SALMONELLA’NIN BİYOFİLM ÜRETİMİNİN VE DEZENFEKTANLARLA İLE ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ

2016-12-31
Toplum sağlığının korunması için gıda güvenliğinin çiftlikten çatala giden tüm zincirin incelenmesi gerekmektedir. Çiftlikten çatala giden zincirde bir çok noktadan insan sağlığını tehdit eden patojenlerin girişi mümkündür. Bulaşma, insan ve hayvan kaynaklı olabileceği gibi, işlenmemiş üründen de olabilir. Bir gıda işletmesinde kullanılan ekipmanların temizlenmesi ve hijyeninin sağlanması sağlıklı ve güveli gıda üretiminin birinci koşuludur. Dünyada ve ülkemizde bulaşık gıdalardan en çok bakteriyel zehirlenmeye sebep olan patojen Salmonella’dır. Bu nedenle temizlik ve hijyen için kullanılan dezenfektanlara karşı gıdalaradan izole edilen patojenlerin, özellikle de Salmonella’nın, dirençliklikleri bir çok araştırıcı tarafından araştırılmıştır. Ancak insan ve hayvan bulaşması sonucunda hastalığa neden olacak türlerin araştırıldığı çalışmalar sınırlıdır. Buna ilavaten ülkemizde yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Projemizin desteklenmesi durumunda amacımız daha önceki projelerimizden (BAP-08-11-2012-115 ve BAP-03-14-2013-001 ve TÜBİTAK 11O192) izole edilen insan, hayvan ve gıda kaynaklı Salmonella izolatlarının fenotipik ve genotipik olarak biyofilm üretmeleri incelemek ve farklı kimyasallara olan duyarlılıklarını tespit etmektir. Buna ilavaten bahsi geçen mikroorganizmaların fabrika üretim hattına ait yüzeylerde biyofilm oluşturma yetenekleri detaylı bir şekilde araştırılacaktır.

Suggestions

HAYVANSAL GIDALARDA YAYGIN BULUNAN PATOJENLERİN ALT TİPLENDİRİLMESİ
Soyer, Yeşim; Kyere , Emmanuel Owusu; Zorlucan, Tuğçe Fatma; Ozer, Esra(2013-12-31)
Toplum sağlığının korunması için gıda güvenliğinin çiftilkten çatala giden tüm zincirin incelenmesi gerekmektedir. Çiftlikten çatala giden zincirde bir çok noktadan insan sağlığını tehdit eden patojenlerin girişi mümkündür. Bu organizmalar hayvan ve hayvan ürünleriyle büyük ölçüde ilişkilidir. Gıda kaynaklı rahatsızlıklara en çok neden olan bakteriler Campylobacter, Salmonella, Listeria monocytogenes ve patojenik Escherichia coli türleri, özellikle E. coli O157:H7’dir. Bu çalışmanın amacı insan sağlığına za...
Maitake (Grifola frondosa), Nameko (Pholiota microspora) ve Shiitake (Lentinula edodes) Ekstraktların Gıda Ürünlerinde Biyofilm Oluşturan Bakterilerin Eliminasyonuna Olan Etkileri
Soyer, Yeşim(2018-12-31)
Capraz kontaminasyonu önlemek için taze ürünlerdeki biyofilmleri gideren yenilebilir dezenfektanlar bulmaktır. Bunlara örnek olarak, bitki ekstraktları verilebilir. Dünya çapında artan populasyon, taze ürünlere olan talebi arttırmaktadır. Proses süresince gıda kaynaklı patojenlere karşı önlemler almak, çapraz kontaminasyonlardan dolayı yetersiz kalabilir. Bu yüzden, gıda kaynaklı hastalığı ve hastalık salgınını beraberinde getirebilmektedir. Örneğin, Escherichia coli O157:H7, Salmonella türleri, Shigella tü...
Salmonella izolatların Vuruşlu Alan Jel Elektroforezi (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesi
Soyer, Yeşim(2018-12-31)
Bu projenin amacı, önceki çalışmalarımızda elde edilen Salmonella izolatlarının vuruşlu alan jel elektroforez (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesidir. Çalışmamızda, çevre ve gıda kaynaklarından toplamda 120 Salmonella izolatının karakterizasyonu yapılacak ve bu örnekler daha sonra kümelere ayrılıp analiz edilecektir. Projede kullanılacak izolatlar Türkiye’nin farklı illerinde atık su örneklerinden toplanmıştır. Ayrıca proje sonucunda elde edilecek sonuçlar laboratuvarımızın databankasında kayıtlı olan ön...
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu
Uyar, Tamer; Şümnü, Servet Gülüm; Ayhan, Zehra; Şahin, Serpil(2018)
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken, son yıllarda biyopolimer esaslı nanolifüretimine olan ilgi artmıstır. Bu sebeple, ilk olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlananbezelye unu, mercimek unu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) bazlıçözeltilerin reolojik özellikleri ve çözelti iletkenlikleri ölçülmüstür. D...
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Farklı Makro-moleküllerin Yapıları Üzerine Etkisi
Alpas, Hami; Öztürk, Eylül(2017-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisinde genellikle pastörizasyon amacıyla kullanılan yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulamasının farklı makro-moleküllerin yapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla makro-molekülleri modellemek için karbonhidrat grubundan nişasta, protein grubundan ise selülaz enzimi seçilmiştir. Bu projenin hedefleri;- Kullanılacak selülaz enziminin, selüloz ve modifiye nişasta örneklerinin yapı karakterizasyonunun yapılması,- Modifiye nişasta, selülaz enziminin farklı ba...
Citation Formats
Y. Soyer, “SALMONELLA’NIN BİYOFİLM ÜRETİMİNİN VE DEZENFEKTANLARLA İLE ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59434.