Tünel Yangını Sırasında Taşıt Blokajının Farklı Havalandırma Hızlarında Yangın Yüküne Etkisi

2014-12-31
Projede amaçlanan tünellerde meydana gelen yangın kazalarını küçük ebatlarda modellendirerek yanma ile açığa çıkan ısı salınımı ve tünel içinde oluşan sıcaklık dağılımının farklı parametrelerle değişimlerini incelemektir. Farklı havalandırma hızları ve ışınım değerleri değişen malzemelerin sıcaklık dağılımı ve ısı salınım hızına etkilerini araştırmak gelecekte tasarlanacak tünellerin güvenliğini arttırmada faydalı olabilecek bir çalışma olarak düşünülmektedir. Yanma esnasında ortam sıcaklığını düşürebilecek veya yanma ürünlerinin konsantrasyonlarında düşüş sağlayabilecek bir değişken tünellerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacak çalışmalara destek olabilecek nitelikte bir çalışma olabilir.

Suggestions

Tünel Yangınlarında Eğim, Blokaj-Yangın Mesafesi ve Çoklu Havuz Yangın Yüklerinin Deneysel ve Numerik Analizi
Yozgatlıgil, Ahmet(2017-12-31)
Projenin amacı tünel yangınların deneysel ve sayısal olarak analiz edilerek yangın modellerinin oluşturulmasıdır. Oluşturulacak bu modeller gerçek yangın senaryoları hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır. Konu ile ilgili ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Akışkan Laboratuvarında bulunan rüzgar tünelinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Daha önceki çalışmalarda katı yakıt kullanılarak blokaj ve havalandırma hızının tünel yangınına etkileri incelenmiş, sıvı yakıtlar kullanarak (etanol ve n-heptan ve karışımları...
Dolgulu Kolonlarda Ultrason Yayılımın Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Uludağ, Yusuf(2015-12-31)
Bu alanda yapılan çalışmalardan pek çoğunda amaç Biot’un teorisini deneysel olarak gözlemleyerek, bu teorinin geçerliğini kanıtlamak adına yapılmıştır. Bu nedenle yapılan ölçümlerde kullanılan frekans değeri aralığı küçüktür. Bu çalışmada ise frekans değeri yüksek tutulacak ve gözeneklilik oranı ile parçacık boyutunun ses dağılımı üzerine etkisi gözlemlenecektir. Ultrasonic Doppler Velocimetry cihazı ile yapılan ölçümler düşük maliyet gerektirdiği, hızlı ölçüm yapabilme olanağı sağladığı ve opak ortamlar iç...
Heyelan Alanlarındaki Şevlerin Deformasyon Karakteristiği Özelliklerinin Doğrulanması ve Değerlendirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2017-12-31)
Bu çalışmanın ana amacı fiber optik heyelan izleme sistemin kullanılarak değişik hassasiyet analizleri yapılması ve bu çalışmaların nümerik modelleme çalışmaları ile karşılaştırılması ve doğrulanmasıdır. Yapılacak çalışmalarda kullanılacak olan proje uygulama alanı, Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan ve İstanbul’a 110 km, Kocaeli merkeze 10 km uzaklıkta Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii’nde bulunan doğal bir heyelan sahasıdır. Heyelan sahasındaki kayma hareketine ait deformasyon verilerini toplamak...
MALZEME ÖZELLİKLERİNİN VE KOMPOZİSYONUNUN ULTRASON YAYILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN MODELLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ
Uludağ, Yusuf(2015-12-31)
Bu çalışmanın amacı da modelleme çalışmasıyla ultrasonik cihazın sonuçlarını birleştirerek malzeme karakterizasyonu yapmaktır. Bu çalışma üç ayrı alt başlığa bölünmüştür. Bunlar nonlinear viskoelastik özelliklerin, çözeltilerin konsantrasyonlarının ve parçacık boyut dağılımının ultrasonik yöntemlerle tayini şeklindedir.Bu çalışmada non-liear viskoelastik ses sinyallerinin yayılmasını inceleyen bir matematiksel modelleme geliştirilecektir. Ses hızı çözeltilerin konsantrasyonlarının tayini için bir araç ola...
Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanatların Akış Yapılarının Deneysel Tekniklerle İncelenmesi.
Yavuz, Mehmet Metin(2014-12-31)
İnsansız savaş uçakları (UCAV) askeri savunmaya kattığı, ve insansız hava uçakları (UAV) ve mikro hava araçları (MAV) havacılık endüstrisine kattıkları yeniliklerden dolayı dünyada en çok rağbet gören konuların başında gelmektedirler. Bunlarla direk ilişkili olarak, bu uçakların aerodinamiği son yıllarda oldukça popular araştırma konuları aralarında olmuştur. Genelde delta kanat planformlarina sahip bu uçaklar gerek sabit gerekse değişken uçuş durumlarında kompleks akış yapılarına sahiptirler. Bu kompleks ...
Citation Formats
A. Yozgatlıgil, “Tünel Yangını Sırasında Taşıt Blokajının Farklı Havalandırma Hızlarında Yangın Yüküne Etkisi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59004.