Uzun Süreli Karbamazepit Terapisinin Sağlıklı Sıçan Kemik Dokularındaki Yan Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi.

2010-12-31
Severcan, Feride
Projede, İlacın sağlıklı sıçan kemik metabolizması ve mineral yoğunluğu üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilen FTIR mikrospektroskopisi, kemik protein ikincil yapısı üzerindeki olası değişimleri göstermek için Yapay sinir ağları (NN) analizi, ilacın kemik dokusu kırılganlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için uygulanan biyomekanik Vickers mikrosertlik testi çalışmaları ve ilacın vitamin D ve kalsiyum metabolizması üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için uygulanan elisa kan testleri tamamlanmıştır. Karbamazepin tedavisi kemik dokularının mineral içeriğini düşürerek, kemiğin yapısındaki karbonat iyonlarının içeriğini ve kolajen çapraz bağlarının yapısını değiştirerek, kemiği güçsüzleştirmektedir. Ayrıca kemik sertliğini azaltmaktadır.cekteki çalışmaların geliştirilmesini sağlamaktır.

Suggestions

Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Prensipleriyle Rekombinant Pichia Pastoris İle Terapik Peotein Üresiminde Hücreiçi Tepkime Hızlarının Stratejik Analizi
Çalık, Pınar(2010-12-31)
Bu proje kapsamında rekombinant Pichia pastoris ile biyokimyasal reaksiyon mühendisliği prensipleri ile hücreiçi tepkime hızları analiz edilecek ve potansiyel darboğaz oluşturan tepkimeler belirlendikten sonra tepkime sistem uyarı-cevap yöntemi ile pertürbe edilerek hücreiçi tepkimelerin metabolik kontrol özellikleri araştırılacak ve terapatik protein üretimi için tepkimelerin yönlendirilmesi için stratejiler geliştirilecektir. RhGH üretiminde ürün seçimliliğini ve verimi artırmak için, hücreiçi tepkime h...
Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu
Kalay, Yunus Eren(2013-10-27)
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özell...
Merkez Laboratuvar ARGE Eğitim ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karakterizasyonu
Özerinç, Sezer; Köksal, Serhat; Çam, İbrahim; Güzel, Ali; Behlülgil, Ahmet Kemal(2018-12-31)
ODTÜ Merkez Laboratuvar Türkiye’deki tüm araştırmacıların yaralanabileceği ve özel / kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılayan bir laboratuvar olarak çalışmaktadır.AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi'nde değişik türde malzemelerin (polimerik, seramik, kompozit, yarıiletken, metalik v.b) karakterizasyonunu Merkezdeki 19 laboratuvarda yapılmaktadır. Bu malzemelerin karakterizasyonlarının yapılabilmesi için mevcut laboratuvarlarda ...
Damar tıkanıklığı hastalıklarında katı dokuya yayılan akustik enerjinin sayısal ve deneysel olarak incelenmesi
Yazıcıoğlu, Yiğit(2015-12-31)
Tıkanıklık bulunan damarlardan yayılan geniş frekans bandına sahip seslerin damar etrafındaki dokular içinde yayılımı ve deri yüzeyine ulaşması sayısal ve deneysel olarak modellenip, deri yüzeyinden bu seslerin ölçülebilirliği ve elde edilen akustik verilerin damar sağlığı ile ilgili tanı koymada kullanılabilirliği araştırılacaktır.Daha önceki çalışmalarımızda damar tıkanıklıkları ile damar içinde oluşan seslerle ilgili sayısal ve deneysel araştırmalar yapılmıştı. Bu proje ile ortaya konulan problemin ikinc...
Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Citation Formats
F. Severcan, “Uzun Süreli Karbamazepit Terapisinin Sağlıklı Sıçan Kemik Dokularındaki Yan Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59833.