Jeotermal Kuyu Sondajlarında Kaçak ve Buru Problemlerinin Sondaj Sıvısı Yönünden İncelenmesi

Download
2018
Bağatır, Gökhan
Kök, Mustafa Verşan
Gücüyener, Hakkı İsmail
Jeotermal kuyu sondajlarında yaşanan olası bir çamur kaçağının neden olduğu kuyustabilitesi problemleri sonucunda oluşan yüksek buru değerleri, sondaj dizisinin ağırlıkalmasına, takım sıkışmalarına ve bazı durumlarda ise kuyunun terk edilmesine varansorunlara yol açmaktadır. Bu sorunları en aza indirmek için çamur kaçağını kapatmayayönelik çamur kompozisyonları ile etkin kayganlaştırma performansı, yüksek sıcaklık veyüksek basınç dayanımı olan sondaj sıvısı kompozisyonları kullanılmalıdır. Bilinen en yüksekkayganlaştırma performansını, petrol/sentetik bazlı sondaj sıvıları vermektedir. Ancak hemekonomik açıdan hem de çevresel nedenlerden dolayı bu sondaj sıvısı sistemlerinin kullanımıproblem yaratmaktadır. Bu noktada, kayganlaştırma performansı yüksek, yüksek sıcaklık veyüksek basınç (HTHP) koşullarına dayanıklı, kaçaklı formasyonlarda etkin su bazlı sondajsıvısı kompozisyonlarının bulunması araştırılmıştır.Proje kapsamında, Türkiye ve Dünya?da Jeotermal sondajlarda kullanılmakta olan yüksekperformanslı HTHP sondaj sıvısı üzerine çeşitli kayganlaştırıcılar (kimyasal ticari lubrikantlar)eklenerek, petrol/sentetik bazlı sondaj sıvısı sistemlerine en yakın kayganlaştırmaperformansını veren kompozisyonlar belirlenmiştir. Yaşanacak olası çamur kaçaklarınıkapatmak ve basınç farkından dolayı oluşan dizi sıkışması problemini minimuma indirmekamacıyla çeşitli boyutlarda kaçak malzemeleri kullanılmış, formasyonun özellikleri göz önünealınarak yeni ve geçerli formülasyonlar oluşturulmuştur.

Suggestions

Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi
Bağcı, Suat; Şahin, Fehime; Parlaktuna, Mahmut(2003)
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti oluşumunda meydana gelen en yaygın maddeler CaC03 (kalsiyum karbonat ve BaSO4 (Baryum sülfat) 'dır. Bu araştırmada basınç, sıcaklık ve tuziu kompozisyonunda çökelti oluşumunun ölçülmesi ve oluşma hızının tespit edilmesi çalışılmıştır. ScaleChem paket programı kullanılarak formasyon suyunu...
Batı Raman petrolünün ikincil veya üçüncül üretim yöntemi olarak yüzey aktifleyici madde içeren su enjeksiyonu ile üretilmesinin araştırılması
Okandan, Ender(1977)
Bu çalışmada ağır petrol içeren Batı Raman Petrol sahasında, üretim verimini arttırmak için yapılan su enjeksiyonuna katılabilecek yüzey aktifleyici maddeler araştırılmış ve yapılan öteleme deneyleri ile üretime olan etkenlikleri gözlenmiştir. Yapılan fazlar arası değme açısı ölçmeleri ile sistemin doğal ıslanımı ve kullanılan kimyasal maddeler ile de kalsit düzeyinde sağlanacak ıslanım değişiklikleri incelenmiştir. Kullanılan kimyasal maddeler arasında .Sodyum-dodesil benzen sulfonat» kalsiyum-lignin-sulfo...
Biyokütle ile kömürün akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması
Uygur, Bilge Ahmet; Selçuk, Nevin; Moralı, Mehmet(2007)
Bu çalışmada, tipik Türk linyiti ile zeytin artığı, fındık kabuğu ve pamuk artığının birlikte yakılması ODTÜ 0.3 MW ısıl gücündeki atmosferik kabarcıklı akışkan yataklı yakıcıda farklı yakıt karışımlarının yanma ve emisyon performanslarına ve kül davranışına etkisi açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, birlikte yanmanın yanma verimini ve serbest bölge sıcaklıklarını kireçtaşı ilaveli linyit yakılmasına kıyasla artırdığıgöstermiştir. O2 ve CO...
Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi
Gürüz, Güniz; Olcay, Aral; Yürüm, Yuda; Baç, Nurcan; Orbey, Hasan; Toğrul, Taner; Şenelt, Akif(1987)
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerind...
Jeotermal Simülasyonlarda Çatlak – Matriks Teriminin İzotermal Olmayan Koşullarda İncelenmesi
Akın, Serhat(2016-12-31)
Türkiye’deki jeotermal rezervuarlar dünyadaki benzerleri gibi doğal çatlaklı sistemlerden oluşmaktadır. Akış çatlak ağı içinde gerçekleşmektedir. Homojen poroz rezervuarların aksine doğal çatlaklı rezervuarların modelleme çalışmaları daha karmaşık ve daha zahmetlidir. Jeotermal rezervuar simülasyonlarının daha doğru ve gerçekçi yapılabilmesi çatlak – matriks transferinin doğru tahmin edilmesi sayesinde mümkündür. Literatürde çatlak – matriks katsayısını elde etmek için sunulmuş analitik ve deneysel çalı...
Citation Formats
G. Bağatır, M. V. Kök, and H. İ. Gücüyener, “Jeotermal Kuyu Sondajlarında Kaçak ve Buru Problemlerinin Sondaj Sıvısı Yönünden İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrNU1UWTI.