Tarımsal Ürün ve Aktüeryal Karşılıklarının Vine Copulalar aracılığı ile Modellemesi

2016-12-31
Bu çalışmada amaç buğday verimini fenolojik evreleri detayında etkileyen meteorolojik ve diğer rassal değişkenlere bağlı olarak belirlenmiş istatistiksel varsayımların sağlanmadığı durumlarda copula modelleri ile tahmin etmektir. Buğday verimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve karmaşık bağımlılık yapıları gösteren çok değişkenli verilerin etkisini olasılıksal olarak anlamak adına faydalı bir yöntemdir. Özellikle verim tahminin daha esnek modellemelerle ortaya çıkarılmasında, R ve C-vine copula kullanımı bu çalışmada metodolojik olarak araştırılacaktır. Sonuç olarak Vine-copula modelinin verim ile diğer bütün değişkenler arasındaki karmaşık yapının ortaya çıkarılmasında, bunun olasılıksal olarak ölçülmesinde ve bu model üzerinden ileriye dönük verim tahmini yapılmasında faydalı olacağı düşünülmektedir. Elde edilen bulguların, temel aktüeryal hesaplamalarla olan ilişkisi ortaya çıkarılarak sektörel çalışmalar için de destekleyici bir çalışma olması planlanmaktadır

Suggestions

Gıda Endüstrisi Atıklarından Alkali Pektinaz Üretimi Ve Modellenmesi
Çekmecelioğlu, Deniz(2013-12-31)
KAPSAM: Fındık atıklarından alkali pektinaz enzimi üretmek, enzim aktivite değişimini modellemek projede ulaşılmak istenen temel amaçtır.Bu proje ile hazırda kullanılan mısır, şeker pancarı, buğday kepeği, portakal kabukları vb. atıklara ilave olarak yeni bir hammadde kazandırılacak; dolayısıyla tarım ekonomisine canlılık kazandırmasının yanı sıra çevre sağlığına da olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. YÖNTEM/GEREKÇE: Projenin birinci aşamasında hammadde içerik analizi yapılacaktır. Öğütülen hammadd...
Kayısı Kurutmada Kükürtleme Yerine Hemiselüloz Kaplamasının Kullanılması
Çekmecelioğlu, Deniz(2014-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisi atıklarından (fındık kabuğu) üretilecek hemiselüloz kaplama maddesinin kayısı kurutma işleminde kullanılmakta olan kükürtleme aşaması yerine kullanılırlığının araştırılması hedeflenmektedir. Bu projenin sunacağı çözümler:a) Kükürtlemenin kayısıya verdiği kötü tat ve aroma engellenmiş olacak, kimyasal kalıntısının verdiği zarar (özellikle astım hastalarına) ortadan kalkmış olacaktır. İnsan vücudu için müsaade edilen sınırın üzerinde kükürt alınması durumunda boğaz ve mide yanması,...
Yerfıstığı Küspesindeki Aflatoxin B1 Toksininin Fermantasyon Yöntemiyle Parçalanması
Çekmecelioğlu, Deniz; Bozoğlu, Tahsin Faruk(2015-12-31)
Gıda ve yemlerde aflatoksin degradasyonu (veya parçalama) amacıyla önceki çalışmalarda solvent ekstraksiyonu, gamma ışınlama ve mikrodalga ısıtma gibi fizikokimyasal yöntemler denenmiştir. Örneğin, amonyak ile yapılan işlemlerde toksin miktarı kabul edilebilir seviyeye indirilmiş ancak kalıntı toksik yan ürünler nedeniyle farelerle yapılan deneylerde karaciğer lezyonları gözlenmiştir. Gamma ışınlama denemelerinde pirinç, fıstık ve mısır gibi besin maddelerinde 4, 6 ve 10 kGy dozlarında %58 verimlilikle degr...
Yöre üzümlerinin yıkama suyundan, must ve geleneksel şaraplarından Saccharomyces cerevisiaea izolasyonu, tanı ve PFGE ile tipleme
Gültekin, Güzin Candan; Eyüboğlu, Özge; Balci, Oğuz; Çavdaroğlu, Çağrı(2016-12-31)
Bu projenin amaçlarindan ilki üzüm ve üzüm şırasından, ve geleneksel şarap üretimindenSaccharomyces cerevisiaea izole etmek ve ikinci olarak da Saccharomyces cerevisiaea kültürlerinin suş bazında genotipik benzerliklerinin ve farklılıklarının PFGE metodu ile araştırılması, bu moleküler yapıların ticari suşların moleküler yapıları ile kıyaslanmasıdır. Böylelikle, Türkiye’de gelenksel olarak -ticari kültür kullanılmadan- üretilen şaraplara özgü bakteriler hakkındaki bilgi birikimimiz artacaktır.
Ar-Ge Eğitim Ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karekterizasyonu.
Özkan, Necati; Behlülgil, Ahmet Kemal; Çam, İbrahim; Köksal, Serhat; Güzel, Ali(2013-12-31)
ODTÜ Merkezi Laboratuvar, üniversitelerdeki tüm araştırmacılara açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamaya çalışmaktadır. AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi'nde cihazlar değişik türde malzemelerin karakterizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle değişik nitelikteki malzemelerden yapılmış örneklerin hazırlanması için değişik teçhizatlara ve bunlara ek olarak ...
Citation Formats
S. A. Kestel and C. Yozgatlıgil, “Tarımsal Ürün ve Aktüeryal Karşılıklarının Vine Copulalar aracılığı ile Modellemesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61699.