Zaman Kisitli Sistemlerde Dinamik Cizelgemele Problemi

2017-12-31
Çavdar, Bahar

Suggestions

1980 Sonrası Feminist Hareketin Kimlik Talebi
Mücen, Barış(2015-12-31)
Ektedir
Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Etkin Çözümlerin Bulunması İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2016-12-31)
Çok kriterli optimizasyon problemlerinde, tek kriterli optimizasyon problemlerinden farklı olarak genellikle birbirleri ile çelişen kriterler göz önüne alınarak tercih edilen çözüm/çözümler bulunur. Literatürde iki kriterli optimizasyon problemleri için çalışmalara sıkça rastlanırken üç ya da daha fazla kriterli optimizasyon problemleri için yapılan çalışmaların sayısı daha kısıtlıdır. Bu projede çok kriterli (iki, üç ya da daha fazla) tam sayılı optimizasyon problemlerinde tüm etkin çözümleri bulabilen bir...
Bor’un toksik etki mekanizmalarının in vitro düzeyinde araştırılması.
Güray, Nülüfer Tülün; Evin, Emre; Adalı, Orhan(2017-12-31)
Bor (boron) yer kabuğunda bulunan bir element olup, toprakta ve suda bulunmaktadır. Bitkilerde az miktarda bor hücre duvarının sertleşmesi için kullanılmakta, bu yüzden toprakta borun varlığı bitki büyümesi için gerekli olmaktadır. İnsanlar bor’u daha çok borik asit olarak yiyecekler ve/veya içecekler yoluyla, bor içeren pestisitlere maruz kalarak veya kozmetik ve medikal preparatlar olarak almaktadırlar. Bor mineralleri, sanayide sayısız değişik işlerde kullanılmaktadır.Türkiye elementer Bor üretiminde ilk...
Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü bulmak için uygulanan yöntemlerden birisi interaktif bir şekilde karar vericiden tercih bilgisini almaktır. Alınan bilgiler ışığında yeni sorular sorularak en beğenilen çözüme yaklaşılması hedeflenir. Karar vericinin tercih fonksiyonu tahmin edilebilirse, bu tercih fonksiyonuna has özellikl...
Gerçek-Zamanlı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi için Etkin Çözüm Yöntemleri
Çavdar, Bahar(2017-12-31)
Önerilen projede amaç gerçek zamanlı ve zaman pencereli araç rotalama problemleri için etkin çözüm yöntemleri geliştirmektir. Projenin ilk aşamasında zaman pencereli araç rotalama problemi için yeni bir metasezgisel çözüm metodu geliştirilmesi, ikinci aşamada ise geliştirilen bu metasezgiselin hesaplama-uygulama parallelleştirme yaklaşımı gözetileterek yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. Böylece, pratikte zaman kısıtı olan araç rotalama problemleri için ek süre kullanmadan çözüm kalitesinin artırılmas...
Citation Formats
B. Çavdar, “Zaman Kisitli Sistemlerde Dinamik Cizelgemele Problemi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59209.