Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye'yi Tercih Sebeplerinin Modellemesi

Download
2017
Oldaç, İkbal Yusuf
Kondakçı, Yaşar
Ertem, Yücel Hasan
Çapa Aydın, Yeşim
Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amaç, yurtdışı eğitim için Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrencilerin (UAÖ) Türkiye’yi tercih sebeplerini ve Türkiye’deki yaşam deneyimlerinde duydukları memnuniyeti ortaya çıkarmaktır. Buna bağlı olarak ayrıca UAÖ’lerin geldikleri bölgelere göre Türkiye’yi tercih nedenlerinde ve Türkiye’deki deneyimlerinden duydukları memnuniyette ortaklıklar ve farklılıklar olup olmadığı da incelenmiştir. Projenin ikinci amacı ise UAÖ’lerin Türkiye’yi tercih nedenleri ve Türkiye’deki yaşam doyumları bakımından ortaklıkları ve farklılıkları geldikleri ülkeler bakımından gösterecek web tabanlı çalışan görsel bir araç geliştirilmesidir. Bu amaçlara yönelik olarak proje nicel ve nitel yöntemleri içeren karma yöntem çalışması olarak desenlenmiştir. Nicel yöntem için Türkiye'de öğrenim görmekte olan 3037 UAÖ’den veri toplanmıştır. Bunun akabinde elde edilen nicel bulguları anlamak, açıklamak ve anlamlandırmak için farklı 30 UAÖ ile görüşmeler yapılmıştır. Nicel bulgular UAÖ’lerin Türkiye’yi tercih nedenlerinin farklı kültürel, ekonomik, politik ve akademik nedenlere bağlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu nedenlerin önem sırasının UAÖ’lerin geldikleri bölgelere değişkenlik gösterdiği anlaşılmıştır. Benzer şekilde UAÖ’lerin Türkiye’deki deneyimlerinde akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörlerin rol oynadığını ve bu faktörlerin ağırlığının UAÖ’lerin geldikleri bölgelere göre değişiklik gösterdiği anlaşılmıştır. Nitel çalışmada elde edilen bulgular öğrencilerin ülke tercihinde akademik kaliteyi oturttuğu ancak akademik ve kültürel nedenlerin tercihlerini sağlamlaştıran (veya zayıflatan) bir etki yaptığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’yi tercih nedenlerinin coğrafi bölgelere göre farklılık gösterdiğini, benzer şekilde Türkiye’deki deneyimlerinden memnuniyetlerinin de yine bölgelere göre birbirinden farklılaştığını göstermiştir. Bu bakımdan Türkiye’nin uluslararasılaşma politikasının da bölgelere göre özelleşmiş ve sıklıkla güncellenen bir politika olması gerekmektedir. Türkiye’nin uluslararasılaşma politikası farklı bölgeleri dengeleyebilen katmanlı bir politika olmalıdır. Diğer bir ifade ile Türkiye dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin farklı beklentilerine cevap verebilen yine bölgelere göre özelleşmiş stratejilere ihtiyaç duymaktadır. Proje kapsamında geliştirilen aracın bu konudaki politikaların bilgi temelli olmasına katkı yapması beklenmektedir.

Suggestions

Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Fizik Konularındaki Kavram Yanılgılarının Coğrafik Bölgelere göre Haritalanması
Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber; Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı;1. Mekanik, basit elektrik devresi, geometrik optik ve kinematikte kullanılan grafiklerin yorumlanmasında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek,2. Bu ölçüm araçlarını Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesindeki 40 ilden seçilmiş 40823 lise öğrencisine uygulamak,3. Ve bu sonuçları analiz edip Türkiye’nin bu dört konuda kavram yanılgısal haritalarını oluşturmaktır.Bu çalışma alan yazınında bilinen kavram yanılgılarının yaygın olarak Türk öğrencilerinde ol...
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KİMLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Haser, Çiğdem; Çelikdemir, Kübra(2016-12-31)
Bu araştırmanın amacı, 4. sınıf ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleki kimliklerini söylemlerinde nasıl yansıttıklarını incelemek ve mesleki kimliklerini geliştirmelerine video örnek olay yoluyla yardımcı olmaktır. Öğretmen adaylarının gönüllü katılımları ile oluşturulan bir uygulama topluluğunda, tecrübeli öğretmenler tarafından çekilmiş video örnek olayları tartışılacaktır. Bu tartışmalar sırasında ve yapılan görüşmelerde öğretmen adaylarının gelişen mesleki kimliklerini nasıl ortaya koydukları...
Mühendislik ve Tasarım Eğitimi Konusunda Fen Öğretmenlerinin Tutum ve Bilgilerinin Öğrenme İlerlemesi Yöntemi ile Ortaya Konması ve İzlenmesi
Baran Jovanovic, Evrim; Mesutoğlu, Canan; Çakıroğlu, Erdinç(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı; a) fen öğretmenlerinin mühendislik ve tasarım eğitimi konusundaki tutumlarınını ve bilgilerini temsil edecek öğrenme ilerlemesi (learning progression) tasarlamak ve veri toplama araçları geliştirmek, b) geliştirilen öğrenme ilerlemeleri ve mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimler ile öğretmen tutum ve bilgilerindeki gelişimi takip etmek, ve c) mühendislik ve tasarım eğitimi konusunda verilecek eğitimlerin fen öğretmenlerinin etkinlik tasarlama ve uygulamalarını hangi...
TÜRK ÇOCUK TELEVİZYONLARI REKLAM İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
Şahin, Volkan(2017-12-31)
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de çocuklara yönelik yayın yapan televizyonların reklam içeriklerinin konu ve format olarak ayrıntılı şekilde analiz edilmesidir. Bu araştırmada Türkiye’de en çok izlenen 11 çocuk televizyon kanalı Pazartesi-Pazar günleri arası 5:00-24:00 saatleri arası kaydedilecektir. Toplam 1493 saat televizyon yayını reklam içeriği yönünden analiz edilecektir. Araştırma Türkiye’de çocuklara yönelik televizyon içeriği üzerine yapılmış en geniş kapsamlı araştırma özelliği taşımaktadır. Dünya...
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİ VE TUTUM TESTİ GELİŞTİRME
Teksöz, Gaye; Şahin, Elvan(2015-12-31)
İklim değişikliği oldukça yoğun hazırlanmış ilköğretim programına son yıllarda eklenen konuların arasında yer almaktadır. Ancak, bu konu için uygun görülen zaman ilköğretim öğrencilerinde anlamlı öğrenme sağlanması açısından yetersizdir. Ek olarak, iklim bilimi ve iklim değişikliğinin disiplinler arası yapıda olması ve medya tarafından aktarılan hatalı bilgiler de öğrencilerde kavram yanılgılarına sebep olmaktadır. Türkiye'nin 5. Ulusal İklim Değişikliği Raporunda belirtilen eğitim hedefleri doğrultusunda ...
Citation Formats
İ. Y. Oldaç, Y. Kondakçı, Y. H. Ertem, and Y. Çapa Aydın, “Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye’yi Tercih Sebeplerinin Modellemesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjMU5UTXo.