Türkiye Ve K.k.t.c. Siyasi Elitleri Ve Avrupa Birliği.

2010-12-31
Yürütülen proje, 2009 yılında gerçekleştirilen BAP-04-04-2009-03 nolu “Avrupa Bütünleşmesine Türk Siyasi Elitlerinin Bakışı” isimli BAP projesi ve ODTÜ-Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından 2008-2009 yıllarında gerçekleşen “SİNAN-Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Entegrasyonu” isimli projenin elit tutumları araştırması başlığının daha geniş kapsamlı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi elitlerini de kapsayarak karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu proje AB'nin genişleme ve derinleşme sürecine yönelik Türk ve Kıbrıs Türk siyasi elitlerinin yaklaşım ve tutumlarını ve Türk siyasi elitleri açısından zaman içinde meydana gelen değişiklikleri hem karşılaştırmalı ele almak amacını taşımaktadır. Proje ekibi, Proje yöneticisi olarak Yrd.Doç. Dr. Özgehan Şenyuva, Proje çalışanları Araştırmacı Dr. Sait Akşit ve Öğretim Gör. Dr. Hayriye Kahveci'den oluşmaktadır. Projenin bilimsel gelişi dahilinde, Proje ekibi, ODTÜ tarafından ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde düzenlenen 9. Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne katıldı. Kongre dahilinde gerçekleşen oturum ve tartışmalarda, ilgili litaratür taraması yaptı. Kıbrıs'taki konu ili ilgili araştırmacılarla fikir ve bilgi alışverişinde bulunuldu. Projenin mali işleri için, fiyat araştırması yapılmış, çeşitli firmalarla bu konu dahilinde görüşülmüş, fakat herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Suggestions

Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler Ve Babalık, Aile Ve Aidiyet Üzerine Etkileri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışma 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan “Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler ve Geriden Kalan Aile Üzerine Etkileri” isimli BAP projesinin devamı niteliğindedir. 2009 araştırması Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Yapalı, Kuşca, Gölyazı köyleri ile Kulu ilçesinden Tavşancalı kasabasında yaşayan, eşi 1990 sonrası Avrupa ülkelerine göç etmiş ve orada “anlaşmalı” evlilikle çalışma hakkı elde etmiş kadınlarla yürütülmüştür. Yen...
Türkçe’ye uyarlanmış sporda yetkinlik envanterinin güvenirliğinin incelenmesi
Kılıç, Koray; İnce, Mustafa Levent (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı Vierimaa, Erickson, Côté ve Gilbert (2012) tarafından geliştirilmiş olan Sporda Yetkinlik Envanteri’nin (Sport Competence Inventory; Vierimaa ve diğ., 2012) Türkçe’ye uyarlanmış formunu sporcunun kendisinin, antrenörünün ve takım/antrenman grubu arkadaşının görüşlerine göre güvenirlik açısından sınamaktır. Envanter sporcunun kendisinin, takım arkadaşının ve antrenörünün ayrı ayrı sporda yetkinliğini 5’li Likert ölçeği ile değerlendirdiği tek boyut ve üç maddeden oluşmaktadır. Katılımcıla...
Avrupa Bütünleşmesine Türk Elitlerinin Bakışı.
Şenyuva, Özgehan(2009-12-31)
Önerilen Proje, Avrupa Birliği (AB)'nin Altıncı Çerçeve Programı tarafından finanse edilen ve otuziki farklı kurumun ortaklığı ile başta İngiltere, Almanya, İtalya gibi ülkeler olmak üzere ondört AB ülkesinde gerçekleştirilen “Entegre ve Birleşik Yeni bir Avrupa”(INTUNE) projesinin Türkiye'de üç büyük şehirde (Ankara, İstanbul ve İzmir) elit ayağının gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bu proje AB'nin genişleme ve derinleşme sürecinin etkisiyle vatandaşlık kavramında meydana gelen değişiklikleri he...
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 Işığında Yüzeysel ve Derin Temellerin Tasarımına Kritik Bakış
Çetin, Kemal Önder (2018-09-26)
Bildiri kapsamında, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında yer alan yüzeysel ve derin temel tasarımı ile ilgili hususlar gözden geçirilmiş, bunlara ilişkin görüşler sunularak yönetmeliğin kullanımı bir uygulama ile örneklendirilmiştir.
Türkiye kuvvetli yer hareketi veri tabanının genişletilmesi: bir ön çalışma
Sandıkkaya, Mustafa Abdullah; Aghalipour, Nima; Gülerce, Zeynep (null; 2017-10-13)
Türkiye’de 19 76 - 200 7 yılları arasında olmuş depremlerde kaydedilen kuvvetli yer hareketi kayıtlarını içeren Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanı (TKYHVT) Akkar vd . (20 10 ) tarafından sunulmuştu r. Bu bildiride 2008 - 2015 yılları arasında kaydedilmiş depremler ile TKYHVT’nın genişletilmesi için yapılan ön çalışmalar ın bir özeti sunul acaktır. Makalenin ilk bölümünde TKYHVT’ya eklenen 162 depremden elde edilen 1189 kayıt hakkında genel bilgiler (deprem büyüklüğü, kaynağa olan u...
Citation Formats
Ö. Şenyuva, “Türkiye Ve K.k.t.c. Siyasi Elitleri Ve Avrupa Birliği.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59580.