Hide/Show Apps

Şamlı Balıkesir Demir-Oksit Cevherleşmelerinin Mineralojisi, Jeokimyası Ve Skarnlaşma Süreçleri

Önerilen proje, Şamlı (Balıkesir) bölgesi demir cevherleşmelerinin bakır ve altın potansiyelleri açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda cevherleşmeye neden olan magmatik kütle ve cevher içeren yan kayaçlar üzerinde jeolojik, mineralojik-petrografik, jeokimyasal ve izotopik çalışmalar yapılacak ve bulgular yatakların dunyadaki benzerleri ile karşılaştırılacaktır. Bu doğrultuda, önerilen sahadaki Fe-oksitli ve sulfidli oluşumlar incelenerek a) cevherleşmelerle alterasyonların zaman-mekan ilişkileri ortaya konulacak, b) cevherleşmelerle bu cevherleşmeleri tetiklediği kabul edilen plütonik ya da volkanik kayaçlar arasında kökensel ilişkiler kurulacak ve c) elde edilen verilerle bölgesel jeotektonik ve jeodinamik verilerin korelasyon ve karşılaştırması yapılacaktır. Çalışmalar, literatür derlemesi, arazi çalışmaları, örnek hazırlanması, mineralojik- petrografik çalışmalar, jeokimyasal ve jeokronolojik analizler ile veri değerlendirilmesi aşamalarını kapsayacaktır. Jeokimyasal ve jeokronolojik analizler, hizmet alımı yoluyla, ICP- MS, TIMS ve SIRMS yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu çalışma ile gerek Şamlı bölgesi gerekse Batı Anadolu bölgesi Fe-oksitli cevher oluşumlarına uyarlanması mümkün olan model/modellerinin oluşturulması planlanmakta ve modellerin Demir Oksit-Bakır-Altın (DOBA) türü oluşumların aranması ve/veya geliştirilmesi gibi araştırmalara kılavuz niteliğinde olması beklenmektedir.