Kırım Tatar Kimliği; Zayıflayan Dil, Güçlü Bir Etnik Kimlik

2013-12-31
Önerilen proje Kırım Tatar örneğinde zayıflayan kültürel elemanlar ve güçlü etnik kimlik arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Kırım Tatar örneğinde, dil, din ve kültürel öğelerin zayıfladığı gözlemlenmektedir. Fakat aynı zamanda güçlü bir etnik aidiyetin varlığından söz etmek mümkündür. Bu yönüyle Kırım Tatar örneği kimlik tartışmaları konusundaki genel geçer tezi sorgulama olanağı sunmaktadır. Bu nedenle Kırım Tatar örneği önem taşımaktadır. Kısa bir araştırmanın da ortaya koyacağı gibi anadil olarak Kırım Tatarca Kırım Tatarları arasında yaygın olarak konuşulmamaktadır. Ayrıca yalnızca Kırım Tatarlarına özgü bir yaşayış tarzını belirlemek de oldukça zordur. Bu nedenle Kırım’da yaşayan Kırım Tatarları örneği etnik kimliğin oluşumuna dair kültürel öğeleri vurgulayan argümanı sorgulamamızı sağlamaktadır. Kırım Tatar kimliği bir ulusu tanımlamada başvurulan bir dil, bir kültür bir ulus formülüne uymamaktadır.Böyle bir araştırmayı esas alan bu proje önerisi etnisite ve kimlik tartışmalarının Sovyet sonrası coğrafyada ve dünyadaki yeri göz önüne alındığında önem taşımaktadır. Ayrıca araştırma konusu; Kırım Tatar’larının Kırım’daki geleceğini, Kırım’ın ve bölgenin politik dengelerini etkilediğinden büyük öneme sahiptir. Bu araştırma güçlü etnik kimliğe neden olan faktörleri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Böylelikle Kırım Tatar güçlü etnik kimliğinin sürdürülebilirliği de tartışılacaktır. Bu çerçevede Kırım toplumu içerisinde yaşayan Kırım Tatarlarının konumu siyasi, sosyal ve ekonomik açıları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Kırım toplumu içerisinde karşılaştıkları zorluklar araştırılacaktır. Bu noktalar alan çalışması ile elde edilecek veriler üzerinden değerlendirilecektir.Araştırmanın ele aldığı zaman dilimi 1990’ların başından itibaren Kırım Tatarlarının Kırım’a dönüşleriyle başlayan dönemi kapsamaktadır.

Suggestions

Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
Avrupa Birliği Ve Ortadoğu İlişkilerinde Süreklilik Ve Değişim Ekonomik Kriz, Kalkınma Ve Demokrasi Yardımları.
Tür Küçükkaya, Özlem(2013-12-31)
Bu araştırma, Avrupa Birliği'nin özellikle 2008-2009 ekonomik krizi sonrası Ortadoğu bölgesindeki rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, Avrupa Birliği'nin Ortadoğu bölgesine karşı birleşik, tek bir politikası olduğunu söylemek zordur. Bunun yerine, AB'nin Ortadoğu'nun alt-bölgelerine, belirli ülkelerine ve bazı temel konularına yönelik içiçe geçmiş bir dizi siyasi girişiminden bahsedilebilir. AB'nin bölgeyle olan ‘dış ilişkileri' beş temel başlık altında toplanabilir: Avrupa-Akdeniz ilişki...
Soma Maden Faciasının Geride Kalan Ailelere Etkisi
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Topal, Çağatay(2015-12-31)
Bu çalışma, toplu işçi ölümlerinin, geride kalan aile üyelerinin aile içi ilişkileri ve sosyal çevreleriyle ilişkilerinde yol açtığı dönüşümleri inceleyecektir. Çalışma 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma’daki maden faciasına odaklanarak, işçilerin ölümü sonrasında geride kalan ailelerin, akrabalar, diğer madenci aileleri, yerel sosyal çevre, ulusal ölçekte devlet, medya, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ile sendikalar ve uluslararası ölçekte de sivil toplum k...
Gezi Olayları ve Türkiye'nin Orta Doğu^'ya Yönelik Dış Politikası
Altunışık, Meliha; Göçer Akder, Derya(2015-12-31)
Toplumsal hareketlenmeler Uluslararası İlişkiler disiplini için iç siyaset ile uluslararası siyaset arasındaki çok katmanlı etkileşimi tartışmak adına çok uygun vakalar sağlar. Toplumsal hareketlerin sebepleri, zamanlamaları, gelişim süreçleri ve elbette sonuçları üzerinden bir ülkenin dış politikasının o ülkenin iç siyasi dinamiklerine nasıl etki ettiğini okumak mümkündür. Öte yandan toplumsal hareketlerin yarattığı değişimi ülkenin dış politikasına yansımalarıyla birlikte incelemek de önemlidir. Gezi Park...
Sovyet Sonrası Dönemde Eğitimin Uluslararasılaşmasının Kimlikler Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan ve Gürcistan Örnekleri
Ergun Özbolat, Ayça; Kondakçı, Yaşar; Ayata, Ayşe(2018-12-31)
Önerilen projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan ve Gürcistan’da eğitimin uluslararasılaşmasının kimlikler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Söz konusu proje kapsamında Türkiye ve Batı’da (Avrupa ve Kuzey Amerika) öğrenim görmüş genç profesyonellerinin yurtdışında aldıkları eğitimin ulusal kimlik ve aidiyet, mesleki kimlikleri ve dünya görüşlerine olan etkisi incelenecektir. Araştırmasının örneklemini Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte lisans, yüksek lisans ve/veya doktoralarını yurtdı...
Citation Formats
A. Ayata and E. Yıldırım, “Kırım Tatar Kimliği; Zayıflayan Dil, Güçlü Bir Etnik Kimlik,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61512.