Hide/Show Apps

Kösedağ Batısındaki Metavolkanik Kayaların Petrolojisi ve Jeokronolojisi

2016-12-31
Sayıt, Kaan
Berber, Faruk
Kösedağ Metavolkaniti başlıca düşük dereceli metavolkanik (meta-dasit, meta-andezit ve meta-bazalt) ve metavolkanosedimanter kayalardan oluşur. Üstünde rekristalize kireçtaşları yer alır. Geçtigimiz yıllarda yapılan arazi çalışmaları sonrasında bölgenin jeoloji haritası çizilmiş, sınırlı olarak petrografik ve jeokimya analizleri yapılmıştır.Önerilen proje ile; Kösedağ Metavolkanik biriminin oluşum yaşının ortaya konması amacı ile felsik volkanik kayalardan zirkon LA-ICP-MS yaş tayini, metamorfizma yaşının belirlenmesi için ise volkanik kayalarda oluşmuş bulunan metamorfik beyaz mikalardan Ar/Ar yaş tayini yapılacaktır. Ayrıca, daha ayrıntılı bir petrolojik yaklaşım için metavolkanik kayalardan ek örnekler incelenerek daha fazla petrografik ve jeokimyasal veri sağlanması amaçlanmaktadır.