Arsenikli Mineral İçerikli Cevherlerden Altın Kazanımında Kavurma İşleminin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi

2017-12-31
Ülkemiz Avrupa’nın en büyük altın üreticisi konumundadır. Bu önemli konuma rağmen, ülkemizdeki altın içerekli cevherlerin büyük bir bölümü düşük tenörlü (<5 ppm Au), refrakter ve kompleks mineralojik yapıya sahip, yani altın kazanımı bakımından işletilmesi sorunlu rezervlerden oluşmaktadır. Altın içeren cevherlerden altın kazanımında, düşük tenörlü cevherler için uygulanan en etkin yöntem ‘‘Siyanür Liçi’’dir. Öte yandan bu yöntem, bazı cevherlerde, mineralojik yapı ve refrakter özellikler, cevherin bileşimindeki siyanisitler gibi sebepler dolayısıyla istenen etkinlikte altın kazanımı sağlayamamaktadır. Bu durum ülkemizdeki birçok altın cevheri için de söz konusu olup, özellikle arsenikli mineral içeren rezervlerde daha belirgin hale gelmektedir. Altınla birlikte bulunan arsenopirit, realgar ve orpiment gibi arsenikli mineraller hem cevherin refrakter özelliğinin göstergesi hem de liç işlemi sırasında yüksek siyanür tüketimine yol açabilen bileşenlerdir. Arsenikli mineral içeren cevherlerden altın eldesi, düşük altın kazanım verimleri ve ton cevher başına yüksek siyanür tüketimi nedeniyle marjinal kalmaktadır. Bu çalışmada arsenikli mineral(ler) içeren altın cevherlerimizin değerlendirilebilmesine yönelik olarak, bir ön-muamele yöntemi olan ‘‘kavurmanın’’ kullanılabilirliğinin belirlenmesidir. Kavurma işlemi ile arsenikli minerallerin kimyasal yapılarının bozundurulması/değiştirilmesi ve bu tip cevherlerin siyanür liçine olan yatkınlıklarının arttırılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Asfaltitin termik santrallerde kullanımı sonucunda oluşan uçucu küllerin karakterizasyonu
Altun, Naci Emre; Çetin, Mahir Can(2016-12-31)
Türkiye dünyada asfaltit rezervlerine sahip ülkelerden birisidir. Kömürden farklı bir yakıt olan asfaltit petrolün metamorfozu sonucu oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgemizde yapılan yatırımla asfaltit termik bazlı elektrik üretiminde kullanılmaktadır ve asfaltitin yakılmasıyla ortaya çıkan atığın %70-80’i uçucu küldür. Tüm dünyada yapılan çok sayıda çalışma ile kömür kaynaklı uçucu küllerin çeşitli amaçlarla kullanılabileceği belirlenmiştir. Asfaltitin yanmasıyla oluşan uçucu küllerin değerlendirilmesine y...
Geri Dolgu Malzemesi Olarak Kullanıma Yönelik Olarak Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Altun, Naci Emre(2018-12-31)
Günümüzde düşük tenörlü cevherlerin işletilmesi zorunluluğu birim konsantre ürün başına üretilen atık miktarını artırmaktadır. Cevher zenginleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atıklar çoğu zaman ‘‘yaş’’ formda bertaraf edilmekte fakat bu yöntem çeşitli sorunlar nedeniyle sürdürülebilir olmaktan çıkmaktadır. Bu uygulamaya alternatif çözümlerden biri cevher zenginleştirme tesis atıklarının susuzlandırma sonrasında bir bağlayıcı ile karıştırılarak macun formuna getirilmesi ve bu macunun yer altı ocaklar...
Üleksit ve kolemanit tozlarının, kalsinasyon ürünlerinin ve boraks penta hidratın briketlenmesi
Özbayoğlu, Gülhan; Topkaya, Yavuz Ali; Şener, Savaş; Özdemir, Zeynep(1997)
Dünyanın en büyük bor minerali rezervleri yurdumuzda bulunmaktadır. Çok az bilginin yayınlandığı, çoğunlukla gizliliğin hüküm sürdüğü bor piyasasında Türkiye'nin en büyük rakibi A.B.D'dir. Türkiye'nin bor piyasasındaki payını artırabilmesi için know-kow üretmesi ve yeni bor ürünleri piyasaya sürmesi gereklidir. Bor minerallerinin madenciliği ve zenginleştirilmesi sırasında ortaya çıkan toz değerlendirilmemekte ve biriktirilmektedir. Bu tozların ekonomiye kazandırılması için zenginleştirilmesi ve daha sonra...
Oksitli kurşun - çinko cevherlerinden seçimli flotasyon ile kurşun ve çinko konsantrelerinin üretimi
Atalay, Mustafa Ümit; Altun, Naci Emre; Talan, Deniz(2016-12-31)
Flotasyon, cevher hazırlamada kimyasal olarak benzer minerallerin ayırımında uzun yıllardır oldukça yaygın olarak kullanılan fizikokimyasal bir yöntemdir. Projenin amacı, sülfürlü cevherlere alternatif olan oksitli cevherlerden konsantre elde edilmesidir. Çalışma oksitli kurşun – çinko içeren bir cevher ile yapılacaktır. Araştırma kapsamında numune temin edildikten sonra cevherin yüzey ve kimyasal analizleri yapılacak, değerli mineraller için serbestleşme derecesi hesaplanacaktır. Daha sonra konvansiyonel ...
The effect of boric acid on steroid biosynthesis pathway in HepG2 cell line
Akyıldız, Zeynep Eda; Güray, Nülüfer Tülün; Department of Molecular Biology and Genetics (2022-2)
Boron is the basic element of borax mineral reserves which a significant amount is found in Turkey. Elemental boron which has wide use in industrial areas recently started to be used in the development of new products in the pharmaceutical industry. However, despite the widespread use in industry and increasing use in health sciences, the molecular mechanism of its effect is still unknown. Previous microarray studies performed in our laboratory and the analysis of the results have shown that boric acid has...
Citation Formats
N. E. Altun and K. Büyüktanır, “Arsenikli Mineral İçerikli Cevherlerden Altın Kazanımında Kavurma İşleminin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59196.