Lüminesan MCM-41 Mezogözenekli Silika Nanoparçacıklarına Selekoksib Yükleme Çalışmaları: İlaç Yükleme ve Bırakma Özellikleri

2018-12-31
Mezogözenekli silika nanoparçacıkları, kontrollü ilaç salınımı ve ilaçların silika parçacıklarına yüklenme kapasitelerini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Model ilaç olarak suda çözünmeyen, steroid yapıda olmayan, ateş düşürücü özellikteki Selekoksib seçilmiştir.Bu çalışmada, silika parçacıkların ilaç yükleme kapasiteleri ve Selekoksib moleküllerinin salınım özellikleri üzerindeki etkisini incelemek için, MCM-41 sentezlenecektir. İstenen parçacık boyutunu elde etmek için asit ekstraksiyonu metodu kullanılacaktır.Son yıllarda yapılan çalışmalarda tıp ve biyoloji alanlarında görüntüleme için kullanılabilecek lüminesan özellikli parçacıklar bulunmaya çalışılmaktadır. Bu özelliği nanoparçacıklara kazandırmak için lantanit iyonları, Ln3+, kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise GdBO3:Tb/Ce lüminesan olarak seçilmiştir. GdBO3:Tb/Ce maddesi sol-gel Pechini yöntemi ile sentezlenecektir.MCM-41 nanoparçacıkları GdBO3:Tb/Ce ile işlevselleştirilecek, böylece bu parçacıklar biyolojik etiketleme, görüntüleme ve kontrollü ilaç salınımında kullanılabilecektir.

Suggestions

Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada manyetik özellikli PHB kaplı nanoparçacıkların...
Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Yalcin, Serap; Unsoy, Gozde(2015-12-31)
Nanoparçacıkların kanser tedavisi, ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı çalışmaları son zamanlarda artış göstermektedir. Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme ...
Ayrı merkezli borularda non-Newtonian sıvı ile hidrodinamik ve ısı transferi çalışmaları
Özgen, Canan; Tosun, İsmail(1990)
Bu çalışma, ayrı merkezli boru sistemlerinde Newtonian ve non-Newtonian sıvılar için yapılan hidrodinamik ve ısı transferi çalışmalarını kapsamaktadır. Hacimsel debi ile basınç düşmesi arasındaki, bağıntı, üç değişik non-Newtonian model (Power-law, Bingham plastik, Sutterby) için yaklaşık bir yöntem kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, literatürden bulunan deney sonuçları ile uyum içindedir. Ayrıca, karboksimetil selüloz-su karışımı kullanılarak yapılan deney sonu...
Çay üretim alanlarından toplanan örneklerde fenolik asit profilinin elde edilmesi
Bayındırlı, Alev; Söyler, Ulviye Betül; Ökmen, Zinet Aytanga(2013-12-27)
Bu çalışma kapsamında hedeflenen 2 farklı çay üretim noktasından elde edilen örneklerde toplam fenolik, fenolik asit ve flavanol ölçümlerinin yapılabilmesidir. Günümüze kadar Türkiye’de yapılan çalışmalar; çay işleme teknolojilerinin geliştirilmesini, antioksidan kapasite değerlerinin hesaplanmasını ve çoğunlukla son tüketim ürünü olan siyah çayın kimyasal yapısını araştırmayı amaçlayan faaliyetlerdir. Yeşil ve siyah çay üretim basamaklarında aroma maddeleri olarak nitelendirilen fenoliklerin içerik ve mikt...
Doğal gazdan tek kademeli proses ile petrokimya ürünlerinin elde edilmesi
Altın, Orhan; Önal, Işık; Erarslanoğlu, Yeşim(1993)
Bu çalışmanın amacı metanı elan ve etilene nispeten düşük sıcaklıklarda aktif ve seçici bir şekilde dönüştürebilecek etkili katalizörler bulmaktır. Deneyler beş değişik grup katalizör kullanılarak yapılmıştır. Bunlar; saf oksitler, imprègne edilmiş oksitler, spineller, perovskitler ve süper iletken tipi maddelerdir. Katalizör test deneyleri iki gruba ayrılarak incelenebilir : a)En aktif ve seçici katalizörün bulunabilmesi için yapılan ön eleme testleri ve; b)En seçici katalizör bulunduktan sonra yapılan det...
Citation Formats
A. Yılmaz, N. Çoruh, G. Gökağaç Arslan, Ö. Persil Çetinkol, C. Kayran İşçi, and E. Nalbant Esentürk, “Lüminesan MCM-41 Mezogözenekli Silika Nanoparçacıklarına Selekoksib Yükleme Çalışmaları: İlaç Yükleme ve Bırakma Özellikleri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58727.