Saray Bölgesi Kömürlerinin Isısal Analizleri

2014-12-31
Bu çalışma Saray bölgesi kömürlerinin türevsel taramalı kalorimetre (DSC), basınçlandırılmış türevsel taramalı kalorimetre (PDSC) ve ısısal analiz – kütle spektrofotometre cihazlarıyla (TG-DTG-FTIR) yanma reaksiyonlarının araştırılmasını kapsar. Farklı ısıtma hızlarında ve oksijen-hava ortamlarında n DSC ve TA-MS-FTIR analizleri gerçekleştirilecek ve yanma etkinliklerine bağlı olarak oluşacak olan reaksiyon bölgeleri ve ısı akış hızları araştırılacaktır. Aynı zamanda çalışılacak olan numunelerin farklı basınçlardaki (100-200-300 ve 400 psi) yanma etkinlikleri basınçlandırılmış türevsel taramalı kalorimetre (PDSC) ile analiz edilecektir. Saray bölgesi kömürlerinin yanma deneylerinde farklı reaksiyon bölgeleri belirlenecek ve bu reaksiyon bölgelerinin kinetik parametreleri (aktivasyon enerjisi, reaksiyon katsayısı ve Arrhenius sabiti) geliştirilecek bir yazılımla farklı kinetik modeller kullanılarak belirlenecektir.

Suggestions

Biyokütle ile kömürün akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması
Uygur, Bilge Ahmet; Selçuk, Nevin; Moralı, Mehmet(2007)
Bu çalışmada, tipik Türk linyiti ile zeytin artığı, fındık kabuğu ve pamuk artığının birlikte yakılması ODTÜ 0.3 MW ısıl gücündeki atmosferik kabarcıklı akışkan yataklı yakıcıda farklı yakıt karışımlarının yanma ve emisyon performanslarına ve kül davranışına etkisi açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, birlikte yanmanın yanma verimini ve serbest bölge sıcaklıklarını kireçtaşı ilaveli linyit yakılmasına kıyasla artırdığıgöstermiştir. O2 ve CO...
Jeotermal Kuyu Sondajlarında Kaçak ve Buru Problemlerinin Sondaj Sıvısı Yönünden İncelenmesi
Bağatır, Gökhan; Kök, Mustafa Verşan; Gücüyener, Hakkı İsmail(2018)
Jeotermal kuyu sondajlarında yaşanan olası bir çamur kaçağının neden olduğu kuyustabilitesi problemleri sonucunda oluşan yüksek buru değerleri, sondaj dizisinin ağırlıkalmasına, takım sıkışmalarına ve bazı durumlarda ise kuyunun terk edilmesine varansorunlara yol açmaktadır. Bu sorunları en aza indirmek için çamur kaçağını kapatmayayönelik çamur kompozisyonları ile etkin kayganlaştırma performansı, yüksek sıcaklık veyüksek basınç dayanımı olan sondaj sıvısı kompozisyonları kullanılmalıdır. Bilinen en yüksek...
Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Perspektifinde Bir Yazılım Algoritmasının Geliştirilmesi ve GAP Bölgesi Binalar Sektörüne Uygulanması
Başoğlu, Duygu; Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih; Yeşilata, Bülent (null; 2018-05-12)
Bu çalışmada, GAP Bölgesi’nin tüm üretim ve hizmetalanlarında kaynakların en etkin biçimde kullanımının modellenmesi, yaygınlaştırılması, verimliliğin arttırılması, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir ve yeşil büyümenin sağlanması amacıyla bir yazılım algoritması tasarlanmıştır. Karbon Salım Uzman Sistem ve Simülasyon (KAUSS) olarak adlandırılan bu yazılım platformunun algoritmasına ait şema Şekil 1’de gösterilmiştir. Geliştirilen yazılım, kentlerin mevcut k...
Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi
Bağcı, Suat; Şahin, Fehime; Parlaktuna, Mahmut(2003)
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti oluşumunda meydana gelen en yaygın maddeler CaC03 (kalsiyum karbonat ve BaSO4 (Baryum sülfat) 'dır. Bu araştırmada basınç, sıcaklık ve tuziu kompozisyonunda çökelti oluşumunun ölçülmesi ve oluşma hızının tespit edilmesi çalışılmıştır. ScaleChem paket programı kullanılarak formasyon suyunu...
SiC Güç Yarı İletkeni Tabanlı Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Güç Kaynağı Geliştirme Projesi
Ermiş, Muammer; Nalçacı, Gamze(2015-12-31)
Bu projede ‘Silicon Carbide (SiC)’ yarı iletken teknolojisini kullanarak, Yüksek Frekans Transformatörlü DA/DA çevirgece dayalı maksimum güç noktası izleyicisi ve üç fazlı evirgeçten oluşan özgün bir fotovoltaik enerji dönüşüm sistemi tasarlanıp gerçekleştirilecektir. Si tabanlı IGBT yerine SiC MOSFET’e dayalı olarak geliştirilmesi planlanan sistemin enerji dönüşüm verimliliği eniyilenecek ve böylece uzun yıllar alan fotovoltaik panel ilk yatırım maliyetinin geri ödeme süresi en aza indirilmiş olacaktır. G...
Citation Formats
M. V. Kök, “Saray Bölgesi Kömürlerinin Isısal Analizleri,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59199.