Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler Ve Babalık, Aile Ve Aidiyet Üzerine Etkileri

2011-12-31
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışma 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan “Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler ve Geriden Kalan Aile Üzerine Etkileri” isimli BAP projesinin devamı niteliğindedir. 2009 araştırması Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Yapalı, Kuşca, Gölyazı köyleri ile Kulu ilçesinden Tavşancalı kasabasında yaşayan, eşi 1990 sonrası Avrupa ülkelerine göç etmiş ve orada “anlaşmalı” evlilikle çalışma hakkı elde etmiş kadınlarla yürütülmüştür. Yeni sunulan bu proje ile Avrupa'ya göç etmiş erkeklerle görüşülecektir. Konya'da kalan kadınlarla yapılan görüşmeler eşlerin çoğunlukla Danimarka ve İsveç'e gitmiş olduklarını ortaya koymuştur. Bu nedenle bu çalışmada Danimarka ve İsveç'te yaşamakta olan erkek göçmenlerle görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu çalışma kapsamında kocaların nasıl bir hayat yaşadığı, ailenin, evliliğin, çocukların ve memleketin onlar için ne ifade etmekte olduğu anlaşılmak istenmektedir. Kısaca göç etmiş olan erkeklerin bir “koca” olarak, bir “baba” olarak ve bir “aile üyesi” olarak orada yaşamlarını nasıl kurmakta oldukları, anlaşmalı evliliğe, kocalığa dair algı ve deneyimleri anlaşılmak istenmektedir. Bu çalışma ile yapılmak istenen eş ve çocuklarını bırakıp, oldukça farklı yaşam pratiğine sahip bir ülkede yaşamak zorunda kalan erkeklerin deneyimlerini anlamaktır. Böylece bütünlüklü bir göç deneyimi anlaşılmış olabilecektir. Yöntem: Kartopu tekniği, çalışma evreninin tam bilinmediği durumlarda amaca uygun bir kişiye ulaşılması ve diğer görüşülecek kişilere bu kişinin referansı ile ulaşılmasını sağlamaktadır. Araştırma Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Yapalı, Kuşca, Gölyazı köyleri ile Kulu ilçesinden Tavşancalı kasabalarından Danimarka ve İsveç'e gitmiş olan ve orada yaşayan, eş ve çocuklarını bu köy ve kasabalarda bırakmış olan erkeklerle görüşülecektir. Her iki ülkeden 120 olmak üzere toplam 240 erkekle görüşmeler gerçekleştirilecektir. Beklenen Sonuç: Türkiye'den Avrupa'ya 1980'lerin sonu ve onu takip eden yıllarda artan yasal yerleşme/yaşama hakkı kazanma amaçlı göçün etkilerinin belirlenmesidir. Bu etkilerin geride kalan eş ve çocuklar üzerine olan etkisi 2009 yılında yapılan çalışma ile anlaşılmıştır. Ancak bütüncül bir anlamaya ulaşabilmek için göçe katılmış olan erkeklerin geride kalan aileye, çocuklara, evliliğe, geri dönüşe ilişkin deneyimlerinin anlaşılması gerektiği açıktır.

Suggestions

Türkiye Ve K.k.t.c. Siyasi Elitleri Ve Avrupa Birliği.
Şenyuva, Özgehan(2010-12-31)
Yürütülen proje, 2009 yılında gerçekleştirilen BAP-04-04-2009-03 nolu “Avrupa Bütünleşmesine Türk Siyasi Elitlerinin Bakışı” isimli BAP projesi ve ODTÜ-Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından 2008-2009 yıllarında gerçekleşen “SİNAN-Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Entegrasyonu” isimli projenin elit tutumları araştırması başlığının daha geniş kapsamlı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi elitlerini de kapsayarak karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu proje AB'n...
Net migration between different settlement types in Turkey, 1985-90
Hamamcı, Nihan Şahin; Gedik, Ayşe; Department of City and Regional Planning (2003)
In the past studies covering 1965-90, it is observed that net migration was from villages and district centers towards province centers. Although the net migration trend throughout the period was almost constant for the villages and the province centers, the role of the district centers changed in later periods. Previously, the district centers were transient settlements in terms of net migration with resultant almost zero net migration. However, in later years, they began to have net out-migration in signi...
Türkiye'deki özel sağlık ve spor merkezlerinde çalışan personelin iş tatmin seviyeleri
Karlı, Ünal; Koçak, Mehmet Settar (2004)
Türkiye'deki özel sağlık ve spor merkezlerinde çalışan personelin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırma üç temel amacı gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Araştırmanın amaçlarından birincisi, bu merkezlerde çalışan personelin iş tatmin düzeylerini tespit etmek, diğeri çalışanların cinsiyet, eğitim ve günlük çalışma süresinin iş tatmin düzeyinde farklılık oluşturup oluşturmadığını saptamak ve üçüncü amaç çalışan personelin yaş ve iş deneyim seviyeleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştır...
Türkiye'de Toplumsal Sınıf Farklılıklarının Yaşam Tarzlarını Belirlemedeki Etkisi Ve Bu Farklılıkların Gündelik Yaşamdaki Eşitsizlikleri Yeniden Üretmeye Yönelik Rolünün İncelenmesi
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışmada, Türkiye'de toplumsal sınıf farklılıkları ile farklılaşan yaşam tarzları arasındaki ilişkiyi aydınlatmak hedeflenmektedir. Birincil amaç kültürel sermaye, ekonomik sermaye, sosyal sermaye veya toplumsal sınıf pozisyonu gibi yapısal değişkenlerin, beğeni örüntüleri ve yaşamtarzları gibi son derece öznel görünen bir alanın oluşumunda ne kadar ve ne şekilde etkili olduğunu saptamaktır. Aynı zamanda, beğeni ve tüketim pratiklerine yönelik farkların, günümüz Türkiyesinde ...
Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması
Tunga, Yeliz; Çağıltay, Kürşat (2020-04-01)
Türkiye tarihinin en büyük göç hareketi 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş ile başlamıştır. O tarihten günümüze kadar Türkiye’ye yaklaşık olarak 3,6 milyon Suriye vatandaşı giriş yapmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 verilerine göre Türkiye de bulunan Suriyeli nüfusunun yaklaşık 1,6 milyonunu okul çağındaki çocuklar ve yükseköğretim düzeyindeki gençler oluşturmaktadır. Göz ardı edilemeyecek büyüklükte olan bu kitlenin nitelikli bireyler olarak yetişmesi sadece Suriyeli’lerin geleceği için değil ...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, “Türkiye’den Avrupa’ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler Ve Babalık, Aile Ve Aidiyet Üzerine Etkileri,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58673.