Glutatyon S-transferaz teta izoziminin insan meme dokusundan saflaştırılması ve immünolojik karakterizasyonu

1999-05-01
İşcan, Mesude
Asu-hıjleh, Ali Awri
1-kloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB)'in ve 1,2-epoksi-3-(p-nitro-fenoxi) propan (EPNP)'in sitozolik GSTler ile in vitro glutatyon konjugasyonlan eşleşmiş insan normal ve tümör dokularında incelendi. Kontrol meme dokularında CDNB substratına karşı GST özgül aktivitesi 81.2 ± 71.9 nmole/dak/mg protein olarak, kanserli dokularda ise 145.0 ± 111.9 nmole/dak/mg protein olarak saptandı. EPNP substratına karşı GST özgül aktivitesi normal dokulardal9.8 ± 18.0 nmole/dak/mg protein ve tümörlü dokularda ise 27.5 ± 22.8 nmole/dak/mg protein olarak ölçüldü. Mann-Whitney testi kontrol ve tümör gruplarındaki CDNB-GST ve EPNP-GST aktiviteleri arsındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. Substrat CDNB'e karşı ölçülen GST aktiviteleri 40 eş sitozolik fraksiyonda da görülmesine rağmen, sitozolik fraksiyonların %25 ( 40 numunenin 10'unda) inde substrat EPNP'e karşı aktivite görülmemiştir. EPNP'e karşı yüksek aktivite veren bir teta sınıfî enzimi olan GSTT1-1, insan kontrol meme dokularından %21 verim ve 28 kat saflaştırma faktörü ile; tümör dokularından ise % 39 verim ve 23 kat saflaştırma faktörü ile saflastınlmıştır. Saflaştırma protokolü, sırası ile, Sephadex G-100 kolonunda jel filtrasyonu, S-heksillglutatyon afinite kolon kromatografisi, hızlı akışlı DEAE- Sepharose anyon değiştirici, TSK esaslı tiyofilik resin (T-jel) ve Matrex jel Oranj A boya esaslı kolonlarda kromatografi ve kromatofoküslama kolon kromatografisinden oluşmaktadır. Enzim aktivitesinin saflaştırmanın son basamağında hızla düştüğü gözlenmiştir. Normal ve tümörlü meme dokularından yapılan saflaştırmalarda kolon kromatografi profillerinde farklılık gözlenmemiştir. Saflaştınlan GSTT1-1'in denenen bir çok GST substratlan arasından sadece EPNP, 4-NBC, CHP and DCM'e karşı anlamlı aktiviteler verdiği görülmüştür. Bu aktiviteler kontrol meme dokularından saflaştınlan GSTT1-1 için, sırasıyla 1540, 63, 7.2, 152 nmole/dak/mg protein ve meme tümörü dokularından saflaştınlan GSTT1-1 için sırasıyla 2170, 78, 9.3 ve 173 nmole/dak/mg protein olarak saptanmıştır. Saflaştınlmış kontrol ve tümör GSTT1-1 izozimlerinin substrat EPNP için Km değerleri sırasıyla 0.25 ve 0.33 mM olarak ve kofaktör GSH için Km değerleri ise 0.4 ve 5.&-mM olarak hesaplanmıştır. Her iki dokudan da saflaştınlmış GSTT1-1 izozimlerinin aîtünitelerinin molekül ağırlıklarının yaklaşık olarak 25.500 ve izoelektrik noktalarının da 6.6 civarında olduğu SDS-PAGE, IEF ve Western Blot analizleri ile gösterilmiştir, însan memesi normal ve kanserli dokularından saflaştırılan GSTT1-1 izozimlerinin arasında molekül ağırlıkları ve izoelektrik noktalan açısından bir ferkhhk olmadığı gözlenmiştir.

Suggestions

Glukoz İsomeraz Enzim Üretiminin Kinetik Modellenmesi
Çalık, Pınar(2011-12-31)
Glukoz izomeraz (EC 5.3.1.5) enziminin üretimi için, termofilik bir bakteri olan Thermus thermophilus hücresinden izole edilen glukoz izomeraz geninin Escherichia coli'e ve Pichia pastoris'e rekombine edilmesi ve iki mikroorganizma ile ayrı ayrı üretimi, iki mikroorganizmanın üretim potensiyellerinin kıyaslanması ve en iyi üretim yapan mikroorganiza ile GI üretiminin kinetik modelinin oluşturulması bu araştırma projesinin amacını oluşturmaktadır. Endüstride önemli bir yeri olan glukoz izomeraz enzimi, frukt...
Klorotoksin Peptit Yapısına Dayalı Matriks Metalloproteinaz-2 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2017)
Bu projenin amacı, kanser gibi temel hastalıkların terapisinde önemli bir moleküler hedef olanMMP-2 enzimine spesifik, klorotoksin peptit yapısına dayalı, yüksek etkinlikte ve seçicilikteözgün bir inhibitör geliştirmektir.Geliştirilmeye çalışılan inhibitör, 36 amino asitten oluşan (4 kDa) ve akrep zehrinden izoleedilmiş seçici bir MMP-2 inhibitörü olan klorotoksin (CLTX) peptidinin yapısınadayanmaktadır. Proje stratejisi, ön çalışmalarımız sonucu CLTX yapısında belirlediğimiz dörtkritik pozisyonda (H10, K15...
Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
Kronik myeloid lösemide anti-kanser ilaçlara karşı gelişen ilaç dirençliliğinde 15-Lipoksigenaz-1 enziminin rolünün araştırılması
Gündüz, Ufuk(2017-12-31)
Proje kapsamında, bir KML hücre hattı olan K562’de ve bu hücre hattının doksorubisin (K562-DOX) ve imatinib (K562-IMA) dirençli türevlerinde 15-Lipoksigenaz-1 proteinin mRNA ve protein seviyelerinde ekspresyonları kıyaslamalı olarak belirlenecektir. Protein seviyelerindeki olası farklılıkların enzim aktivitesini nasıl etkilediği, literatürde belirtilen (1) yöntemle tespit edilecektir. Daha sonra, protein ekspresyonu az olan hücre hatlarında, dizayn edilecek ekspresyon vektörü yardımıyla proteinin aşırı eks...
Polyethylene oxide-hydroxyapatite composite and microporous polyethylene oxide-polymethacrylic acid polymer complex preparation and characterization
Banat, Raid M I; Tinçer, Teoman; Department of Chemistry (2002)
The first part of this study covers the crosslinking of polyethylene oxide (PEO) and its composite with calcium hydroxyapatite (HA) and their mechanical, swelling and morphological properties. Sheets of neat PEO (two different molecular weights) and composites of PEO-HA were prepared by compression molding. The composites and PEO thick sheets were crosslinked with exposure of UV- irradiation in presence of acetophenone (AP) for different periods of time. This simple method of crosslinking, UV-irradiation in...
Citation Formats
M. İşcan and A. A. Asu-hıjleh, “Glutatyon S-transferaz teta izoziminin insan meme dokusundan saflaştırılması ve immünolojik karakterizasyonu,” 1999. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95599.