Kömür Bazlı Sentez Gazlardan Alternatif Dizel Yakıt Üretimi

2008-12-31
DMEgeleceğin dizel yakıtı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada sentez gazından DME üretimi için katalizör geliştirilmesi ve bu katalizörlerin aktivite testlerinin yapılması planlanmaktadır. Katalizör olarak mezogözenekli ve Cu temelli katalizörler sentezlenecektir. DME sentez çalışmaları için yeni bir reaksiyon düzeneği kurulacaktır.

Suggestions

Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının giderilmesi için yeni bir sorbent geliştirilmesi
Atımtay, Aysel(1999-06-01)
Bu çalışmada, stabilize edilmiş silika taşıyıcı malzeme üzerine çinko, demir ve vanadyum it çözeltilerinin emdirilmesiyle Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemlerinde sıcak desülfurizasyonu amacıyla kullanılmak üzere bir sorbent geliştirilmiştir. Aynı zamanda vanadyum eklenmesinin sonuçlarını daha iyi analiz edebilmek amacıyla sadece çinko ve demir oksit yüklenerek çinko ferrit sorbentleri hazırlanmıştır. Hazırlanan sorbentler kimyasal ve fiziksel analizlere tabi tutulmuştur. Daha sonra $H_2S, N_2 ve H_...
Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi
Atımtay, Aysel; Aksoy, Ayşegül(1994)
Bu çalışmada çinko ferrit Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemindeki akışkan-yataklı sıcak gaz desülfürizasyon ünitesinde kömür gazından kükürtlü hidrojenin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmak üzere yapısal kararlılığının arttırılması için zeolit üzerine yüklenmiştir. Desteklenmiş çinko ferrit üzerinde sülfidasyon ve rejenerasyon reaksiyonlarının kinetik çalışması Termogravimetrik Analiz Cihazı'na (TGA) benzeyen bir sistem ile yürütülmüştür. Ayrıca, testler karşılaştırma yapmak amacıyla desteklenmiş ...
Nox İndirgeme / Depolama Döngüsünde Kullanılan Katalizörlerinin İşleyiş Prensiblerinin Araştırılması Ve Verimlerin Arttırılması.
Toffolı, Danıele(2012-12-31)
Kapsam : 1990larda geliştirilmiş olan NOx indirgeme depolama sistemlerine ilgi giderek artmaktadır. Bu yüzden özellikle 2000lerin başından itibaren bu sistemlerin verimlerini artırabilmek için çok sayıda deneysel çalışma yapılmıştır. Bu sistemler Pt veya Rh gibi bir geçiş elementi ve BaO gibi bir alkalin oksitin Al2O3 veya SiO2 gibi bir destek materyali üzerinde hazırlanmasıyla elde edilirler. Genel hatlarıyla tepkimenin üç basamaklı bir döngü şeklinde gerçekleştiği düşünülmektedir 1) Geçiş elementi bol O...
Kömürde metan drenajı: Mekanizması ve termodinamiği
Okandan, Ender; Karacan, Özgen; Durgut, İsmail(1998-07-01)
Kömürden metanın adsorplanması, desorplanması ve akış mekanizmasının etüdü üç ayrı başlık altında incelenmiştir. Birincisi seçilen numunelerin yapısal ve kimyasal karakterizasyonu, ikincisi numunelerin $CO_2$, metan ayn ayrı ve farklı karışımlar halinde iken adsorplanma özelliklerinin belirlenmesi, en son olarakta kömürde gazın akış mekanizmasının ve adsorplanan gazın nitrojen ile ötelenmesinin X-Işınlı Karöt Tomografi sistemi ile etüt edilmesi olmuştur. Seçilen kömürlerin yapısal karakterizasyonu X-ışınlı ...
Güneş enerjisi destekli zeolit iklimlendirme sistemi
Kaftanoğlu, Bilgin; Yamalı, Cemil; Baker, K. Derek; Solmuş, İsmail; Çağlar, Ahmet; Taylan, Onur(2009)
Güneş enerjisi ekonomik, temiz ve yenilenebilir bir enerji türüdür. Çevresel faktörler ve artmakta olan enerji talepleri dikkate alındığında bu enerji türünün kullanımı büyük önem kazanmaktadır. Güneş enerjili adsorplanmalı soğutma (GEAS) sistemleri gelecekte yaygın olarak kullanılması düşünülen ve ticarileşmesi için yoğun bir şekilde çaba sarf edilen termal enerji destekli soğutma sistemlerindendir. Bu sistemlerin başarılı bir şekilde çalışması büyük ölçüde adsorban- ads...
Citation Formats
T. Doğu, “Kömür Bazlı Sentez Gazlardan Alternatif Dizel Yakıt Üretimi,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59089.