Hide/Show Apps

Bakır ve Silisyum Katkılı Hidroksiapatit/PHBV Temelli İskelelerin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanımı

Kemik doku kaybı, travma, kemik kanseri, kemik enfeksiyonları gibi nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Bu durumda uygulanabilen tedavi yöntemleri otograft veya allograft olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde uygulanan doku mühendisliği çalışmaları ile tedavi risklerini ortadan kaldıran ve hatta tedavi sürecini hızlandıran hücre taşıyıcılar geliştirilmektedir. Bu amaca uygun olarak projede elektro-eğirilmiş hücre taşıyıcısının hazırlanmasına karar verilmiştir. Elektro-eğirilme ile elde edilen fiberler vücutta bulunan hücredışı matrikslerin çoğunda bulunan kollajen fiberlerine benzer yapıdadır. Bu projenin amacı, bakır (Cu) ve silisyumla (Si) birlikte zenginleştirilmiş nanohidroksiapatit (HA) içeren PHBV ((poli(3-hidroksibutirat-ko-3-hidroksivalerat)) polimerinden ıslak elektroeğirme yöntemiyle üç boyutlu fibröz yapıda yeni doku iskelelerinin üretilmesi ve bu biyomalzemenin kemik doku mühendisliğine yönelik özelliklerinin araştırılmasıdır. HA yapısına katılacak olan Cu iyonu antibakteriyel özellik taşımaktadır. Si ise kemik dokusunun metabolik ve mineralizasyon süreçlerinde, osteoblast çoğalması ve farklılaşması, kollajen sentezi gibi rollere sahip olan ve kemikte eser miktarda bulunan bir elementtir. Geliştirilecek doku iskelelerinin öncelikle fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi, daha sonra biyouyumluluk testlerinin yapılması ve bu özelliklere kompozit bileşenlerinin birlikte etkilerinin değerlendirilmesi proje kapsamında ilk defa yürütülecektir.