Yerfıstığı Küspesindeki Aflatoxin B1 Toksininin Fermantasyon Yöntemiyle Parçalanması

2015-12-31
Çekmecelioğlu, Deniz
Doğan, Önay Burak
Bozoğlu, Tahsin Faruk
Gıda ve yemlerde aflatoksin degradasyonu (veya parçalama) amacıyla önceki çalışmalarda solvent ekstraksiyonu, gamma ışınlama ve mikrodalga ısıtma gibi fizikokimyasal yöntemler denenmiştir. Örneğin, amonyak ile yapılan işlemlerde toksin miktarı kabul edilebilir seviyeye indirilmiş ancak kalıntı toksik yan ürünler nedeniyle farelerle yapılan deneylerde karaciğer lezyonları gözlenmiştir. Gamma ışınlama denemelerinde pirinç, fıstık ve mısır gibi besin maddelerinde 4, 6 ve 10 kGy dozlarında %58 verimlilikle degradasyon gözlenmiştir. Endüstriyel ölçekte beklenen verimlilik, güvenilirlik ve maliyet hedefleri henüz karşılanamamıştır. Biyolojik yöntem olarak, Aflatoksin B1’i suda çözünebilir metabolitlere dönüştüren enzimleri sentezleyebilen Flavobacterium aurantiacum ile hem enzimatik hem de gelişimi sırasında parçalayabilen Rhodococcus erythropolis ile yapılan çalışmalar öne çıkmaktadır. Literatürde bu iki organizmanın yerfıstığı detoksifikasyonunda kullanımına yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak F. Aurantiacum kullanıldığında oluşan turuncu pigmentler yerfıstığında kullanımı sınırlandıracaktır. Bu nedenle bu çalışmada R. erythropolis bakterisinin kullanımı uygun görülmüştür. Sonuç olarak bu projede, 1) sentetik ortamda aflatoksin B1’in parçalanma süreci 2) küçük ölçekte yerfıstığı küspesinde fermantasyon denemeleri ve 3) endüstriyel koşullara benzemesi yönüyle 2 L’lik fermentörde yerfıstığındaki aflatoksin B1 toksininin parçalanma süreci incelenecektir.
Citation Formats
D. Çekmecelioğlu, Ö. B. Doğan, and T. F. Bozoğlu, “Yerfıstığı Küspesindeki Aflatoxin B1 Toksininin Fermantasyon Yöntemiyle Parçalanması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59436.