Hide/Show Apps

Teoriden Praksise: Gündelikte Felsefenin Yeri ve İfadesi

Bu projenin amacı sanat felsefesinin bir alt dalı olan film felsefesi konusunda teori ve pratiği birleştirecek interdisipliner bir bilimsel araştırma yapmaktır. Felsefi bir problem olarak deneyim ve felsefi bilgi üretme ilişkisi, yazınsal dilin dışına çıkan görsel-duyuşsal araçlar kullanılarak ‘deneme film’ (essay-film) formatında ortaya koyulacaktır.