Kadın İstihdamını Arttırmaya Yönelik Projelerin Etki Değerlendirmesi: Tokat İli Örneği

2013-09-30
Türkiye İşgücü piyasasının en önemli özelliklerinden birisi kadın çalışma oranlarına ilişkindir. Kadınların ücretli işgücü katılımlarının en düşük olduğu ülkelerden birisidir. Özellikle kırdan kente göçün devam etmesi ile tarımda istihdam içinde görünen kadınların kentsel alanlarda “ev kadını” statüsüne geçişleri bunun en önemli nedenidir. Kadınların işgücü piyasasına düşük katılımlarını etkileyen önemli hususların başında sahip oldukları eğitim ve beceri düzeylerinin işgücü piyasasının taleplerinin altında kalması oluşturmaktadır. Ayrıca toplumsal cinsiyet rollerine bağlı işbölümünde kadının özel alanda üstlendiği eşitsiz sorumlulukların –çocuk, hasta, özürlü, yaşlı bakımı gibi- katılım oranları üzerinde olumsuz etkisinin olduğu bilinmektedir. İş piyasalarında yaşanan ekonomik krizlerin ve kadının düşük eğitim oranlarının katılımı düşürmekte olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Ekonomide yaşanan liberalleşme, küreselleşme ve sanayinin üretimdeki payının azalması ile kadın katılım oranları arasında ters yönlü bir ilişki olduğu da bilinmektedir. Tüm bu olumsuz koşulları bertaraf edebilmek ve kadınların ücretli çalışma oranlarını arttırmak ise son yıllarda önemli bir politika alanı haline gelmiştir. Böylece pek çok çalışma ve proje kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırabilmek için eğitim ve beceri kazandırıcı projeler düzenlemektedir. Diğer yandan oldukça parçalı olarak sürdürülmekte olan bu tür projelerin kadınların istihdamları üzerinde ne tür etkilerinin olduğunu ara

Suggestions

Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Gezi Olayları ve Türkiye'nin Orta Doğu^'ya Yönelik Dış Politikası
Altunışık, Meliha; Göçer Akder, Derya(2015-12-31)
Toplumsal hareketlenmeler Uluslararası İlişkiler disiplini için iç siyaset ile uluslararası siyaset arasındaki çok katmanlı etkileşimi tartışmak adına çok uygun vakalar sağlar. Toplumsal hareketlerin sebepleri, zamanlamaları, gelişim süreçleri ve elbette sonuçları üzerinden bir ülkenin dış politikasının o ülkenin iç siyasi dinamiklerine nasıl etki ettiğini okumak mümkündür. Öte yandan toplumsal hareketlerin yarattığı değişimi ülkenin dış politikasına yansımalarıyla birlikte incelemek de önemlidir. Gezi Park...
Erken Çocukluk Döneminde Baba Katılımı: 4-6 Yaş Grubu Çocukların, Annelerin ve Babaların Baba Katılımına Yönelik Algılarının Karşılaştırılması
Olgan, Refika(2015-12-31)
Baba katılım çalışmaları günümüze dek anne ve babaların baba katılımına yönelik farklı bakış açılarını anlamak amacıyla veriler toplamıştır ancak baba katılımının en yüksek olduğu belirtilen erken çocukluk dönemine dair yapılan çalışmalar çocuklar ile değil çocuklar için yapılmıştır. Diğer bir deyişle, erken çocukluk döneminde ki çocukların baba katılımına yönelik algılarını, hislerini ve düşüncelerini öğrenmeyi amaçlamış neredeyse hiç bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı erken ç...
60-72 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sürdürülebilir Yaşam Çerçevesinde Çevrelerini Nasıl Algıladıklarının İncelenmesi
Olgan, Refika(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının sürdürülebilir yaşam perspektifi açısından çevrelerini ve çevre-insan etkileşimini nasıl algıladıklarının incelenmesidir. Yapılacak olan araştırma kapsamında sürdürülebilir kalkınma için eğitim temelli bir program tasarımı yapılacak ve 60-72 aylık öğrenci grubuna sahip iki okul öncesi eğitim kurumunda uygulaması gerçekleştirilecektir. Tasarlanacak olan sürdürülebilir kalkınma için eğitim kapsamındaki 50 adet etkinlik yapılandırıcı yaklaşım temel alınarak ...
Kırım Tatar Kimliği; Zayıflayan Dil, Güçlü Bir Etnik Kimlik
Ayata, Ayşe; Yıldırım, Erdoğan(2013-12-31)
Önerilen proje Kırım Tatar örneğinde zayıflayan kültürel elemanlar ve güçlü etnik kimlik arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Kırım Tatar örneğinde, dil, din ve kültürel öğelerin zayıfladığı gözlemlenmektedir. Fakat aynı zamanda güçlü bir etnik aidiyetin varlığından söz etmek mümkündür. Bu yönüyle Kırım Tatar örneği kimlik tartışmaları konusundaki genel geçer tezi sorgulama olanağı sunmaktadır. Bu nedenle Kırım Tatar örneği önem taşımaktadır. Kısa bir araştırmanın da ortaya koyacağı gibi anadil o...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, “Kadın İstihdamını Arttırmaya Yönelik Projelerin Etki Değerlendirmesi: Tokat İli Örneği,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58675.