Hide/Show Apps

Kalıcı Organik Kirleticilerden Tekstil Sektöründe Kullanılan Alev Geciktiricilerin Akıbetinin İncelenmesi

2016-12-31
İmamoğlu, İpek
Demirtepe, Hale
Kalıcı organik kirleticiler, doğada uzun süre bozunmadan kalabilen, coğrafi olarak geniş bir alana yayılabilen, canlıların yağ hücrelerinde birikebilen ve insan sağlığı ve doğa üzerinde zararlı etkileri olan kimyasallar olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi ve UNECE – CLRTAP sözleşmesi gereklilikleri çerçevesinde kalıcı organik kirleticiler ve bunlara dahil olan bazı alev geciktiriciler ile ilgili çalışmaların Türkiye’de de başlatılması gerekmektedir. Önerilen çalışmanın amaçları: (1) Türkiye’de tekstil sektöründe kullanılan belli başlı alev geciktirici kimyasalların araştırılması, bunlardan Stockholm Sözleşmesi’nce yasaklanan ve/veya yasaklanması olası olanlardan iki tanesinin devam çalışmaları için seçilmesi, (2) Tekstil sektörünün yoğun olduğu bölgelerden (örn. Denizli ve Bursa) alınan endüstriyel atıksu ve arıtma çamuru numunelerinde seçilen kimyasalların tespiti, (3) Seçilen kimyasalların aerobik ve anaerobik ortamlarda bozunma süreçlerinin laboratuvar ölçeğinde irdelenmesi olarak belirlenmiştir. Alev geciktirici kimyasalların üretim ve kullanım durumlarının endüstriyel sektörlere göre farklılık gösterdiği dikkate alındığında, araştırmaların ulusal sektörler göz önüne alınarak yapılması Türkiye’de bu konularda bilgi birikiminin oluşması ve uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yararlı bir adım olacaktır.