Hide/Show Apps

Kadın İstihdamını Arttırmaya Yönelik Projelerin Etki Değerlendirmesi: Tokat İli Örneği

Türkiye İşgücü piyasasının en önemli özelliklerinden birisi kadın çalışma oranlarına ilişkindir. Kadınların ücretli işgücü katılımlarının en düşük olduğu ülkelerden birisidir. Özellikle kırdan kente göçün devam etmesi ile tarımda istihdam içinde görünen kadınların kentsel alanlarda “ev kadını” statüsüne geçişleri bunun en önemli nedenidir. Kadınların işgücü piyasasına düşük katılımlarını etkileyen önemli hususların başında sahip oldukları eğitim ve beceri düzeylerinin işgücü piyasasının taleplerinin altında kalması oluşturmaktadır. Ayrıca toplumsal cinsiyet rollerine bağlı işbölümünde kadının özel alanda üstlendiği eşitsiz sorumlulukların –çocuk, hasta, özürlü, yaşlı bakımı gibi- katılım oranları üzerinde olumsuz etkisinin olduğu bilinmektedir. İş piyasalarında yaşanan ekonomik krizlerin ve kadının düşük eğitim oranlarının katılımı düşürmekte olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Ekonomide yaşanan liberalleşme, küreselleşme ve sanayinin üretimdeki payının azalması ile kadın katılım oranları arasında ters yönlü bir ilişki olduğu da bilinmektedir. Tüm bu olumsuz koşulları bertaraf edebilmek ve kadınların ücretli çalışma oranlarını arttırmak ise son yıllarda önemli bir politika alanı haline gelmiştir. Böylece pek çok çalışma ve proje kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırabilmek için eğitim ve beceri kazandırıcı projeler düzenlemektedir. Diğer yandan oldukça parçalı olarak sürdürülmekte olan bu tür projelerin kadınların istihdamları üzerinde ne tür etkilerinin olduğunu ara