Analitik Felsefe Diye Bir Felsefe Okulu Var Mıdır?

Download
2020-12-01
Analitik gelenek kendisini diğer felsefi okullardan berraklık, kesinlik, mantıksal titizlik ve daraltılmış odaklı olmak gibi özelliklerle ayırt etmeye çalışmıştır. Buna rağmen analitik felsefe büyük kümesinin içerisinde bazı okullar normalde kendisinin karşıtı olarak nitelenen Kıta felsefesi geleneği ile bazı çarpıcı ortaklıklar barındırmaktadır. Ben bu çalışmamda analitik felsefenin doğumundan itibaren içerisinde barındırdığı farklılıkların sıklıkla zıtlık seviyesine ulaştığını ve ayrıca kendisinin şiddetle reddettiği birçok özelliği ya zaten kendisinde bulundurduğunu veya zamanla o özellikleri kazandığını göstermeye çalışacağım. Bunun sonucunda analitik felsefe etiketini kullanmamızı haklı ve yararlı çıkarabilecek bir şeyin kalmadığı sonucuna varıyorum. Ulaştığım bir yan sonuç ise son yarım asrın analitik felsefesinin, analitik felsefenin tarihsel başlangıcından itibaren karşı çıktığı ve yıkmaya çalıştığı felsefeyi yeniden canlandırdığıdır: ampirik bilimlerin asla ulaşamayacağı türden bilgileri bulup formüle etme çabası, yani metafiziğin asli işlevi.
Felsefe Dünyası

Suggestions

Predictive factors of posttraumatic stress and posttraumatic growth among the survivors of Van, 2011, earthquakes’ trauma
Elçi , Özcan; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2021-2-08)
Earthquakes, like other natural major disasters involves trauma resulting from exposure and/or witnessing to deaths and injuries, extreme fear of threatening situations, loss of a significant one, monetary loss and need of extreme physical power. On the other hand, the survivors may have also present positive changes in face of adversity. In present study, both negative and positive impacts of Van earthquakes which happened in 23rd of October and 9th of November 2011 are examined. 630 volunteer teachers fro...
Bilimsel Faaliyetler, Üniversiteler ve Toplum: ODTÜ Örneği
Bağçe, Samet; Kulandina, Yevgeniya(2017-12-31)
Burada BA Projesi olarak teklif edilen konu, ODTU matematik bölümündeki matematik faaliyetlerinin, kurulduğu yıldan başlayarak, Türkiye’de üniversitelerin kurumsal yapısını yeniden belirleyen kanunun1982 senesinde kabul edilişine kadar zamanda değerlendirmektir. Ayni zamanda bu faaliyetlerin, sözü edilen zaman diliminde hem ODTÜ’nün günlük idari ve akademik hayatını şekillendiren faktörlerin hem de Türkiye’nin entelektüel, hukuki, toplumsal, ekonomik ve günlük hayatını şekillendiren faktörlerin tarihleriyle...
Teoriden Praksise: Gündelikte Felsefenin Yeri ve İfadesi
Parkan, Barış; Turan, Şeref Halil; Karademir, Aret; Özbey, Ekrem Övünç(2016-12-31)
Bu projenin amacı sanat felsefesinin bir alt dalı olan film felsefesi konusunda teori ve pratiği birleştirecek interdisipliner bir bilimsel araştırma yapmaktır. Felsefi bir problem olarak deneyim ve felsefi bilgi üretme ilişkisi, yazınsal dilin dışına çıkan görsel-duyuşsal araçlar kullanılarak ‘deneme film’ (essay-film) formatında ortaya koyulacaktır.
Adalet, Toplumsal Tabakalar ve Hareketlilik üzerine bir Araştırma
Turan, Şeref Halil(2018-12-31)
Dünyada ve ülkemizde eğitim, gelir dağılımı ve tüketim olanakları açısından adalet felsefe ve sosyal bilimler için her zaman önemini koruyan bir konudur. Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik (social mobility), “adalet” tartışmalarının kapsamında düşünüldüğünde, başlangıcından bu yana felsefenin gündeminin başlıca konularından biridir. Projenin amacı, Türkiye’de toplumsal tabakalar ve hareketlilik görüngülerini, felsefe ve sosyal bilimler çerçevelerinden kuramsal ve görgül (ampirik) yöntemlerle irdelemek v...
Architectural Literary Analysis: Reading “The Death of the Street” through Ballard’s Literature and Trancik’s “Lost Space”
Tuna Ultav, Zeynep; Çağlar, T. Nur; Durmaz Drinkwater, S. Bahar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Bu çalışmanın temel amacı, mimarlık ve edebiyat arasındaki olası ilişkinin boyutlarını ortaya çıkarmak ve mimarlık eğitimi, araştırmaları, uygulaması ve diğer disiplinler için potansiyel yararlarını örnekleyerek tartışmaktır. Çalışmanın yöntemi, yazınsal metinlerdeki mekânsal kurgu tasvirleri ve ipuçlarından yola çıkıp çeşitli mimari konuların “yazınsal çözümlemesi” üzerine kurulmuştur. Bu kapsamda, çalışma, örneklem olarak bilim kurgu yazarı Jim Graham Ballard’ın High Rise ve Concrete Island adlı iki roman...
Citation Formats
S. Tümkaya, “Analitik Felsefe Diye Bir Felsefe Okulu Var Mıdır?,” Felsefe Dünyası, pp. 290–309, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81167.