Hide/Show Apps

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye'yi Tercih Sebeplerinin Modellemesi

2017
Kondakçı, Yaşar
Çapa Aydın, Yeşim
Oldaç, İkbal Yusuf
Ertem, Yücel Hasan
Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amaç, yurtdışı eğitim için Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrencilerin (UAÖ) Türkiye’yi tercih sebeplerini ve Türkiye’deki yaşam deneyimlerinde duydukları memnuniyeti ortaya çıkarmaktır. Buna bağlı olarak ayrıca UAÖ’lerin geldikleri bölgelere göre Türkiye’yi tercih nedenlerinde ve Türkiye’deki deneyimlerinden duydukları memnuniyette ortaklıklar ve farklılıklar olup olmadığı da incelenmiştir. Projenin ikinci amacı ise UAÖ’lerin Türkiye’yi tercih nedenleri ve Türkiye’deki yaşam doyumları bakımından ortaklıkları ve farklılıkları geldikleri ülkeler bakımından gösterecek web tabanlı çalışan görsel bir araç geliştirilmesidir. Bu amaçlara yönelik olarak proje nicel ve nitel yöntemleri içeren karma yöntem çalışması olarak desenlenmiştir. Nicel yöntem için Türkiye'de öğrenim görmekte olan 3037 UAÖ’den veri toplanmıştır. Bunun akabinde elde edilen nicel bulguları anlamak, açıklamak ve anlamlandırmak için farklı 30 UAÖ ile görüşmeler yapılmıştır. Nicel bulgular UAÖ’lerin Türkiye’yi tercih nedenlerinin farklı kültürel, ekonomik, politik ve akademik nedenlere bağlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu nedenlerin önem sırasının UAÖ’lerin geldikleri bölgelere değişkenlik gösterdiği anlaşılmıştır. Benzer şekilde UAÖ’lerin Türkiye’deki deneyimlerinde akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerin rol oynadığını ve bu faktörlerin ağırlığının UAÖ’lerin geldikleri bölgelere göre değişiklik gösterdiği anlaşılmıştır. Nitel çalışmada elde edilen bulgular öğrencilerin ülke tercihinde akademik kaliteyi oturttuğu ancak akademik ve kültürel nedenlerin tercihlerini sağlamlaştıran (veya zayıflatan) bir etki yaptığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’yi tercih nedenlerinin coğrafi bölgelere göre farklılık gösterdiğini, benzer şekilde Türkiye’deki deneyimlerinden memnuniyetlerinin de yine bölgelere göre birbirinden farklılaştığını göstermiştir. Bu bakımdan Türkiye’nin uluslararasılaşma politikasının da bölgelere göre özelleşmiş ve sıklıkla güncellenen bir politika olması gerekmektedir. Türkiye’nin uluslararasılaşma politikası farklı bölgeleri dengeleyebilen katmanlı bir politika olmalıdır. Diğer bir ifade ile Türkiye dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin farklı beklentilerine cevap verebilen yine bölgelere göre özelleşmiş stratejilere ihtiyaç duymaktadır. Proje kapsamında geliştirilen aracın bu konudaki politikaların bilgi temelli olmasına katkı yapması beklenmektedir.