Bor’un toksik etki mekanizmalarının in vitro düzeyinde araştırılması.

2017-12-31
Bor (boron) yer kabuğunda bulunan bir element olup, toprakta ve suda bulunmaktadır. Bitkilerde az miktarda bor hücre duvarının sertleşmesi için kullanılmakta, bu yüzden toprakta borun varlığı bitki büyümesi için gerekli olmaktadır. İnsanlar bor’u daha çok borik asit olarak yiyecekler ve/veya içecekler yoluyla, bor içeren pestisitlere maruz kalarak veya kozmetik ve medikal preparatlar olarak almaktadırlar. Bor mineralleri, sanayide sayısız değişik işlerde kullanılmaktadır.Türkiye elementer Bor üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır. İnsan vaka çalışma sonuçları, doz konusunda belirsizlik olsa da, bor’un yüksek dozlarda oral olarak kısa süreli maruziyetinin bile ölümcül sonuçları olabileceğini göstermiştir. Genomik bilimlerde son yıllarda yaşanan gelişmeler, biyolojinin bir çok alanında, toksikoloji dahil olmak üzere çok önemli atılımlar yapılmasını sağlamıştır. Toksikogenomik çalışmalar herhangi bir maddenin toksisitesinin araştırılmasını ve mekanizmasının aydınlatılmasını sağlamaktadır. Bizim bu çalışmadaki amacımız Türkiye’de yüksek miktarda çıkarılan ve birçok alanda kullanılan Bor’un etki mekanizmasının moleküler düzeyde araştırılmasıdır. Bu konuda kapsamlı bir araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırma kapsamda, Bor sitotoksisitesi ve etki mekanizması HepaRG karaciğer hücre hattına çalışılacaktır. Proje kapsamında Bor’un karaciğer hücreleri üzerine in vitro etkilerini detaylı olarak araştırmak amacındayız.

Suggestions

Tatlısu Acinetobacter türlerinin antibiyotik maruziyeti altında sergiledikleri moleküler değişimlerin belirlenmesi
Gözen, Ayşe Gül; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Doğan, Musa; Togan, İnci Zehra; İzgü, Kadri Fatih; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Yücel, Ayşe Meral(2015-12-31)
Bu projenin amacı bir sığ tatlısu gölü olan Mogan’dan izole edilen Acinetobacter sp. bakterisinin farklı antibiyotiklerin sub-lethal konsantrasyonlarında göstermiş olduğu moleküler değişimlerin ATR-FTİR spektroskopisi ile belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda farklı inhibisyon mekanizmalarına sahip üç farklı antibiyotik belirlenmiştir: ampisilin (Amp), neomisin (Nm) ve imipenem (Ipm). Bu üç antibiyotiğin çevresel kaynaklı Acinetobacter sp. üzerindeki minimum inhibisyon konsantrasyonları (MİK) belirlendikt...
Tut (adıyaman) Bölgesinde Yüzeyleyen Alt Paleozoyik Sedimanlarının Kalıntı Zirkonlarında U-Pb Ve Hf İzotop Çalışması Ve Güneydoğu Türkiye'nin Paleozoyik Tektonik Evrimindeki Önemi
Bozkurt, Erdin(2013-12-31)
Klastik sedimanlardaki kırıntılı (detrital) ve kalıntı (miras kalmış/inherited) zirkonlarda U-Pb ve Hf izotop çalışması birimlerin kökeni (provenans analizi) ile çökelimlerinden önceki döneme ait kıta kabuğunun evrimini ortaya konması için son yıllarda sıkça başvurulan bir çalışma türüdür. LA- SF-ICP-MS yönteminin uygulanacağı benzer bir çalışmanın güneydoğu Anadolu'da Tut (Adıyaman) bölgesinde yüzeyleyen Alt Paleozoyik kırıntılı kayaçlarında da yapılması planlanmıştır. Bu çalışmanın amacı bölgenin Erken ...
Kanser tedavisinde kullanılmak üzere doksorubisin ve CpG-oligonükleotit yüklü manyetik nanoparçacıkların hazırlanması
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2017-12-31)
Bu çalışmada, sentezlenen 7. jenerasyon dendrimerik manyetik nanoparçacıklara (G7DcMNP) doksorubisin yüklenecek ve parçacıkların yüzeyi CpG oligodeoksinükleotit ile modifiye edilecektir. CpG-ODN, meme kanseri, melanoma ve hepatoma gibi malign hücrelerde endozomal TLR9’u aktive ederek apoptozu tetikleyen tek iplikli DNA analogudur. CpG-ODN’lerin nanoparçacıklara bağlanması, DcMNP’lerin tümör bölgesine hedeflenmesine katkı sağlayacağından aktif hedefli taşıma sistemlerinin üretilmesinde etkili araçlar olacaktır.
Imidaklopridinin Bal Arıları (apis Mellifera L. 1758 ) Üzerindeki Davranışsal Etkisi.
Birand Özsoy, Ayşegül Ceren; Kayim, Mehmet(2013-12-31)
Kapsam: Imidaklopridin çok düşük konstrasyonlarda bal arılarının lokomotor aktivesini (Locomotor Activity, LMA) ne derecede etkilediğini tespit etmektir. imidakloprid arıların lokomotor aktivitesini düşük dozlarda dahi etkileyebiliyorsa, arıların tarlacılık, evedönüş oranları ve kovan içinde çalışmalarının da etkilenebileceği sonucuna varılabilir. 50ppb ve daha düşük dozlar (5 ppb’ye kadar) test edilecektir. Ayrıca lokomotor aktiviteyi ölçmek için kullanılacak yöntem yüksek bir çözünürlüğe sahiptir ve arıl...
Isı şoku altında termofilik arkea'da (model: Thermoplasma volcanium) global gen anlatımındaki farklılaşmanın mikrodizin tekniği ile analizi
Kocabıyık, Semra; Son, Çağdaş Devrim; Yanık, Tülin(2015-12-31)
Bu çalışmada ilk defa orta derecede termofilik (op. gelişme sıcaklığı 60 ºC) ve aynı zamanda asidofilik bir arkeon olan T. volcanium’da (pH 2.0) tüm genom mikrodizinleri kullanılarak ısı stresinin global gen ekspresyon profilini nasıl etkilediği araştırılacaktır. Böylece söz konusu stres koşulunda organizmanın geliştirdiği tepki mekanizmaları hakkında transkriptom düzeyinde bilgi edinmek mümkün olacaktır. Mikrodizin analizi ile elde edilecek sonuçlara göre belirlenecek bazı hedef genlerin anlatım düzeyler...
Citation Formats
N. T. Güray, E. Evin, and O. Adalı, “Bor’un toksik etki mekanizmalarının in vitro düzeyinde araştırılması.,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58868.