Yeni Kimya Müfredatı İle İlgili Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Sıkıntılı Yönlerin Tespiti

2010-12-31
Kapsam Proje kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemine uygun olarak, temalardan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Form oluşturulurken literatür taraması detaylı olarak yapılmış ve güncel literatüre uyumlu bir görüşme formu olmasına dikkat edilmiştir. Görüşme formu ekte sunulmuştur. Daha sonra mülakat formunun pilot çalışması yapılmıştır. Bununla birlikte öğrenci anketleri de hazırlanmış ve pilot çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan bu araçlarla veri toplanması araştırmacılar tarafından belirlenen okullarda gerçekleştirilmiştir. Bu okullarda öğretmen ve öğrencilerden veri toplanırken aynı zamanda öğretmenlerin dersleri gözlenmiş ders gözlem formları doldurulmuştur. Toplanan verilerin analizleri yapılmıştır ve sonuç raporu bu analizi yapılan verilerden yapılacaktır. Yöntem ve Değerlendirme Proje kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemine uygun olarak, temalardan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Form oluşturulurken literatür taraması detaylı olarak yapılmış ve güncel literatüre uyumlu bir görüşme formu olmasına dikkat edilmiştir. Görüşme formu ekte sunulmuştur. Daha sonra mülakat formunun pilot çalışması yapılmıştır. Bununla birlikte öğrenci anketleri de hazırlanmış ve pilot çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan bu araçlarla veri toplanması araştırmacılar tarafından belirlenen okullarda gerçekleştirilmiştir. Bu okullarda öğretmen ve öğrencilerden veri toplanırken aynı zamanda öğretmenlerin dersleri gözlenmiş ders gözlem formları doldurulmuştur. Toplanan verilerin analizleri yapılmıştır ve sonuç raporu bu analizi yapılan verilerden yapılacaktır. Sonuç Bu araştırma lise kimya öğretmenleri ve öğrencileri ile yapılmış ve onların yeni müfredat hakkındaki görüşleri yarı yapılandırılmış görüşmelerle ve anketlerle toplanmıştır. Nitel ve nicel araştırma prensiplerine dayanacak bu çalışma için belirli ilçelerden belirlenen örneklem alma prensiplerine uygun yeter sayıdaki öğretmenle görüşme yapılmıştır. Ayrıca öğretmenlere bir anket uygulanmış ve anket sonuçlarına göre öğretmenlerin öğrencileri yaklaşım stratejileri ortaya çıkarılmıştır. Görüşme yapılan öğretmenler mümkün olduğu kadar farklı ilçelerde çalışan öğretmenler olması sağlanmaya çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler daha sonra sözel metinlere dönüştürülmüş ve daha sonrada kodlama ve analiz aşamaları gerçekleştirilmiştir. Bu kodlardan temalara ulaşılmış ve sonuçlar tematik olarak analiz edilip gerekli değerlendirmelerle birlikte sonuç raporu için hazırlanmıştır. Anket sonuçları da tüm anketler toplandıktan sonra analizleri yapılarak değerlendirilmiştir.

Suggestions

Towards A New Honorific Column: The Column Of Constantine In Early Byzantine Urban Landscape
Yoncacı Arslan, Pelin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-01-01)
The first and the most important honorary column in early Byzantine Constantinople, the Column of Constantine, Cemberlitas Sutunu in Turkish, still stands upright at its original location today but remained virtually hidden behind the distinct silhouettes of multiple Ottoman minarets and domes. Completed in 330 AD, during the inauguration of the new capital, this colossal column was the architectural manifestation of Constantine the Great's transfer of imperial administration to the New or the Second Rome. ...
Yeni bir ters evrişim yöntemi ve görüntü iyileştirmede kullanımı
Tuncer, Temel Engin(2000-02-08)
Bu projede, doğrusal bozulmaya uğramış olduğu kabul edilen görüntülerin, niteliklerinin artırılması, bulanıklıklarının giderilmesi için bir dizi görüntü iyileştirme algoritması geliştirilmiştir. Gerçek ortamlarda elde edilen görüntüler, genel olarak eğrisel, zamanda (ya da uzayda) değişen sistemler tarafından bozulurlar. Buna rağmen, problemi çözülebilir kılmak için çoğunlukla bozucu etkinin doğrusal ve zamanda değişmez olduğu kabul edilir. Bu çalışmada da benzer bir kabul yapılmış ve geliştirdiğimiz yeni b...
Yeni Dünyanın Yeni Hukuku
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2018-09-01)
Yaşamın her alanını önlenemez biçimde etkileyen dijital dönüşüm, günlük yaşamımızı tamamıyla değiştirmekte, yeni alışkanlıklar hatta bağımlılıklar yaratmaktadır. Ticari ilişkiler üzerindeki etkisine ayak uyduracak hızla olmasa da, kamu hizmetlerinin görülmesinde ve uluslararası ilişkilerde dijital dönüşüm ciddi paradigma değişikliklerine neden olmakta, 2000’li yılların başında küreselleşme ile değişen değerler ve dengeler, şimdi de teknolojik gelişmelerle değişmektedir. Bu teknolojik dönüşümün toplumsal ve ...
A post-pandemic reassessment of the New Urbanism principles
Kaya, Yasin Yağız; Akkar Ercan, Z. Müge; Department of City and Regional Planning (2021-12-09)
To live and take shelter, creating a physical environment for human beings first started with carving and then continued with the learning of constructing and building. These constructed physical environments expanded over time according to the needs and ultimately became cities. Several factors affect the physical forms of the cities. Some of these factors are directly related to human decisions, while others are independent of people. In history, cities and urban space design have continuously changed and...
İstanbul’un İlçeleri ve Koruma Stratejileri: Tasarım Odaklı Düşünmenin Disiplinler Arası Kullanımına Dair Bir Çalışma
Halis, Okan; Bağlı, Hümanur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma farklı disiplinlerden paydaşlarla yürütülen bir çalıştay sürecini tasarım odaklı düşünme ve yaratıcılık teknikleri açısından ele almakta ve değerlendirmektedir. Tasarımın genişletilen tanımları çerçevesinde stratejik düşünme ve problem çözme gibi etkinliklerin disiplinler ve çalışma alanlarından bağımsız olarak ve onların üzerinde ele alınması üretken ve verimli sonuçlar doğurmaktadır. Ele alınan çalışma bu süreçlere dair bir deneme çalışmasıdır. Hangi ölçekte ya da alanda olursa olsun, kavramsal...
Citation Formats
Ö. Geban, “Yeni Kimya Müfredatı İle İlgili Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Sıkıntılı Yönlerin Tespiti,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59615.