Glukoz İsomeraz Enzim Üretiminin Kinetik Modellenmesi

2011-12-31
Glukoz izomeraz (EC 5.3.1.5) enziminin üretimi için, termofilik bir bakteri olan Thermus thermophilus hücresinden izole edilen glukoz izomeraz geninin Escherichia coli'e ve Pichia pastoris'e rekombine edilmesi ve iki mikroorganizma ile ayrı ayrı üretimi, iki mikroorganizmanın üretim potensiyellerinin kıyaslanması ve en iyi üretim yapan mikroorganiza ile GI üretiminin kinetik modelinin oluşturulması bu araştırma projesinin amacını oluşturmaktadır. Endüstride önemli bir yeri olan glukoz izomeraz enzimi, fruktoz şurubu ve hemiselülozdan etanol üretiminde kullanılmaktadır. Günümüzde mezofilik mikroorganizmalardan elde edilmiş glukoz izomeraz enzimi fruktoz şurubu üretiminde düşük reaksiyon sıcaklığı sebebiyle düşük fruktoz içeriği elde edilmesine sebep olmaktadır. Termofilik mikroorganizmalar kullanılarak elde edilen glukoz izomeraz enzimi maliyetleri düşürdüğü ve reaksiyondaki fruktoz verimini artırdığı için fruktoz şurubu üretiminde tercih edilmektedir. Bu çalışmada, glukoz izomeraz geni termofilik bir mikroorganizma olan Thermus thermophilus'dan alınarak üretimi artırmak amacıyla genetik açıdan daha iyi karakterize olmuş E.coli ve P.pastoris konak hücresine rekombine edilecektir.

Suggestions

Klorotoksin Peptit Yapısına Dayalı Matriks Metalloproteinaz-2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2017)
Bu projenin amacı, kanser gibi temel hastalıkların terapisinde önemli bir moleküler hedef olanMMP-2 enzimine spesifik, klorotoksin peptit yapısına dayalı, yüksek etkinlikte ve seçicilikteözgün bir inhibitör geliştirmektir.Geliştirilmeye çalışılan inhibitör, 36 amino asitten oluşan (4 kDa) ve akrep zehrinden izoleedilmiş seçici bir MMP-2 inhibitörü olan klorotoksin (CLTX) peptidinin yapısınadayanmaktadır. Proje stratejisi, ön çalışmalarımız sonucu CLTX yapısında belirlediğimiz dörtkritik pozisyonda (H10, K15...
Glutatyon S-transferaz teta izoziminin insan meme dokusundan saflaştırılması ve immünolojik karakterizasyonu
İşcan, Mesude; Asu-hıjleh, Ali Awri(1999-05-01)
1-kloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB)'in ve 1,2-epoksi-3-(p-nitro-fenoxi) propan (EPNP)'in sitozolik GSTler ile in vitro glutatyon konjugasyonlan eşleşmiş insan normal ve tümör dokularında incelendi. Kontrol meme dokularında CDNB substratına karşı GST özgül aktivitesi 81.2 ± 71.9 nmole/dak/mg protein olarak, kanserli dokularda ise 145.0 ± 111.9 nmole/dak/mg protein olarak saptandı. EPNP substratına karşı GST özgül aktivitesi normal dokulardal9.8 ± 18.0 nmole/dak/mg protein ve tümörlü dokularda ise 27.5 ± 22.8 nm...
G-proteine Kenetli Reseptörlerin Birbirleri ile Olan Etkileşimlerinin Çift Moleküllü Floresan Birleşme (BiFC) ve Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Metotları ile Araştırılması
Son, Çağdaş Devrim; Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra(2016-12-31)
Bu projenin amacı, model bir G-proteine kenetli reseptör olan maya feromon reseptörü Ste2p’nin, üçlü ve dörtlü eşlemesinin çift moleküllü floresan eşleşme (BiFC) ve Förster rezonans enerji transferi kullanılarak gösterilmesi, reseptör agonisti olan maya α-faktör feromonunun, Ste2p oligomerleşmesi üzerindeki olası etkilerinin araştırılmasıdır.GPKR eşleşmesi son 15 yıllık süregiden araştırmalar neticesinde artık kabul görmüş bir olgudur. GPKRlerin ne amaçla eşleştikleri henüz bilinmemektedir...
Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği Prensipleriyle Rekombinant Pichia Pastoris İle Terapik Peotein Üresiminde Hücreiçi Tepkime Hızlarının Stratejik Analizi
Çalık, Pınar(2010-12-31)
Bu proje kapsamında rekombinant Pichia pastoris ile biyokimyasal reaksiyon mühendisliği prensipleri ile hücreiçi tepkime hızları analiz edilecek ve potansiyel darboğaz oluşturan tepkimeler belirlendikten sonra tepkime sistem uyarı-cevap yöntemi ile pertürbe edilerek hücreiçi tepkimelerin metabolik kontrol özellikleri araştırılacak ve terapatik protein üretimi için tepkimelerin yönlendirilmesi için stratejiler geliştirilecektir. RhGH üretiminde ürün seçimliliğini ve verimi artırmak için, hücreiçi tepkime h...
Bor Nitür Nanotüplerin Üretimi Ve Polimer Kompozitlerde Kullanmı
Sezgi, Naime Aslı(2011-12-31)
Bor ve demir oksit toz karışımı ile amonyak gazının yüksek sıcaklıkta tepkimeye sokulmasıyla bor nitrür nanotüpler elde etmek, elde edilen nanotüplerin karakterizasyonunu yapmak, ektrüzyon yöntemiyle farklı ağırlık yüzdelerinde bor nitrür nanotüp içeren polipropilen kompozitler üretmek ve bu kompozitlerin mekanik ve ısısal özelliklerini ölçerek saf polipropilen ile karşılaştırmaktır. Bu sayede bor nitrür nanotüplerin saf polipropilen üzerindeki geliştirici etkisi ölçülecektir.
Citation Formats
P. Çalık, “Glukoz İsomeraz Enzim Üretiminin Kinetik Modellenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59118.