl...
Citation Formats
M. Tezer, “Magnetohidrodinamik (MHD)-Stokes Akışın Karşılıklı Sınır Elemanları Metodu (DRBEM) ile Nümerik Çözümü,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58648.