Geç Kretase-Eosen Yaşlı Haymana Havzasının Paleojen Sonrası-Neojen Öncesi Deformasyonu, İç Anadolu

2014-12-31
Geç Kretase-Eosen Yaşlı Haymana Havzasının Paleojen Sonrası-Neojen Öncesi Deformasyonu, İç Anadolu

Suggestions

Mudurnu-Göynük Havzası’nın (Orta Sakarya Bölgesi) Kretase-Paleojen Sınır Tabakalarında Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi, Türlerin Sayısal Analizleri ve Paleoortamsal sonuçlar
Altıner, Sevinç; Altıner, Demir(2015-12-31)
Özet:Jeoloji tarihinde kaydedilen en önemli toplu yok olma olaylarından biri Kretase-Paleojen sınırında (K-Pg) gerçekleşmiş ve Üst Kretase planktik foraminiferlerinin tümü (Guembelitria cretacea, Hedbergella holmdelensis ve Hedbergella monmouthensis türleri hariç) bu sınırda yok olmuştur. Bu katastrofik yokoluşun denizel ortamlarda en güçlü verileri planktik foraminiferlerden elde edilmekte ve K-Pg sınırı planktik foraminiferleri temel alarak birçok global ölçekteki araştırmaya konu olmaktadır. Türkiye’d...
Batı Türkiye’de Kozak Plütonu’nun Yaşı ve Tektonik Önemi
Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent(2017-12-31)
Oligo-Miyosen granitik plütonları Batı Türkiye’nin önemli kaya toplulukları arasında yeralırken, özellikle Neotetis Okyanusu’nun kapanmasını takip eden süreçte bölgede etkin olan genişlemeli tektonizmanın başlangıç yaşı, kökeni ve evrimine ışık tutacak niteliktedirler. Granitik kayalardan ayıklanan zirkonlarda LA-SF-ICP-MS yöntemi ile U-Pb, biyotit, hornblend ±ortoklaz gibi minerallerde ise Ar-Ar izotop çalışmaları kaya topluluklarının kristalleşme ve soğuma yaşlarını ortaya konması amacına yönelik olarak s...
Kösedağ Batısındaki Metavolkanik Kayaların Petrolojisi ve Jeokronolojisi
Sayıt, Kaan(2016-12-31)
Kösedağ Metavolkaniti başlıca düşük dereceli metavolkanik (meta-dasit, meta-andezit ve meta-bazalt) ve metavolkanosedimanter kayalardan oluşur. Üstünde rekristalize kireçtaşları yer alır. Geçtigimiz yıllarda yapılan arazi çalışmaları sonrasında bölgenin jeoloji haritası çizilmiş, sınırlı olarak petrografik ve jeokimya analizleri yapılmıştır.Önerilen proje ile; Kösedağ Metavolkanik biriminin oluşum yaşının ortaya konması amacı ile felsik volkanik kayalardan zirkon LA-ICP-MS yaş tayini, metamorfizma yaşının...
Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
BaHF Parçacık Takviyeli Polimer Matrisli Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2013-12-31)
Yapılacak bu çalışma ile, geniş bant aralığında etkin Baryum Hekzaferrit (BaHF) parçacık takviyeli polimer matrisli elektromanyetik dalga soğurucu kompozitler geliştirilecektir. Çalışmanın ana malzemesini oluşturacak olan BaHF tozları kontrollü çöktürme yöntemi ile üretilecektir. X-Işınları Kırınımı (XRD) ile kontrollü çöktürme sonucunda elde edilecek olan BaHF tozlarının magnetoplumbite kristal yapıda olup olmadığı incelenecektir. Ayrıca, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) BaHF tozlarının mikroyapı karakte...
Citation Formats
F. B. Rojay, “Geç Kretase-Eosen Yaşlı Haymana Havzasının Paleojen Sonrası-Neojen Öncesi Deformasyonu, İç Anadolu,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59316.