Kalıcı Organik Kirleticilerden Tekstil Sektöründe Kullanılan Alev Geciktiricilerin Akıbetinin İncelenmesi

2016-12-31
Kalıcı organik kirleticiler, doğada uzun süre bozunmadan kalabilen, coğrafi olarak geniş bir alana yayılabilen, canlıların yağ hücrelerinde birikebilen ve insan sağlığı ve doğa üzerinde zararlı etkileri olan kimyasallar olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi ve UNECE – CLRTAP sözleşmesi gereklilikleri çerçevesinde kalıcı organik kirleticiler ve bunlara dahil olan bazı alev geciktiriciler ile ilgili çalışmaların Türkiye’de de başlatılması gerekmektedir. Önerilen çalışmanın amaçları: (1) Türkiye’de tekstil sektöründe kullanılan belli başlı alev geciktirici kimyasalların araştırılması, bunlardan Stockholm Sözleşmesi’nce yasaklanan ve/veya yasaklanması olası olanlardan iki tanesinin devam çalışmaları için seçilmesi, (2) Tekstil sektörünün yoğun olduğu bölgelerden (örn. Denizli ve Bursa) alınan endüstriyel atıksu ve arıtma çamuru numunelerinde seçilen kimyasalların tespiti, (3) Seçilen kimyasalların aerobik ve anaerobik ortamlarda bozunma süreçlerinin laboratuvar ölçeğinde irdelenmesi olarak belirlenmiştir. Alev geciktirici kimyasalların üretim ve kullanım durumlarının endüstriyel sektörlere göre farklılık gösterdiği dikkate alındığında, araştırmaların ulusal sektörler göz önüne alınarak yapılması Türkiye’de bu konularda bilgi birikiminin oluşması ve uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yararlı bir adım olacaktır.

Suggestions

Mikrobiyal Yakıt Hücreleri Aracılığıyla Atıksu Çamurundan Enerji Eldesi
Sanin, Faika Dilek(2016-12-31)
Mikrobiyal yakıt hücreleri (MYH) mikroorganizmalar aracılığı ile organik bileşiklerin içerisindeki biyokimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren reaktörlerdir; bu nedenle yenilenebilir biyoenerji alternatifleri arasındadırlar. MYH içerisinde yer alan mikroorganizmalar, elektrik enerjisi üretirken aynı zamanda organik maddeleri de parçaladıklarından, atıksuların ve atıksu çamurlarının MHY’de organik madde olarak kullanımı, atıksuların ve atıksu çamurlarının arıtımlarını da gerçekleştirebilen bir sürec...
SUDAN ANTİMON GİDERİMİ İÇİN FARKLI ADSORBAN MADDELERİN KULLANIMI
Dursun Balcı, Derya; Yücel, Özge(2017-12-31)
Antimon (Sb) içme sularında hem akut hem de kronik sağlık etkileri olan bir kirletici olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle birçok ülke içme suyundaki antimon konsantrasyonuyla ilgili limit değerleri koymuştur. Ülkemizde de İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında yönetmelik ile Antimon için üst limit değerini 0,005 mg/l olarak belirlenmiştir. Antimon alev geciktirici olarak yanmaz kıyafetlerin üretiminde, cam ve seramik sanayinde, kalay, kurşun gibi yumuşak elementlerin alaşımlarında, batarya ve plakalarında, bo...
Tıbbi İlaç Ve Kozmetik Ürünlerinin Dezenfeksiyon Sonrası Dezenfeksiyon Yan Ürünlerine Dönüşümü
Kaymak, Barış; Somun, Gökçe(2013-12-31)
Yasalar ile içme suyu konsantrasyonuna limitler getirilmiş olan temel trihalometan (THM), haloacetic asitler (HAA), chlorite ve bromate gibi yan ürünlerin dışında 600’ün üzerinde dezenfektasyon yan ürünü potansiyeli olan kimyasal vardır Bu çalışma bir grup endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozmetik ürünlerinin dezenfektasyon sonucu olusabilecek toksisite etkilerine ve potansiyel dezenfektasyon yan ürünü olan N-nitrosodimethylamine (NDMA) oluşumunu inceleyecektir. Araştırma kapsamında kullanılacak 8 endo...
KAPASİTİF DEİYONİZASYON PROSESİNİN İYON GİDERME VERİMİNİ ARTTIRMAK AMACI İLE METAL OKSİTLER KULLANILARAK KAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2017-12-31)
Acı sular, temiz sulardan daha fazla, deniz suyundan daha az tuz içeren ve tuz miktarı yaklaşık 500 ppm ile 30000 ppm arasında değişen sular olarak tanımlanmaktadır. Yakın zamanda su kaynaklarının azalması ile acı su olarak nitelendirilen kaynaklarımızda iyon giderimi yapılarak bu suların tekrar kullanımı oldukça önem kazanmaktadır. Sudan iyon giderimi için birçok termal ve membran prosesleri mevcut olsa da, bu teknolojilerin birçoğu pahallı ekipmanlara ihtiyaç duyması, yüksek enerji gereksinimi olması, yan...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt Akiferi’nin Sayısal Modellenmesi
Ünlü, Kahraman(2017-12-31)
Proje ÖzetiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ deki sınırlı miktardaki mevcut su kaynakları arasında, Güzelyurt Akiferi ülkenin en önemli ve aynı zamanda en büyük içme, kullanma ve sulama suyu kaynağıdır. Ancak, yoğun talep karşısında beslenim ve boşalım dengesi gözetilmeksizin yapılan aşırı ve kontrolsüz su çekimleri sonucunda akiferdeki su rezervinin yıllar içerisinde ciddi olarak azalması ve denize yakın kesimlerde deniz suyu girişimi nedeniyle tuzlanarak su kalitesinin ciddi ölçüde bozulması, Güzelyur...
Citation Formats
İ. İmamoğlu, “Kalıcı Organik Kirleticilerden Tekstil Sektöründe Kullanılan Alev Geciktiricilerin Akıbetinin İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59363.