Sol-jel yöntemi ile üretilecek ZnO nanokristal ve ince filmlerin yapısal, optiksel ve termolüminesans özelliklerinin incelenmesi

2015-12-31
ZnO, sahip olmuş olduğu optiksel ve elektriksel özellikleri sayesinde teknolojik uygulamalarda önemli kullanım alanları bulunan II-VI grubu bileşiklerin en önemlilerinden bir tanesidir. ZnO, 3.37 eV direkt ve geniş bant aralığına, oda sıcaklığında 60 meV gibi büyük eksiton bağlanma enerjisine sahip, hekzagonal yapıda bir yarıiletken malzemedir. Morötesi ve görünür bölgede ışık yayan lazerler, yüzey akustiği dalga aletleri, gaz sensörleri, ışık yayan diyotlar, güneş pilleri ve birçok optoelektronik aletler ZnO malzemesinin kullanıldığı bazı uygulama alanlarıdır. Önerilen bu proje ile sol-jel spin kaplama metodu ile üreteceğimiz ZnO nanokristal ve ince filmlerin yapısal, optiksel ve düşük sıcaklık termolüminesans özelliklerini incelemeyi planlıyoruz. Yapısal özellikleri X-ışını kırınımı ve taramalı elektron mikroskobu ölçümleri yapılarak incelenecektir. Üretilmiş örneklerin kristal fazların tayini ve niteliği X-ışını kırınımı, iç yapıda meydana gelebilecek faz oluşumu ve dağılımı ile elementsel analiz Taramalı Elektron Mikroskobu ile belirlenecektir. Optiksel karakterizasyonu ise absorpsiyon deneyleri ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Analizler sonucunda kristalin bant boşluk enerjisi ve bant geçiş tipi hakkında bilgilerin elde edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca bu proje aracılığı ile ZnO nanoparçacıkların ve/veya ince filmlerin daha önce hiç yapılmamış TL ölçümlerinin düşük sıcaklıklarda yapılması planlanmaktadır.

Suggestions

GaS(x)Se(1-x) yarıiletken kristallerinin yapısal ve optiksel özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2016-12-31)
III-VI grubu katmanlı bileşiklerinden GaSe ve GaS, özellikle gelecek vaad eden optoelektronik malzemelerin başında gelmektedir. Kristal yapıdaki bu yarıiletken malzemeler yüksek optiksel lineer olmayan özelliklere sahip olduğu için optiksel anahtarlama aletlerinin ve fotodetektörlerin üretiminde gelecek vaad etmektedirler. Ayrıca kırmızı ve mavi görünür bölgede kullanılan optoelektronik malzemelerin üretiminde de potansiyel özelliklere sahip oldukları bu malzemeler üzerine çalışan insanlar tarafından göster...
Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2018-12-31)
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjis...
Boşluk üzerinde germanyum yapısının metal yardımlı aşındırma ve tavlama ile üretilmesi
Yerci, Selçuk; İmer, Muhsine Bilge(2018-12-31)
Önerilen disiplinler arası bilimsel araştırma projesinin amacı yeni bir ince-film germanyum üretim yöntemi vasıtasıyla farklı fotonik aygıtların iyileştirilmesini sağlamaktır. Proje çerçevesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde metal yardımlı kimyasal aşındırma ve termal buharlaştırma ile birlikte metal yardımlı aşındırma yöntemleri ile üretilen gözenekli germanyum ODTÜ Metalurji ve Malzame Mühendisliği’nde tavlanacak ve üst kısımda oluşan gözeneksiz germanyum alt kısımda oluşan geniş bo...
TlInS2 ve TlGaSe2 yarıiletken kristallerinde düşük sıcaklıklarda termolüminesans ölçümleri
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver(2013-12-31)
Bu proje aracılığı ile düşük sıcaklıklarda TlInS2 ve TlGaSe2 yarıiletken kristalleri üzerinde termolüminesans ölçümleri yapmayı planlıyoruz. Elde edilecek deneyler farklı metodlar kullanılarak analiz edilecek ve kristal içerisindeki kusurlardan veya safsızlıklardan dolayı oluşan tuzak merkezlerinin özellikleri bulunacaktır. Analizler sonucunda tuzak merkezlerinin aktivasyon enerjileri, yakalama kesit alanları, konsantrasyonları ve bant boşluğundaki dağılımları hakkında detaylı bilgiler elde edilecektir. Ayr...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Bektaş, Gence; Soltanpoor, Wiria; Acar, Beran; Naghinazhadahmadi, Parisa; Hadibrata, Wisnu; Şahiner, Mehmet Cem; Koç, Mehmet(2017-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı, yukarıda bilgilerin verilen 10 öğrencinin de tezleri çerçevesinde üretikleri örneklerin fotolüminesans haritalarının çıkarılmasıdır. Proje çerçevesinde, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek, aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak, sonuçlar incelenecek, uygun olanlar rapor edilecek ve yayınlanacaktır.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri i...
Citation Formats
N. Hasanlı, E. Bulur, and H. Kökten, “Sol-jel yöntemi ile üretilecek ZnO nanokristal ve ince filmlerin yapısal, optiksel ve termolüminesans özelliklerinin incelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58776.