Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının giderilmesi için yeni bir sorbent geliştirilmesi

1999-06-01
Bu çalışmada, stabilize edilmiş silika taşıyıcı malzeme üzerine çinko, demir ve vanadyum it çözeltilerinin emdirilmesiyle Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemlerinde sıcak desülfurizasyonu amacıyla kullanılmak üzere bir sorbent geliştirilmiştir. Aynı zamanda vanadyum eklenmesinin sonuçlarını daha iyi analiz edebilmek amacıyla sadece çinko ve demir oksit yüklenerek çinko ferrit sorbentleri hazırlanmıştır. Hazırlanan sorbentler kimyasal ve fiziksel analizlere tabi tutulmuştur. Daha sonra $H_2S, N_2 ve H_2$ içeren gaz karışımı ile sülfıdasyon deneyleri yapılmıştır. Sorbentiere uygulanan analizler, yüzey alanı ve porozite ölçümleri, elektron haritası çıkarılması, Tarama Elektron Mikroskopisi (SEM), X-Işımmı Kırınım Analizleri (XRD) ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) ile metal içeriği ölçümleridir. Çinko ferrit ve vanadyum eklenmiş çinko ferrit sorbentleri 5000 ppmv $H_2S$ gazı karışımı ile 600, 650 ve 700$^\circ$ C sıcaklıklarda sülfıdasyona tabi tutulmuştur. Sülfıdasyon deneyleri sonucunda vanadyum eklenmesinin bu çalışmada kullanılan tüm reaksiyon sıcaklıklarında başlangıç reaksiyon hızını arttırdığı gözlenmiştir. Aynı zamanda vanadyum eklenmiş sorbentlerde yüksek sıcaklıklardaki çinko kayıplarının azaldığı saptanmıştır.

Suggestions

Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi
Atımtay, Aysel; Aksoy, Ayşegül(1994)
Bu çalışmada çinko ferrit Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemindeki akışkan-yataklı sıcak gaz desülfürizasyon ünitesinde kömür gazından kükürtlü hidrojenin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmak üzere yapısal kararlılığının arttırılması için zeolit üzerine yüklenmiştir. Desteklenmiş çinko ferrit üzerinde sülfidasyon ve rejenerasyon reaksiyonlarının kinetik çalışması Termogravimetrik Analiz Cihazı'na (TGA) benzeyen bir sistem ile yürütülmüştür. Ayrıca, testler karşılaştırma yapmak amacıyla desteklenmiş ...
Kömürde metan drenajı: Mekanizması ve termodinamiği
Okandan, Ender; Karacan, Özgen; Durgut, İsmail(1998-07-01)
Kömürden metanın adsorplanması, desorplanması ve akış mekanizmasının etüdü üç ayrı başlık altında incelenmiştir. Birincisi seçilen numunelerin yapısal ve kimyasal karakterizasyonu, ikincisi numunelerin $CO_2$, metan ayn ayrı ve farklı karışımlar halinde iken adsorplanma özelliklerinin belirlenmesi, en son olarakta kömürde gazın akış mekanizmasının ve adsorplanan gazın nitrojen ile ötelenmesinin X-Işınlı Karöt Tomografi sistemi ile etüt edilmesi olmuştur. Seçilen kömürlerin yapısal karakterizasyonu X-ışınlı ...
Rheological characterization of tahin/pekmez (sesame paste/concentrated grape juice) blends
Arslan, Elif; Esin, Ali; Yener, Esra; Department of Food Engineering (2003)
The aim of this study was to determine the rheological properties of tahin/pekmez blends at different tahin concentrations (20-32%) and temperatures (35-65 C) by using a concentric cylinder rotational viscometer. Samples were sheared with seven different rotational speeds at an increasing order. The shear rates (0.75-63.9 s-1) were calculated by the Power-law Approximation method. Tahin/pekmez blends were found to exhibit non-Newtonian, shear thinning behavior at all temperatures and tahin concentrations. T...
Üstüniletken seramik oksitlerin üretimi ve karakterizasyonu
Güngören, Tufan; Özenbaş, Ahmet Macit; Tan, Cengiz; Çam, İbrahim(1995)
Projede üstüniletken özellik gösteren sistemlerden Y-esaslı seramik oksit bileşiklerinde kalsinasyon sıcaklığı, presleme basıncı, sinterleme sıcaklığı, soğuma hızı, katkı ilavesi (titanyum ve nikel) gibi üretim parametrelerinin üstüniletken fazın oluşumu üzerindeki etkileri çalışılmıştır. Ti katkılı numunelerin kritik dönüşüm sıcaklığında fazla bir değişim olmamasına karşın, nikel ilavesi dönüşüm sıcaklığını düşürmüştür. Çalışmada ayrıca üstüniletken seramik oksit sistemler kalın film ve ince film halinde e...
Çamur Stabilizasyon Süreçlerinin Çamurun Mikrobiyal Kalitesine Etkisi
Sanin, Faika Dilek(2010-12-31)
Anaerobik çürütme işlemi uzun yıllardır çamurdaki patojen bakterilerin büyük oranda giderilmesini sağlayan bir çamur stabilizasyon tekniği olarak bilinmekte ve bu yönüyle çürütme sonrası elde edilen arıtım çamurları tarımsal amaçla kullanılmaktadır. Ancak yakın tarihlerde arıtma tesislerinde anaerobik çürütme işleminin ardından uygulanan susuzlaştırma aşamasından hemen sonra ve takip eden depolama süreci boyunca çamurdaki indikatör bakteri düzeylerinde ani artışlar gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu artışları...
Citation Formats
A. Atımtay, “Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının giderilmesi için yeni bir sorbent geliştirilmesi,” 1999. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95710.