Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu

2013-10-27
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özelliklerinin incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin mekanik özelliklerinin araştırılması Yöntem Al-RE cam alaşımları yüksek hızlı soğutma yöntemi olan ergiyik sıvama tekniği ile üretilecektir. Üretilen Al-Tb camsı metal alaşımlarının kontrollu bir şekilde kristalleşmesinin sağlanması için küçük bir cam atölyesi kurulması planlanmaktadır. Tavlama sırasında nanokristallerin çekirdeklenme ve büyüme kinetiğini incelemek için ayrımlı taramalı kalori ölçer kullanılacaktır. Tavlama öncesi ve sonrası amorf yapı, kristal öncesi yapılar ve yarıdengeli evrelerin geçirimli ve taramalı elektron mikroskobu ve X-ışını kırınımıyla incelenecektir. Beklenilen Sonuç Bu çalışmanın üreteceği en önemli sonuç, nanokristallerin nasıl yüksek popülasyon değerlerine ulaştığını anlama yönünde katedeceği yoldur. Bu bilginin elde edilmesiyle bu çeşit nanokristallerin, sadece Al-RE sisteminde değil, bu tip çekirdeklenmemin görüldüğü birçok metalik ve hatta bazı biyolojik ve kimyasal sistemlerde nasıl çekirdeklendikleri ve büyüdükleri anlaşılacaktır.

Suggestions

Plazmonik Yapılar ile Mavi LED'lerin Kuvantum Veriminin Arttırılması
İmer, Muhsine Bilge(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, uzun dalgaboyu kızılötesi (LWIR) Kuvantum Kuyulu Kızılötesi Fotodedektörlerin (QWIP, Quantum Well Infrared Photodetector), kuvantum verimliliğini arttırmaya yönelik plazmonik yapıların benzetim ortamında gerçeklenmesi ve bu malzemelerin üretilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda üretilen malzemeler kuvantum kuyulu kızılötesi fotodedektörlerde kullanılacaktır.Son on yıldaki...
Amorf/Camsı Çeliklerin Sert Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının Araştırılması
Akdeniz, Mahmut Vedat(2018-12-31)
Önerilen bu proje, yüksek mukavemet, sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci gibi üstün servis performans değerlerine gereksinim duyulan sanayii ve mühendislik uygulamaları için katma değeri yüksek, ekonomik, çevreye duyarlı, daha uzun ömürlü ve performans yükseltme amaç ve hedeflerine yönelik olarak yeni nesil Amorf/Camsı Çeliklerin Üretimi ve Kaplama Malzemesi olarak Kullanımının araştırılmasını amaçlamaktadır.İri hacimli amorf/camsı çelikler (İHCÇ) dünyada oldukça yeni bir teknoloji olup, ülkemizd...
Nanoyapılı Ti6Al7Nb üretimi
Ercan, Batur(2017-12-31)
Ti6Al7Nb alaşım yüzeyleri modifiye ederek farklı yüzey morfolojilerine sahip nanoyapılı oksit tabakalar elde edilecek ve üretim parametrelerini değiştirerek elde edilen yapıların morfoloji ve büyüklüklerini kontrol edilecek.Farklı morfolojilere sahip nanoyapılı Ti6Al7Nb numunelerin yüzey özelliklerini karakterize edilecek. Simule edilmiş vücut sıvısı kullanarak yüzeylerin biyoaktivitelerini test edilecek.
Fe-Co Nanoalaşım Parçacıkların Yapısal Özelliklerinin Teorik Yöntemlerle İncelenmesi
Mehrabov, Amdulla; Akdeniz, Mahmut Vedat(2015-12-31)
Nanoalaşımlar, bir diğer deyişle, alaşımlı nano-parçacıklar birden fazla metalik element ihtiva eden, sınırlı sayıda atomdan oluşmuş ve boyutları 1 – 100 nm arasında olan atom kümeleridir. Malzeme biliminin en yeni araştırma alanlarından biri olan nanoalaşımlar, her geçen gün daha küçük ve daha hızlı bileşenler gerektiren günümüz mühendislik uygulamaları için çok büyük önem taşımaktadırlar. İntermetalik ve metalik cam nanoalaşımlar, katalizör, depolama aygıtı, ilaç taşıyıcı, yakıt pili, kanser tedavisi ve b...
Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol
Weber, Gerhard Wilhelm; Aydin, Nadi Serhan; Savku, Emel; Özmen, Ayşe; Karimov, Azar; Köksal, Ece; Öz, Hacer(2015-12-31)
Geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Atlamalı Stokastik Türevsel Denklemlerin (SHSJs) tanımlanması ve optimal kontrolüne yönelik bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır.Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili çalışmalar yürütülecek olup, aşağıda belirtilen başlıklar projenin özel ilgi alanına gi...
Citation Formats
Y. E. Kalay, “Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61803.