Yeni Kimya Müfredatı İle İlgili Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Sıkıntılı Yönlerin Tespiti

2010-12-31
Kapsam Proje kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemine uygun olarak, temalardan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Form oluşturulurken literatür taraması detaylı olarak yapılmış ve güncel literatüre uyumlu bir görüşme formu olmasına dikkat edilmiştir. Görüşme formu ekte sunulmuştur. Daha sonra mülakat formunun pilot çalışması yapılmıştır. Bununla birlikte öğrenci anketleri de hazırlanmış ve pilot çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan bu araçlarla veri toplanması araştırmacılar tarafından belirlenen okullarda gerçekleştirilmiştir. Bu okullarda öğretmen ve öğrencilerden veri toplanırken aynı zamanda öğretmenlerin dersleri gözlenmiş ders gözlem formları doldurulmuştur. Toplanan verilerin analizleri yapılmıştır ve sonuç raporu bu analizi yapılan verilerden yapılacaktır. Yöntem ve Değerlendirme Proje kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemine uygun olarak, temalardan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Form oluşturulurken literatür taraması detaylı olarak yapılmış ve güncel literatüre uyumlu bir görüşme formu olmasına dikkat edilmiştir. Görüşme formu ekte sunulmuştur. Daha sonra mülakat formunun pilot çalışması yapılmıştır. Bununla birlikte öğrenci anketleri de hazırlanmış ve pilot çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan bu araçlarla veri toplanması araştırmacılar tarafından belirlenen okullarda gerçekleştirilmiştir. Bu okullarda öğretmen ve öğrencilerden veri toplanırken aynı zamanda öğretmenlerin dersleri gözlenmiş ders gözlem formları doldurulmuştur. Toplanan verilerin analizleri yapılmıştır ve sonuç raporu bu analizi yapılan verilerden yapılacaktır. Sonuç Bu araştırma lise kimya öğretmenleri ve öğrencileri ile yapılmış ve onların yeni müfredat hakkındaki görüşleri yarı yapılandırılmış görüşmelerle ve anketlerle toplanmıştır. Nitel ve nicel araştırma prensiplerine dayanacak bu çalışma için belirli ilçelerden belirlenen örneklem alma prensiplerine uygun yeter sayıdaki öğretmenle görüşme yapılmıştır. Ayrıca öğretmenlere bir anket uygulanmış ve anket sonuçlarına göre öğretmenlerin öğrencileri yaklaşım stratejileri ortaya çıkarılmıştır. Görüşme yapılan öğretmenler mümkün olduğu kadar farklı ilçelerde çalışan öğretmenler olması sağlanmaya çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler daha sonra sözel metinlere dönüştürülmüş ve daha sonrada kodlama ve analiz aşamaları gerçekleştirilmiştir. Bu kodlardan temalara ulaşılmış ve sonuçlar tematik olarak analiz edilip gerekli değerlendirmelerle birlikte sonuç raporu için hazırlanmıştır. Anket sonuçları da tüm anketler toplandıktan sonra analizleri yapılarak değerlendirilmiştir.
Citation Formats
Ö. Geban, “Yeni Kimya Müfredatı İle İlgili Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Sıkıntılı Yönlerin Tespiti,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59615.