Yerfıstığı Küspesindeki Aflatoxin B1 Toksininin Fermantasyon Yöntemiyle Parçalanması

2015-12-31
Çekmecelioğlu, Deniz
Bozoğlu, Tahsin Faruk
Gıda ve yemlerde aflatoksin degradasyonu (veya parçalama) amacıyla önceki çalışmalarda solvent ekstraksiyonu, gamma ışınlama ve mikrodalga ısıtma gibi fizikokimyasal yöntemler denenmiştir. Örneğin, amonyak ile yapılan işlemlerde toksin miktarı kabul edilebilir seviyeye indirilmiş ancak kalıntı toksik yan ürünler nedeniyle farelerle yapılan deneylerde karaciğer lezyonları gözlenmiştir. Gamma ışınlama denemelerinde pirinç, fıstık ve mısır gibi besin maddelerinde 4, 6 ve 10 kGy dozlarında %58 verimlilikle degradasyon gözlenmiştir. Endüstriyel ölçekte beklenen verimlilik, güvenilirlik ve maliyet hedefleri henüz karşılanamamıştır. Biyolojik yöntem olarak, Aflatoksin B1’i suda çözünebilir metabolitlere dönüştüren enzimleri sentezleyebilen Flavobacterium aurantiacum ile hem enzimatik hem de gelişimi sırasında parçalayabilen Rhodococcus erythropolis ile yapılan çalışmalar öne çıkmaktadır. Literatürde bu iki organizmanın yerfıstığı detoksifikasyonunda kullanımına yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak F. Aurantiacum kullanıldığında oluşan turuncu pigmentler yerfıstığında kullanımı sınırlandıracaktır. Bu nedenle bu çalışmada R. erythropolis bakterisinin kullanımı uygun görülmüştür. Sonuç olarak bu projede, 1) sentetik ortamda aflatoksin B1’in parçalanma süreci 2) küçük ölçekte yerfıstığı küspesinde fermantasyon denemeleri ve 3) endüstriyel koşullara benzemesi yönüyle 2 L’lik fermentörde yerfıstığındaki aflatoksin B1 toksininin parçalanma süreci incelenecektir.

Suggestions

Gıda Endüstrisi Atıklarından Alkali Pektinaz Üretimi Ve Modellenmesi
Çekmecelioğlu, Deniz(2013-12-31)
KAPSAM: Fındık atıklarından alkali pektinaz enzimi üretmek, enzim aktivite değişimini modellemek projede ulaşılmak istenen temel amaçtır.Bu proje ile hazırda kullanılan mısır, şeker pancarı, buğday kepeği, portakal kabukları vb. atıklara ilave olarak yeni bir hammadde kazandırılacak; dolayısıyla tarım ekonomisine canlılık kazandırmasının yanı sıra çevre sağlığına da olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. YÖNTEM/GEREKÇE: Projenin birinci aşamasında hammadde içerik analizi yapılacaktır. Öğütülen hammadd...
Kayısı Kurutmada Kükürtleme Yerine Hemiselüloz Kaplamasının Kullanılması
Çekmecelioğlu, Deniz(2014-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisi atıklarından (fındık kabuğu) üretilecek hemiselüloz kaplama maddesinin kayısı kurutma işleminde kullanılmakta olan kükürtleme aşaması yerine kullanılırlığının araştırılması hedeflenmektedir. Bu projenin sunacağı çözümler:a) Kükürtlemenin kayısıya verdiği kötü tat ve aroma engellenmiş olacak, kimyasal kalıntısının verdiği zarar (özellikle astım hastalarına) ortadan kalkmış olacaktır. İnsan vücudu için müsaade edilen sınırın üzerinde kükürt alınması durumunda boğaz ve mide yanması,...
Tarımsal Ürün ve Aktüeryal Karşılıklarının Vine Copulalar aracılığı ile Modellemesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yozgatlıgil, Ceylan(2016-12-31)
Bu çalışmada amaç buğday verimini fenolojik evreleri detayında etkileyen meteorolojik ve diğer rassal değişkenlere bağlı olarak belirlenmiş istatistiksel varsayımların sağlanmadığı durumlarda copula modelleri ile tahmin etmektir. Buğday verimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve karmaşık bağımlılık yapıları gösteren çok değişkenli verilerin etkisini olasılıksal olarak anlamak adına faydalı bir yöntemdir. Özellikle verim tahminin daha esnek modellemelerle ortaya çıkarılmasında, R ve C-vine copula ku...
Yeşil Yapraklı Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Uzaklaştırılması için Yöntem Geliştirilmesi
Mert, Behiç; Söyler, Ulviye Betül(2015-12-31)
Bu projede hedeflenen mekanik uzaklaştırma yöntemlerinin denenerek yetişitirme esnasında bitkiye nüfuz eden çeşitli pestisit kalıntılarının hangi yüzdelerde uazklaştırılabildiğinin tespitidir. Sebze ve meyve üretiminde böcek istilasını önleyebilmek ve ürün verimini artırmak amacıyla kullanlan pestisitler aslında belirli düzeylerin üzerinde insan vücuduna alındığında toksik etki yapmaktadır. Kimi zaman bu etki uzun zamanda ortaya farklı hastalık türleri olarak çıksa da kimi zaman da bulunan kalıntı düzeyine ...
Yüksek Kayma Hızında İşlenmiş Fındık Zarı Liflerinin Katkı Maddesi olarak Bisküvi ve Kek İçerisinde Kullanımı
Mert, Behiç; Çıkrıkcı, Sevil(2013-12-27)
Fındık bademden sonra dünyada en yaygın yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyvedir. Dünya fındık üretimi, 1960’lı yıllarda yaklaşık 250 bin ton civarında iken, 2000- 2008 ortalamasına göre 795 bin tona çıkmıştır. Dünya fındık üretiminin ortalama % 75’ini gerçekleştiren Türkiye’yi sırasıyla İtalya, ABD ve İspanya takip etmektedir. Fındık kabuklu ve kavrulmuş olarak tüketilmesinin yanında, şekerli fındık ezmesi, fındıklı barlar ve fındık yağı gibi birçok üründe kullanılmaktadır. Bu durum önemli miktarlarda...
Citation Formats
D. Çekmecelioğlu and T. F. Bozoğlu, “Yerfıstığı Küspesindeki Aflatoxin B1 Toksininin Fermantasyon Yöntemiyle Parçalanması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59436.