Hide/Show Apps

CuZnSnTe2 ince filmlerinin manyetik saçtırmalı kaplama tekniğiyle üretilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi

2013-12-31
Parlak, Mehmet
Candan, İdris
Erçelebi, Ayşe Çiğdem
Bayraklı, Özge
Güllü, Hasan Hüseyin
Bu çalışmada CuZnSnTe2 (CZST) ince filmleri, molubdenyum (Mo) ve titanyum (Ti) arka kontak tabakası üzerine büyütülecektir, Alt kontak özellikleri bakımından CZTS için Mo ve Ti oldukça uygun malzemelerdir. Literatürde verilen sonuçlara göre, Ti üzerine büyütülen Cu(In,Ga)Se2 filmlerden yüksek verimli aygıtlar elde edilebilmektedir. Buna rağmen Ti arka kontaklar üzerine CZST filmlerin yapıldığı bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. DC ve RF maynetik saçtırma tekniği ile önce indium tin oxide (ITO), Ti ve Mo arka kontak kaplanmış cam alttaşlar üzerine üç farklı hedef Cu, ZnTe, SnTe kullanılarak CZST ince film büyütülmesi planlanmaktadır. Saçtırma sisteminde büyütülmüş olan CZST tabakasının uygun şartlarda tavlanarak ve gereklilik görüldügünde teleryum eskikliğinden dolayı yapıya ekstra telerizasyon işlemi uygulanacaktır. Elde edilen CZST film tabakası, çeşitli tekniklerle karakterize edilerek stokiyometrik ve oldukça kaliteli CZST film büyütme koşulları belirlenecektir. CZST yapısının oluşumu için gerekli optimum film büyütme parametreleri ve telerizasyon sıcaklıkları bulunacak, bu filmlerde ikincil fazların oluşmamasına çalışılacaktır. Aynı zamanda ITO, Ti ve Mo ile CZST ile oluşturulacak sandwiç katmanlı diyot aygıt yapısının elektriksel ve sıcaklık bağımlı I-V karakteristikleri incelenerek aygıt özellikleri ve film özellikleri karakterize edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca üretilen CZST filmlerin detaylı yapısal ve elektriksel karakterizasyonları yapılacaktır.