Doğal Termal Çamur Ve Yapay Çamur Yapımında Kullanılan Bentonitlerin Mineralojik Ve Jeokimyasal Karakterizasyonu Ve Peloterapik Uygulamalarda Kullanılabilirlikleri: Sağlık Açısından Olumlu/olumsuz Etkileri.

2011-12-31
Jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından öne çıkan Türkiye'de sağlık amaçlı termal uygulamaların önemi günümüzde insan sağlığı ve turizm açısından giderek artmaktadır. Termal çamurun (peloid) SPA-iyileştirme- rahatlatma amacıyla kullanımı önem kazanan uygulamalardan biridir. Peloterapi, kil ve/veya kil minerallerinin termal sularla karışarak fizikokimyasal değişikliklere uğrayamasıyla olgunlaşan termal çamurların doğrudan deri üzerine soğuk / sıcak şekilde uygulanan bir tedavi şeklidir. Doğada doğal olarak bulunan termal çamur spa / termal turizm merkezlerinde veya laboratuvarlarda yapay olarakda üretilmektedir. Termal çamurun ana maddesi killerin insan sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri uzun süredir bilinmektedir. Kil minerallerince zengin bentonitlerin peloterapi uygulamalarına uygun oldukları ve özellikle bunların kimyasal, mineralojik, termal ve teknolojik özelliklerinin uygulamalarda etken olduğu belirlenmiştir. Doğal / yapay çamurlar killerin kökeni ve beraberinde bulunan safsızlık minerallerine bağlı olarak insan deri sağlığına yarardan çok zarar verebilir. Bu anlamda hammaddenin mineralojik, petrografik ve jeokimyasal karakterizasyonu önem taşımaktadır. Peloterapik uygulamaların yoğun olduğu ülkemizde, doğal çamur ve yapay çamur yapımında kullanılan kil / kil mineralleri potansiyeli yüksek olmasına rağmen bu alanda kullanıma yönelik hammadde karakerizasyonu ve deri sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmamıştır. Bu proje çerçevesinde, termal su/çamur ile kil yatakları potansiyeli yüksek olan Afyonkarahisar ile önemli bentonit yatakları bulunan Çankırı pilot çalışma alanları olarak belirlenmiştir. Afyonkarahisar bölgesinden termal çamurlar ve bunlarla ilişkili kil ve termal sular ile killerin yan kayaçlar ile ilişkileri incelenecek, bunların sağlık açısından olumsuz özellikleri taşıyıp taşımadıkları belirlenecektir. Ayrıca Afyonkarahisar ve Çankırı bölgelerindeki kil yataklarından örnekleme yapılarak mineralojik ve jeokimyasal karaterizasyonları yapıldıktan sonra olgunlaştırma yöntemi ile yapay çamurlar oluşturulacak ve bunların peloterapideki kullanılırlıkları araştırılacaktır.

Suggestions

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Doğal gazdan tek kademeli proses ile petrokimya ürünlerinin elde edilmesi
Altın, Orhan; Önal, Işık; Erarslanoğlu, Yeşim(1993)
Bu çalışmanın amacı metanı elan ve etilene nispeten düşük sıcaklıklarda aktif ve seçici bir şekilde dönüştürebilecek etkili katalizörler bulmaktır. Deneyler beş değişik grup katalizör kullanılarak yapılmıştır. Bunlar; saf oksitler, imprègne edilmiş oksitler, spineller, perovskitler ve süper iletken tipi maddelerdir. Katalizör test deneyleri iki gruba ayrılarak incelenebilir : a)En aktif ve seçici katalizörün bulunabilmesi için yapılan ön eleme testleri ve; b)En seçici katalizör bulunduktan sonra yapılan det...
Türkiye deki Toprak Neminin NOAH Hidrolojik Yeryüzü Modeli İle İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Sönmez, İbrahim; Şorman, Ali Ünal (2014-09-18)
Ülkemizde ve dünyada sosyoekonomik açıdan büyük maliyetlere sebebiyet veren tarımsal kuraklığın incelenmesi, bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Tarımsal kuraklığı gözlemlemede kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan toprak nemi farklı metotlar kullanılarak elde edilebilir. Toprak nemi verilerinin en yaygın, tutarlı ve güvenilir olanlarından birisi ise hidrolojik modellerden elde edilenleridir. Hidro...
Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Yüksek Hidrostatik Basınç Prosesinin (yhb) Nar Suyunun Kalite Faktörleri Ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi
Alpas, Hami(2012-12-31)
Tüketicilerin ısısal olmayan gıda işleme teknolojileri ve bu yolla üretilen ürünlere olan ilgilerinin artmasıyla Yüksek Hidrostatik Basınç (YHB) uygulanmış gıdaların sayısı tüm dünyada hızla artmaktadır. YHB yüksek kalitede, taze ürün karakteristiğinde, mikrobiyel açıdan güvenli ve uzun raf ömrüne sahip ürünlerin üretiminde öne çıkmaktadır. Bu gıdalar arasında, dış etkenlerden oldukça hızlı etkilenen meyve suları özellikle ilgi çekmektedir; ancak bu konu ile ilgili farklı kalite parametreleri ve raf ömrü ü...
Citation Formats
F. Toksoy Köksal, “Doğal Termal Çamur Ve Yapay Çamur Yapımında Kullanılan Bentonitlerin Mineralojik Ve Jeokimyasal Karakterizasyonu Ve Peloterapik Uygulamalarda Kullanılabilirlikleri: Sağlık Açısından Olumlu/olumsuz Etkileri.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59313.