Karmaşık biyolojk sistemlerin deterministik modellemelerinde alternatif yaklaşımlar, parametre tahmini ve kopulalar

2016-12-31
Weber, Gerhard Wilhelm
Purutçuoğlu, Eda
Purutçuoğlu Gazi, Vilda
Ayyildiz, Ezgi
Akal, Tülay
Şeker, Tamay
Seçilmiş, Deniz
Proje, karmaşık biyolojik ağların deterministik modellenmesi ve parametre tahmininde, literatürde var olan ve sıklıkla kullanılan Gaussian grafiksel modele ve adi diferansiyel denklemler modeline alternatif yeni modeller sunmakta, adı geçen yaygın modellerin hesaplamalardaki varsayım ve sonuçlarında görülen eksiklik ve kısıtlarının çözümüne bir öneri getirmektedir. Bu amaçla, proje, parametrik olmayan ve farklı disiplinler ve amaçlar için kullanılan algoritma ve modelleri, biyolojik sistemlerin tahmininde kullanmak üzere modifiye etmeyi, yeni mdoel seçim kriterleri oluşturmayı önermektedir. Önerilen modellerin geçerliliği farklı boyutlu simüle ve gerçek sistemlerle, kopulalar da dahil edilerek farklı dağılım varsayımları yardımıyla detaylı olarak araştırılacaktır.

Suggestions

Gaussian grafiksel modelinin ve lasso regresyonuna dayalı grafiksel modelinin uyarlanmış en çok olabilirlik metoduyla model parametre tahmini
Ağraz, Melih; Purutçuoğlu Gazi, Vilda(2018-12-31)
Proje karmaşık sistemlerin durağan hallerini modellemede kullanılan Gaussian grafiksel modelinin model parametrelerini tahmin etmede, literatürde var olan ancak sistem biyolojide lasso regresyon analizlerinde henüz hiç uygulanmamış olan uyarlanmış en çok olabilirlik metodunu kullanarak parametre tahmin etmeyi, model dağılım varsayımını hem çok değişkenli normal hem de simetrik konum-ölçek dağılım ailesi altında değerlendirmeyi kapsamaktadır.
Fark-holografik interferometri tekniği ile katılarda büyük deformasyonların ve yer değiştirmelerin doğrudan ölçülmesi
Aydın, Ramazan; Ecevit, Necati F.(1993)
Adi holografik interferometri yöntemlerini kullanmak suretiyle birbirine benzeyen fakat şekilsel ve yapı bakımından küçük farklılıklar gösteren iki cisimdeki deformasyonlann ya da yer değiştirmelerin doğrudan karşılaştırılması mumkun olamamakatadır. Fark holografik interferometrik ölçum teknigi incelenen cismin pozlandırılmasında ozel bir yontem kullanarak adi interferometrinin karşılaştığı güçlükleri ortadan kaldırmaktadir. Fark holografik interferometride incelenen cisim (test obje) daha once hazirianrms....
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Uğur, Ömür; Hayfavi, Azize; Animoku, Abdulwahab Adinoyi(2015-12-31)
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynak...
Bankacılık sektöründe gözetimli öğrenme yaklaşımları kullanılarak kredi riskinin belirlenmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Uğur, Ömür(2018-12-31)
Bu projede alışılmış kredi riskinin değerlendirilmesinde kullanılan ve kredi veren kuruluşlar tarafından büyük bir öneme sahip olan kredi derecelendirilmesi için literatürdeki metotların uygulanması, kredi derecelendirmesinde kullanılan veri seti temel alınarak derecelendirmedeetkisi olan ve olmayan değişkenlerin belirlenmesi ve bunların farklı kombinasyonlarının test edilmesi, kredi derecelendirme metotlarının performanslarının objektif şekilde değerlendirilmesi, kredi verme kararlarında oluşabilecek beşer...
Citation Formats
G. W. Weber et al., “Karmaşık biyolojk sistemlerin deterministik modellemelerinde alternatif yaklaşımlar, parametre tahmini ve kopulalar,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58889.