Radyal Baz Fonksiyonları Yaklaşımı ile Manyetik Akış ve Elektrik Potansiyel Denklemlerinin Çözümü

2015-12-31
Bu projede radyal baz fonksiyonları kullanılarak magnetohidrodinamik-Stokes ve elektrik potansiyel denklemlerine nümerik çözüm elde edilecektir. Çözüm, sıvının hızı,vortisitesi, elektrik potansiyeli cinsinden elde edilecek ve simülasyonu yapılacaktır. Değişik radyal baz fonksiyonlarının çözüm hassasiyeti üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Stokes akış denklemlerine dış bir manyetik alan tesiri eklendiğinde denklemler modifiye Helmholtz denklemine indirgenecek, sağ taraf fonksiyonunu radyal baz fonksiyonuları ile yaklaştırarak özel çözümler üretilecektir.

Suggestions

Magnetohidrodinamik (MHD)-Stokes Akışın Karşılıklı Sınır Elemanları Metodu (DRBEM) ile Nümerik Çözümü
Tezer, Münevver(2015-12-31)
Bu projede MHD-Stokes denklemleri 2-boyutlu kanal kesitlerinde ve daha sonra 3-boyutta parçacıklar üzerinden geçen sıvının manyetik alan etkisindaki davranışını belirleyen bölgelerede çözülecektir. Çözüm sıvının hızı, basıncı ve vortisitesi cinsinden bulunacaktır. Ayrıca sıvıdaki elektrik geçirgenliği de gözönüne alınacak ve elektrik potansiyel değişkeni de hesaplanacaktır. Sayısal yöntem olarak karşılıklı sınır elemanları metodu (Dual Reciprocity Boundary Element Method, DRBEM) kullanılacaktır. DRBEM, den...
Silindirik kanal içerisinde magnetohidrodinamik akış probleminin teorik çözümü ve nümerik simülasyonu
Tezer, Münevver; Bozkaya, Canan(2016-12-31)
Bu projede, silindirik bir kanalın içinde ve dışında magnetohidrodinamik (MHD) akışı tanımlayan kuple kısmi diferansiyel denklemler bağlantılı sınır koşulları için teorik olarak çözülecektir. Manyetik bir ortamda bulunan kanallar içerisinde elektrikçe iletken sıvıların akışı (MHD akış) çok önemli fiziksel problemler arasında bulunmaktadır. Endüstrideki uygulamaları arasında MHD jeneratör ve pompaların tasarımları, nükleer füzyon reaktörlerinde başlık soğutma teknikleri, kan basıncını ölçen aletlerin tasarım...
Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü
Bozkaya, Canan; Tezer, Münevver(2018-12-31)
Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülecek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Magnetohidrodinamik denklemleri, viskoz, sıkıştırılamayan ve elektrik ileten sıvıların akışı ve manyetik alanlarla arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Proje kapsamında, birbirine bağlı magnetohidrodinamik denklemleri öncelikl...
Rastgele Girdi Verili Korteweg-de Vries (KdV) için Sayısal Çözüm Yöntemleri
Yücel, Hamdullah; Çiloğlu, Pelin(2018-12-31)
Bilimin farklı alanlarında ortaya çıkan akışkanlar dinamiği, ısı transferi, kimyasal tepkimeler, petrol alan araştırmaları, radyoaktif maddelerin taşımacılığı, iklim bilimi ve yapısal mekanik gibi birçok fiziksel olay uygun başlangıç ve sınır koşulları ile birlikte kısmi türevli diferansiyel denklemler yardımıyla matematiksel olarak modellenebilir. Matematiksel modellerin simülasyonu sonucu elde edilen çıktılar sayesinde fiziksel sistemlerin karmaşık davranışlarını hakkında tahminler ve hipotezler öne sürül...
Navier-Stokes Denklemleri için Kontrol Problemleri ve Uygulamaları
Uğur, Ömür; Tekin, Özge(2016-12-31)
Bu proje Navier-Stokes denklemlerini içeren optimal kontrol problemlerinin yaklaşık çözümlerinin geliştirilmesi üzerinedir. Bu problemler genel çerçevede, süreksiz Galerkin sonlu elemanlar yöntemi ve model indirgeme metodu kullanılarak incelenecektir. Aynı zamanda, kısmi diferansiyel denklem çözümlerinde alan ayrıştırma (domain decomposition) yönteminin de uygulanması planlanmaktadır. Bu sayede bu denklemlerin gerçek çözümlerine hesapsal ve zamansal tasarruf sağlanılarak yaklaşılacaktır.
Citation Formats
M. Tezer, “Radyal Baz Fonksiyonları Yaklaşımı ile Manyetik Akış ve Elektrik Potansiyel Denklemlerinin Çözümü,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58650.