Tut (adıyaman) Bölgesinde Yüzeyleyen Alt Paleozoyik Sedimanlarının Kalıntı Zirkonlarında U-Pb Ve Hf İzotop Çalışması Ve Güneydoğu Türkiye'nin Paleozoyik Tektonik Evrimindeki Önemi

2013-12-31
Klastik sedimanlardaki kırıntılı (detrital) ve kalıntı (miras kalmış/inherited) zirkonlarda U-Pb ve Hf izotop çalışması birimlerin kökeni (provenans analizi) ile çökelimlerinden önceki döneme ait kıta kabuğunun evrimini ortaya konması için son yıllarda sıkça başvurulan bir çalışma türüdür. LA- SF-ICP-MS yönteminin uygulanacağı benzer bir çalışmanın güneydoğu Anadolu'da Tut (Adıyaman) bölgesinde yüzeyleyen Alt Paleozoyik kırıntılı kayaçlarında da yapılması planlanmıştır. Bu çalışmanın amacı bölgenin Erken Paleozoyik dönemindeki jeolojik evrimini daha iyi anlamak, bu bağlamda da Prekambriyen–Erken Palaeozoyik ve daha önceki dönemlerde gelişmiş olasık tektonik-magmatik olayları araştırıp, katkı koymaktır.

Suggestions

Eybek Graniti’nin (Biga Yarımadası) Deformasyonu ve Cevherleşmeyle İlişkisi
Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent(2017-12-31)
Granodiyoritik kayalar Biga Yarımadasında yüzlek veren önemli kaya topluluklarından birini oluşturmaktadır. Bu topluluk, çoğunlukla metamorfik temel içine sokulan irili-ufaklı plütonlar şeklinde gelişirken, plütonlar etraflarını saran kontak metamorfik hale ve cevher oluşumları ile de karakterize olurlar. Granodiyoritik magmatizma ve yerleşimlerinin bölgede etkin olan Tersiyer genişlemeli tektonizma ile eşzamanlı olarak geliştikleri için granodiyoritik magmatizmanın yaşı ve kökeni genişlemeli tektonizmanın...
Sıcak ve Soğuk Stresi Altındaki Rhodobacter capsulatus bakterisinin Hidrojen Üretim Mekanizmasında Rol Alan Genlerinin İfadesinin QPCR Yöntemi İle İncelenmesi
Yücel, Ayşe Meral; Koku, Harun(2014-12-31)
Günümüzde enerji ihtiyacı büyük oranda fosil yakıtların tüketimi ile karşılanmaktadır. Fosil yakıtların yoğun kullanımı hem bu kaynakların azalmasına hem de çevre ve hava kirliliği ve küresel ısınmaya yol açmaktadır. Bu nedenle fosil yakıtlara alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yakıldığında yalnız su açığa çıkarması ve diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında en yüksek gravimetrik enerji yoğunluğuna sahip olması (142 MJ/kg) hidrojeni iyi bir alternatif haline getirmektedir....
Bal Arılarının Virüs Ve Patojenlerinin Belirlenmesi Ve Bal Arılarının Bunlardan Bir Kısmına Tepkilerinin Ölçülmesi.
Muyan, Mesut(2013-12-01)
Araştırmanın kapsamı Çalışmamız arı ırklarının belirlenmesi ve etkenlere tepki deneyleri olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Çalşmamızda ODTÜ Biyoloji Bölümü ortak bahçe arılığında yetiştirilen arılar kullanılacaktır. Arı ırklarının belirlenmesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Aykut Kence’nin laboratuvarında geliştirilmiş olan morfometrik, enzim elektroforezi, ve mikrosatelit analizine dayalı ayrıştırma tekniği ile örneklenen tüm kovanlardaki arıların toraks kısmı (kanat, bacak ve kas doku) ırk ve...
Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
Gözen, Ayşe Gül; Gündüz, Ufuk; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Yücel, Ayşe Meral; Doğan, Musa; Öktem, Hüseyin Avni; İzgü, Kadri Fatih; Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Kalvenas, Jennifer Elizabeth; Coppens, Jan Emma Pieter; Bucak, Tuba; Levi, Eti Ester; Filiz, Nur(2014-12-31)
Sanayileşmedeki aşırı artış, tarımsal ve insan kaynaklı aktiviteler toprakta önemli miktarda ağır metalleride içeren toksik element birikimine sebep olmuştur. Ağır metal ve zehirli element etkisi altında kalan çeşitli mikroorganizmalardan bazıları, çevresel ortamdaki yüksek toksik konsantrasyonlara karşı direnç mekanizmaları geliştirmiştirir. Bu sebeple, bu tür mikroorganizmalar, bu tip elementler içeren toprakların bu toksik maddelerden arındırılmasında ve toprağın temizlenmesinde kullanılabilirler.Bu proj...
Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Yalcin, Serap; Unsoy, Gozde(2015-12-31)
Nanoparçacıkların kanser tedavisi, ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı çalışmaları son zamanlarda artış göstermektedir. Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme ...
Citation Formats
E. Bozkurt, “Tut (adıyaman) Bölgesinde Yüzeyleyen Alt Paleozoyik Sedimanlarının Kalıntı Zirkonlarında U-Pb Ve Hf İzotop Çalışması Ve Güneydoğu Türkiye’nin Paleozoyik Tektonik Evrimindeki Önemi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59314.