TlInS2 ve TlGaSe2 yarıiletken kristallerinde düşük sıcaklıklarda termolüminesans ölçümleri

2013-12-31
Bu proje aracılığı ile düşük sıcaklıklarda TlInS2 ve TlGaSe2 yarıiletken kristalleri üzerinde termolüminesans ölçümleri yapmayı planlıyoruz. Elde edilecek deneyler farklı metodlar kullanılarak analiz edilecek ve kristal içerisindeki kusurlardan veya safsızlıklardan dolayı oluşan tuzak merkezlerinin özellikleri bulunacaktır. Analizler sonucunda tuzak merkezlerinin aktivasyon enerjileri, yakalama kesit alanları, konsantrasyonları ve bant boşluğundaki dağılımları hakkında detaylı bilgiler elde edilecektir. Ayrıca bu tuzak merkezlerinin optiksel duyarlılığı da çalışılacak ve termolüminesans piklerinin dalgaboyu bağımlılığı da ortaya çıkarılacaktır.

Suggestions

Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2018-12-31)
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjis...
PROGRAMLANABİLİR GENİŞ BANT IŞIK YOĞUNLAŞTIRMA
Yüce, Emre(2016-12-31)
Bu proje uzaysal ışık modülatörleri kullanılarak geniş bantta ışık yoğunlaştırmayı programlanabilir halde yapmayı amaçlamaktadır. İlk uygulama alanı olarak, elde edilecek yoğunlaştırmanın güneş gözelerinde etkinliği incelenecektir. Belirlenen optimum holografik yapıların güneş gözelerine entegre edilmesi ile verimlilikte literatürde sabit yapılar ile sağlanan verimlilikten daha büyük artış sağlanabileceği öngörülmektedir. Bu yöntem, bölgelere göre optimize edilmiş güneş gözeleri belirleyerek enerji verimlil...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Bektaş, Gence; Soltanpoor, Wiria; Acar, Beran; Naghinazhadahmadi, Parisa; Hadibrata, Wisnu; Şahiner, Mehmet Cem; Koç, Mehmet(2017-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı, yukarıda bilgilerin verilen 10 öğrencinin de tezleri çerçevesinde üretikleri örneklerin fotolüminesans haritalarının çıkarılmasıdır. Proje çerçevesinde, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek, aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak, sonuçlar incelenecek, uygun olanlar rapor edilecek ve yayınlanacaktır.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri i...
Sol-jel yöntemi ile üretilecek ZnO nanokristal ve ince filmlerin yapısal, optiksel ve termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2015-12-31)
ZnO, sahip olmuş olduğu optiksel ve elektriksel özellikleri sayesinde teknolojik uygulamalarda önemli kullanım alanları bulunan II-VI grubu bileşiklerin en önemlilerinden bir tanesidir. ZnO, 3.37 eV direkt ve geniş bant aralığına, oda sıcaklığında 60 meV gibi büyük eksiton bağlanma enerjisine sahip, hekzagonal yapıda bir yarıiletken malzemedir. Morötesi ve görünür bölgede ışık yayan lazerler, yüzey akustiği dalga aletleri, gaz sensörleri, ışık yayan diyotlar, güneş pilleri ve birçok optoelektronik aletler Z...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Türkay, Deniz; Soltanpoor, Wiria; Koç, Mehmet; Özcan, Can; Ghasemikashtiban, Milad(2018-12-31)
Fotolüminesans yönteminde numuneler ışık ile uyarılır ve numuneden tekrar ışık toplanır. Numuneden gelen ışık numunenin optik karakteri (bant aralığı ve kusur çeşidi ve yoğunluğu) hakkında bilgi verir. Standart fotolüminesans deneyinde, uyarım için kullanılan ışığın enerjisinin ilgilenilen optik geçişin enerjisinden daha büyük olması gerekmektedir.Güneş hücrelerinin fotolüminesans ölçümleri sayesinde elektron ve deliklerin yaşam süreleri belirlenebilir. Fotolüminesans şiddetinin fazla olması elektron ve del...
Citation Formats
N. Hasanlı and E. Bulur, “TlInS2 ve TlGaSe2 yarıiletken kristallerinde düşük sıcaklıklarda termolüminesans ölçümleri,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58762.