Çevresel Faktörlerde Yakınsama : Türkiye Ab Uygulaması.

2011-12-31
Bu projede Türkiye ile AB ülkeleri arasında üç çevresel gösterge açısından yakınsama olup olmadığı stokastik yakınsama yöntemi ile araştırılacaktır. Çalışmanın Türkiye'nin de dahil olduğu AB üyesi, AB'ye aday ve başvuru aşamasındaki 36 ülkeyi ve verilerin elverdiği ölçüde 1960-2010 dönemini kapsaması öngörülmektedir. Çalışmada kullanılacak üç gösterge; kişi başına CO2 emisyonu, enerji yoğunluğu (enerji kullanımı/GSYH) ve kişi başına ekolojik iz'dir. Çalışma bu üç çevresel göstergeyi kullanarak AB üyesi ve aday ülkeler arasında çevresel göstergelerin yakınsayıp yakınsamadığını stokastik yakınsama yöntemi araştıracaktır. Çevresel faktörler arasında yakınsama olup olmaması iklim değişikliği politikaları açısından kritik bir bilgi içermektedir. Bu çerçevede birbirlerinin değerlerine yakınsamakta olan ülkeler için ortak politikalar üretmek, yakınsama olmayan ülkeler için ise politikaları ayrıştırmak gerekmektedir.

Suggestions

Türkiye Örnekleminde Yaşlı ve Genç Sürücüler için Öz-Düzenleyici Davranışların Taktiksel ve Stratejik Dağılımı
Azık Özkan, Derya; Özkan, Türker (2018-04-01)
Bu çalışmanın temel amacı, trafikteki öz-düzenleyici davranışların Türkiye örnekleminde yaşlı ve genç sürücüler açısından incelenmesi ve Türkiye örneklem için hangi öz-düzenleyici davranışların geçerli olduğunun yaşlı-genç sürücü grupları açısından araştırılmasıdır. Çalışmaya 258 (120 yaşlı, 138 genç) aktif erkek sürücü katılmıştır. Yaşlı sürücüler 60-75 yaş aralığı ile sınırlandırılırken, genç sürücülerin yaş aralığı 21-30 olarak belirlenmiştir. Faktör dağılımının incelenmesi için Trafikte Öz-Düzenleyici D...
Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Firmalar Ve Ar-Ge Faaliyetleri.
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman(2013-12-31)
Nihai amacı Türkiye ekonomisinde yabancı sermayeli firmaların Ar-Ge faaliyetleri çözümlenmesine yönelik çalışmanın birbiriyle yakından ilintili, giderek birbirini tamamlayacak olan iki bölümden oluşacaktır. İlk bölüm, çokuluslu firmaların Ar-Ge etkinliklerinin uluslararasılaşması (internationalisation of R&D) sürecinde son yirmi yılda yaşanan değişiklikleri irdeleyen iktisat yazınından hareketle, Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ) bu sürece nasıl dahil olabileceklerinin ve bu süreçte oynayabilecekleri rollerin...
The Privatisation Experience In Turkey And Argentina: A Comparative Study, 1986-2007
Karataş, Cevat; Ercan, Metin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
This paper examines and compares in details the privatiation experiences in Turkey and Argentina during the 1986-2007 period. The sales methods used in both countries are discussed and public offer and block sales are appraised to reflect their impacts on the welfare of the society. The privatisation practice of Argentina is discussed in terms of its scope,sales method and post-privatisation results and in particular key issues such as monopolisation and consumers’ protection are accentuated.The effectivene...
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kamuoyu
Şenyuva, Özgehan (Eflatun, 2009-01-01)
Avrupa Birliği, Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlamasına rağmen Türkiye’nin AB üyeliğine siyasal seçkinler düzeyinde hem AB içinde hem de Türkiye’de karşıt sesler yükselmeye başlamıştır. Son yıllarda Türkiye–AB ilişkilerine güvensizlik ve belirsizlik damgasını vurmuştur. Bunun bir sonucu olarak da hem Türkiye’de hem AB ülkelerinde toplumsal düzeyde de bir şüphe ve kızgınlık hâkim olmaya başlamıştır. “Avrupa Birliği–Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar”, yaşanan bu gerilimlerin arkasında yatan di...
Türkiye Dışı Arşiv Kaynaklarına Göre Yeniçağ'da Osmanlı Galatası'nın Sosya-Ekonomik Değerlendirmesi.
Tülüveli, Güçlü(2012-12-31)
Bu proje ile yutdışı ve yurtiçi arşiv çalışmaları yolu ile ve temelde seyahatname ve kadı sicilleri koleksiyonları incelenerek Osmanlı Galatasının uluslararası ticaret ağları içerisindeki rolü üzerine genel bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. Yurtiçi ve dışı arşivlerde bu konuya yönelik ilk el arşiv malzemesi belirlenecek ve bu malzemenin bir kısmının kopyası temin edilecektir. Bu malzeme proje ekibi tarafından değerlendirme altına alınacaktır. Proje ayrıca yurtdışındaki tarih araştırmacıları ile Osma...
Citation Formats
S. Aşık, “Çevresel Faktörlerde Yakınsama : Türkiye Ab Uygulaması.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59513.