Bakır ve Silisyum Katkılı Hidroksiapatit/PHBV Temelli İskelelerin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanımı

2018-12-31
Kemik doku kaybı, travma, kemik kanseri, kemik enfeksiyonları gibi nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Bu durumda uygulanabilen tedavi yöntemleri otograft veya allograft olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde uygulanan doku mühendisliği çalışmaları ile tedavi risklerini ortadan kaldıran ve hatta tedavi sürecini hızlandıran hücre taşıyıcılar geliştirilmektedir. Bu amaca uygun olarak projede elektro-eğirilmiş hücre taşıyıcısının hazırlanmasına karar verilmiştir. Elektro-eğirilme ile elde edilen fiberler vücutta bulunan hücredışı matrikslerin çoğunda bulunan kollajen fiberlerine benzer yapıdadır. Bu projenin amacı, bakır (Cu) ve silisyumla (Si) birlikte zenginleştirilmiş nanohidroksiapatit (HA) içeren PHBV ((poli(3-hidroksibutirat-ko-3-hidroksivalerat)) polimerinden ıslak elektroeğirme yöntemiyle üç boyutlu fibröz yapıda yeni doku iskelelerinin üretilmesi ve bu biyomalzemenin kemik doku mühendisliğine yönelik özelliklerinin araştırılmasıdır. HA yapısına katılacak olan Cu iyonu antibakteriyel özellik taşımaktadır. Si ise kemik dokusunun metabolik ve mineralizasyon süreçlerinde, osteoblast çoğalması ve farklılaşması, kollajen sentezi gibi rollere sahip olan ve kemikte eser miktarda bulunan bir elementtir. Geliştirilecek doku iskelelerinin öncelikle fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi, daha sonra biyouyumluluk testlerinin yapılması ve bu özelliklere kompozit bileşenlerinin birlikte etkilerinin değerlendirilmesi proje kapsamında ilk defa yürütülecektir.

Suggestions

Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Kan Beyin Bariyeri Ötesine Kontrollü Salım Sistemleri ile İlaç Taşınması
Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen(2014-12-31)
Parkinson hastalığı beyinde dopamin miktarının azalmasından kaynaklanmaktadır. Dopamin vücut hareketlerini ve dengesini düzenleyen bir kimyasaldır ve eksikliğinde hasta hareket kabiliyetini yitirmeye başlar.Bu projede amaç beyine hedeflenmiş L-Dopa yüklü lipozomal sistemler hazırlanmasıdır. Nano boyutlarda hazırlanacak olan lipozomlar yüzey modifikasyonu ile beyine hedeflendirilecek ve KBB’yi geçmesi sağlanacaktır. Bu sistem ile daha az miktarda ilaç kullanılarak ilacın hedef dokuda istenilen doza ulaşması ...
ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Severcan, Feride; Ergün, Seza(2013-12-31)
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkil...
Vitamin D metabolizmasında rol oynayan CYP450 enzimlerinin polimorfizmleri ile iskemik inme riski ilişkisinin araştırılması
Adalı, Orhan(2014-12-31)
Epilepsi, merkezi sinir sisteminde kortikal veya subkortikal bölgelerde yer alan nöronların artmış uyarılabilirliğinden kaynaklanan, ani, hipersenkron, yüksek voltajlı, anormal elektriksel deşarjları sonucu gelişen klinik bir durumdur. Epilepsi, tarihi eski çağlara kadar dayanan, hastanın işlevselliği ve yaşam kalitesini etkileyen, yineleyici nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Epilepsi tüm dünyada en yaygın görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Nöroloji pratiğinde çocukluk ve ergenlik çağında en sı...
Kanser Hücre Hatlarında Sirna Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi
Gündüz, Ufuk; Tezcaner, Ayşen; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, anti- kanser ajan olarak kullanılacak olan siRNA’nın, dendrimer ile modifiye edilmiş manyetik nanopar...
Citation Formats
Z. Evis, D. Keskin, and A. Tezcaner, “Bakır ve Silisyum Katkılı Hidroksiapatit/PHBV Temelli İskelelerin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanımı,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59355.