Geri Dolgu Malzemesi Olarak Kullanıma Yönelik Olarak Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi

2018-12-31
Günümüzde düşük tenörlü cevherlerin işletilmesi zorunluluğu birim konsantre ürün başına üretilen atık miktarını artırmaktadır. Cevher zenginleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atıklar çoğu zaman ‘‘yaş’’ formda bertaraf edilmekte fakat bu yöntem çeşitli sorunlar nedeniyle sürdürülebilir olmaktan çıkmaktadır. Bu uygulamaya alternatif çözümlerden biri cevher zenginleştirme tesis atıklarının susuzlandırma sonrasında bir bağlayıcı ile karıştırılarak macun formuna getirilmesi ve bu macunun yer altı ocaklarında geri dolgu malzemesi olarak kullanılmasıdır. Bu uygulamada geri dolgu macununun yer altı açıklıklarına sağlayacağı mukavemet kadar, macunun eldesinde kullanılan atık çamurunun reolojik özellikleri de çok önemlidir. Çökelen tipte katı tanecikleri içeren, heterojen yapılı katı-sıvı karışımı olan atık çamurunun sorunsuz nakledilmesi, pompalama ve dolgulama işlemi sırasında akışkanlığını korunması kritik öneme sahiptir. Atık çamurunun farklı koşullardaki viskozite ve akma direnci değerleri uygulamanın başarısı ile direk ilintilidir. Çamurdaki katı oranı ve çamurun mineralojik yapısı reolojik özellikleri etkileyen kritik parametrelerdir. Bu çalışmada atık çamurundaki katı miktarı ve çamurunun mineralojik özelliklerinin, çamurun viskozite ve akma direncine olan etkileri incelenecektir. Ayrıca cevher zonunda ve/veya rezervde meydana gelen mineralojik değişimlerin ve özellikle gang minerallerinin viskozite ve akma direncine olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Suggestions

Asfaltitin termik santrallerde kullanımı sonucunda oluşan uçucu küllerin karakterizasyonu
Altun, Naci Emre; Çetin, Mahir Can(2016-12-31)
Türkiye dünyada asfaltit rezervlerine sahip ülkelerden birisidir. Kömürden farklı bir yakıt olan asfaltit petrolün metamorfozu sonucu oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgemizde yapılan yatırımla asfaltit termik bazlı elektrik üretiminde kullanılmaktadır ve asfaltitin yakılmasıyla ortaya çıkan atığın %70-80’i uçucu küldür. Tüm dünyada yapılan çok sayıda çalışma ile kömür kaynaklı uçucu küllerin çeşitli amaçlarla kullanılabileceği belirlenmiştir. Asfaltitin yanmasıyla oluşan uçucu küllerin değerlendirilmesine y...
Hidroksil İyonu ile Ön Muamelenin Refrakter Altın Cevherlerinden Siyanür Liçi ile Altın Kazanımına Etkisi
Atalay, Mustafa Ümit; Talan, Deniz; Büyüktanır, Karden; Altun, Naci Emre(2018-12-31)
Refrakter tipi altın cevherlerinden altın kazanımı, gerek içerdikleri altının ciddi ölçüde ince boyutta olması gerekse cevher mineralojisi ve beraberinde bulunduğu minerallerin ortaya çıkardığı zorluklardan dolayı, free milling ya da komlepks tipteki altın cevherlerine göre çok daha zor ve özel çözümler gerektiren bir işlemdir. Refrakter tipi altın cevherlerine doğrudan siyanür liçi işlemi uygulaması istenen altın kazanım verimini sağlayamamakta ve bu durum da refrakter tipi birçok altın rezervinin işletilm...
Kimyasal Ön Kondisyonlamanın Ufalama Sistemlerinde Mineral Serbestleşmesine ve Kırılma Moduna Olan Etkisi
Hoşten, Çetin; Camalan, Mahmut(2017-12-31)
Zenginleştirme proseslerinde boyut küçültmenin amacı cevher parçaları içindeki değerli ve değersiz (gang) mineralleri mümkün olduğunca birbirlerinden serbest hale getirmektir. Kırma ve özellikle de öğütme, enerji-yoğun ve enerji verimliği çok düşük işlemlerdir. Bu nedenle, istenilen serbestleşme derecesine iri boyutlarda ulaşmak, değerli mineral kayıplarının azaltılması açısından önemlidir. Kırılma süreceinde öncelikle mineral fazlarının arasındaki sınırlarında çatlaklar oluşması, serbestleşmenin daha iri ...
Sürekli yenilme durumu için üç eksenli deney sistemi
Bozdağ, Taylan; Karpuz, Celal; Başarır, Hakan(1998)
Üç eksenli basınç deneyleri, bir yapı altında yada bir açıklık çevresinde bulunan kayalarda yanal ve deviatorik basınç koşullarının laboratuvar ortamında benzetilmesini amaçlar (Farmer, 1983). Üç çeşit üç eksenli basınç deneyi uygulamak mümkündür. Bunlar standart üç eksenli deney (CTT) yada bireysel deney, çoklu yenilme durumlu üç eksenli deney (MFST) ve sürekli yenilme durumlu üç eksenli deney (CFST) yada deformasyon kontrollü deneydir. Numunenin yanal basınca bağımlı olarak deformasyonu, kohezyonu, c ve i...
Arsenikli Mineral İçerikli Cevherlerden Altın Kazanımında Kavurma İşleminin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Altun, Naci Emre; Büyüktanır, Karden(2017-12-31)
Ülkemiz Avrupa’nın en büyük altın üreticisi konumundadır. Bu önemli konuma rağmen, ülkemizdeki altın içerekli cevherlerin büyük bir bölümü düşük tenörlü (<5 ppm Au), refrakter ve kompleks mineralojik yapıya sahip, yani altın kazanımı bakımından işletilmesi sorunlu rezervlerden oluşmaktadır. Altın içeren cevherlerden altın kazanımında, düşük tenörlü cevherler için uygulanan en etkin yöntem ‘‘Siyanür Liçi’’dir. Öte yandan bu yöntem, bazı cevherlerde, mineralojik yapı ve refrakter özellikler, cevherin bileşimi...
Citation Formats
N. E. Altun, “Geri Dolgu Malzemesi Olarak Kullanıma Yönelik Olarak Cevher Hazırlama Tesis Atıklarının Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59198.