Hide/Show Apps

Sol-jel yöntemi ile üretilecek ZnO nanokristal ve ince filmlerin yapısal, optiksel ve termolüminesans özelliklerinin incelenmesi

ZnO, sahip olmuş olduğu optiksel ve elektriksel özellikleri sayesinde teknolojik uygulamalarda önemli kullanım alanları bulunan II-VI grubu bileşiklerin en önemlilerinden bir tanesidir. ZnO, 3.37 eV direkt ve geniş bant aralığına, oda sıcaklığında 60 meV gibi büyük eksiton bağlanma enerjisine sahip, hekzagonal yapıda bir yarıiletken malzemedir. Morötesi ve görünür bölgede ışık yayan lazerler, yüzey akustiği dalga aletleri, gaz sensörleri, ışık yayan diyotlar, güneş pilleri ve birçok optoelektronik aletler ZnO malzemesinin kullanıldığı bazı uygulama alanlarıdır. Önerilen bu proje ile sol-jel spin kaplama metodu ile üreteceğimiz ZnO nanokristal ve ince filmlerin yapısal, optiksel ve düşük sıcaklık termolüminesans özelliklerini incelemeyi planlıyoruz. Yapısal özellikleri X-ışını kırınımı ve taramalı elektron mikroskobu ölçümleri yapılarak incelenecektir. Üretilmiş örneklerin kristal fazların tayini ve niteliği X-ışını kırınımı, iç yapıda meydana gelebilecek faz oluşumu ve dağılımı ile elementsel analiz Taramalı Elektron Mikroskobu ile belirlenecektir. Optiksel karakterizasyonu ise absorpsiyon deneyleri ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Analizler sonucunda kristalin bant boşluk enerjisi ve bant geçiş tipi hakkında bilgilerin elde edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca bu proje aracılığı ile ZnO nanoparçacıkların ve/veya ince filmlerin daha önce hiç yapılmamış TL ölçümlerinin düşük sıcaklıklarda yapılması planlanmaktadır.